Dzięki zmianom obowiązującym od 2022 r. ryczałt od dochodów spółek stał się rozwiązaniem atrakcyjnym dla wielu podatników. Wybór estońskiego CIT wiąże się jednak z określonymi obowiązkami.

Przede wszystkim podatnicy powinni rozpoznać dochody z tytułu:

 • ukrytych zysków,
 • wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Niestety, przepisy w tym zakresie nie są jasne.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

Dzięki zmianom obowiązującym od 2022 r. estoński CIT stał się rozwiązaniem atrakcyjnym dla wielu podatników. Wybór estońskiego CIT wiąże się jednak z określonymi obowiązkami. Przede wszystkim podatnicy powinni rozpoznać dochody z tytułu:

 • ukrytych zysków – co w praktyce oznacza, że podatnik powinien zweryfikować, czy dane świadczenie realizowane na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych ma związek z prawem do udziału w zysku, co może oznaczać konieczność opodatkowania takiego świadczenia,
 • wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – co z kolei wiąże się z obowiązkiem sprawdzenia, czy ponoszone koszty mają związek z prowadzoną działalnością, gdyż w przeciwnym razie podatnik powinien zapłacić podatek.

Katalog ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest niestety otwarty. W konsekwencji oba pojęcia są bardzo niejasne i budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Podatnicy powinny mieć to na uwadze, dokonując rozliczeń związanych z estońskim CIT. Kwota podatku z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą może być bowiem istotna. Pewne wskazówki dotyczące tego, jak należy rozumieć pojęcia ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą zawierają Objaśnienia do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r. Przykładowo zgodnie z nimi „dla oceny dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, znaczenie może mieć rozumienie wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w kontekście art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ustawy o CIT”. Wydaje się jednak, że nie należy utożsamiać wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, które podlegają opodatkowaniu na gruncie estońskiego CIT, z kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów na gruncie klasycznego CIT. Są to bowiem 2 różne pojęcia. Takie podejście potwierdzają także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Myślisz o wdrożeniu estońskiego CIT? Skorzystaj z kalkulatora:

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Koszty reprezentacji związane z działalnością gospodarczą?

Niedawno ukazał się ciekawa interpretacja indywidualna z 31 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.231.2022.1.AP, zgodnie z którą opodatkowaniu na gruncie estońskiego CIT jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą nie podlegają m.in.:

 • koszty świadczeń na rzecz kontrahentów takie jak prezenty (alkohol, gadżety, słodycze i okolicznościowe upominki) czy koszty spotkań biznesowych,
 • koszty darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń,
 • koszty wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • koszty benefitów pozapłacowych dla pracowników,
 • koszty szkoleń przeprowadzanych dla pracowników,

przy czym w tym przypadku koszty te są ponoszone na rzecz podmiotów innych niż udziałowcy wnioskodawcy i podmioty powiązane z wnioskodawcą lub wspólnikami (w przeciwnym wypadku koszty te mogłyby stanowić ukryte zyski).

Interpretacja jest o tyle istotna, że w przypadku części z tych wydatków zaprezentowane podejście organów podatkowych nie było oczywiste. Przykładowo w przypadku prezentów w postaci alkoholu wnioskodawca wskazał wprost, że ma to na celu wykreowanie pozytywnej opinii o wnioskodawcy. Zgodnie z dotychczasowym podejściem organów podatkowych taki cel mógł sprawić, że dany wydatek stanowi koszt reprezentacji (tak np. interpretacja ogólna DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), który nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów na gruncie klasycznego CIT. Z kolei wpłaty na PFRON są wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów  (tak art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy CIT).

Tym samym  przywołana interpretacja indywidualna potwierdza, że nie należy utożsamiać wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, które podlegają opodatkowaniu na gruncie estońskiego CIT, z kosztami niestanowiącymi ze względu na brzmienie art. 16 ustawy CIT kosztów uzyskania przychodów na gruncie klasycznego CIT.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Koszty kar niezwiązane z działalnością gospodarczą

Jednocześnie przywołana interpretacja indywidualna kontynuuje profiskalne podejście względem kar umownych, prezentowane dotychczas na gruncie klasycznego CIT. Zgodnie z przedmiotową interpretacją koszty uiszczanych kar umownych i odszkodowań wynikających z czynników niezależnych od wnioskodawcy, których nie da się przewidzieć i od których nie da się ubezpieczyć, powinny zostać opodatkowane jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Zgodnie ze stanowiskiem organu „wydatki ponoszone przez spółkę na kary umowne i odszkodowania będą stanowić wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (…), ponieważ są to niewątpliwie wydatki o charakterze sankcyjnym i nie są wydatkami, które są ponoszone w toku prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa prowadzoną działalnością. Wydatki, o których mowa powyżej wynikają z zaniedbań bądź naruszeń obowiązujących przepisów prawa, zatem takie wydatki nie są ukierunkowane na osiągnięcie przychodu przez Spółkę”. Trudno jednak zgodzić się z takim podejściem organów podatkowych. Jeśli bowiem kary umowne nie są następstwem niedochowania należytej staranności, lecz wynikają z czynników, których nie można przewidzieć ani którym nie można zapobiec (tak jak to przedstawił wnioskodawca), to należy uznać je za związane z działalnością gospodarczą. Co prawda Objaśnienia do Ryczałtu od dochodów spółek wskazują na kary jako przykład wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, ale wydaje się, że dotyczy to kar wynikających z niedochowania należytej staranności. Jak bowiem wskazano w Objaśnieniach „kary i opłaty karne wynikają raczej z zawinionych działań wynikających z błędów ludzkich, a nie z samej istoty działalności gospodarczej”. Taki zapis zdaje się sugerować, że jeśli kara nie wynika z błędu, to nie powinna podlegać opodatkowaniu na gruncie estońskiego CIT. W analizowanej interpretacji organ podatkowy przyjął jednak inne stanowisko.

Wskazanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest w praktyce problematyczne dla wielu podatników, zwłaszcza, że podejście organów podatkowych nie zawsze jest oczywiste. Dotyczy to także tak powszechnych wydatków takich jak reprezentacja czy kary. Przepisy nie są bowiem jednoznaczne w określeniu, które wydatki podlegają opodatkowaniu, a które nie. W związku z tym podatnicy CIT powinni rozważyć dokonanie przeglądu swoich rozliczeń podatkowych lub też złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, która wyjaśniłaby wątpliwości dotyczące opodatkowania lub zabezpieczyłaby podejście podatnika.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.