Spółka jawna jest częstą formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców chcących uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu uzależniły osiągnięcie tego skutku dla niektórych spółek jawnych od złożenia formularza CIT-15J.

Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców tego obowiązku nie dopełnia, co wiąże się z uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT także w następnych latach funkcjonowania spółki. Widzimy jednak pewne wyjście z tej sytuacji.

Kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT?

Przepisy Nowego Ładu poszerzyły zastosowanie Ustawy CIT także do spółek jawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży informacji na formularzu CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej (w przypadku spółki nowo utworzonej oraz powstałej z przekształcenia) albo zaistnienia zmian w składzie wspólników.

Konsekwencje braku złożenia formularza CIT-15J

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego, nie posiadającą osobowości prawnej. Co do zasady nie jest też osobnym podatnikiem podatku dochodowego, co oznacza, że podatnikami podatku dochodowego są wyłącznie poszczególni wspólnicy spółki w proporcji do przysługującego mu udziału w zysku spółki. Jest to więc korzystna podatkowo forma prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców wykonujących działalność o niewielkim stopniu ryzyka, w małej albo średniej skali.

Uzyskanie przez spółkę jawną statusu podatnika CIT, powoduje , że wypłacane wspólnikowi zyski stają się podwójnie opodatkowane. W efekcie, efektywne opodatkowanie podatkiem dochodowym takich wypłacanych zysków rośnie od ok. 23,9-27,9% do nawet ok 34%.

Co kluczowe w tej regulacji, ustawa wprowadza powyższy skutek braku złożenia formularza CIT-15J aż do końca istnienia spółki w tej formie.

Wskazana zatem sankcja za pominięcie jednego dokumentu przy wypełnianiu i tak licznych już obowiązków podatkowych to nic innego jak pułapka prawna na polskich podatników.

Dodatkowo, warto wskazać, iż ze względu na specyfikę tych regulacji, w praktyce funkcjonowania takiej spółki jawnej mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne co do zastosowania pewnych regulacji Ustawy CIT przewidzianych dla podstawowego grona podatników CIT lub pewne regulacje nie mogą być stosowane przez taką spółkę jawną.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dowództwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Alternatywą może być przekształcenie w spółkę z o.o. z estońskim CIT

Spółka jawna, która omyłkowo nie złożyła formularza CIT-15J w dopuszczalnym terminie, ma dwa rozwiązania. Może kontynuować przez następne lata biznes w formie spółki jawnej, będącej podatnikiem CIT, przy akceptacji wyższego opodatkowania oraz wyłączenia/wątpliwości co do stosowania pewnych regulacji z Ustawy CIT. Z drugiej strony, do rozważenia pozostaje zmiana formy prowadzenia działalności, a więc przekształcenie spółki jawnej w inną formę prawną.

Bazując na naszych doświadczeniach, w wielu przypadkach korzystną alternatywą powinna być spółka z o.o. z tzw. Estońskim CIT (spółka jawna pomimo, iż jest podatnikiem CIT nie może korzysta z Estońskiego CIT). Estoński CIT jest alternatywną wobec tradycyjnego CIT formą opodatkowania dochodów dla spółek będących podatnikami, o której pisaliśmy już wielokrotnie.

Czytaj więcej: Estoński CIT w 2024 r. [INFORMATOR]

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Efektywne opodatkowanie wypłaty zysku ze spółki z perspektywy wspólników to maksymalnie 25% dla dużych podatników (dla mniejszych efektywne opodatkowanie to 20%),

Każda spółka jawna, jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, staje się podatnikiem CIT z początkiem danego roku, jeśli nie złoży do końca poprzedniego roku informacji CIT-15J. Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie oznacza, że brak złożenia jednego, dodatkowego formularza niesie za sobą tak daleko idące skutki jak zmiana statusu podatnika. Praktyka pokazuje, że coraz większa liczba spółek o tym obowiązku zapomina, co w konsekwencji może drastycznie zwiększyć obciążenia podatkowe. Uważamy, że wartym rozważenia rozwiązaniem dla spółek, które omyłkowo uzyskały status podatnika CIT jest przekształcenie w inną formę działalności. Bardzo często najlepszym wyborem może być spółka z o.o. na estońskim CIT.

Jest to rozwiązanie łączące minimalizację odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz redukcję obciążeń podatkowych. Proces przekształcenia może odstraszać, jednak każda spółka jawna, która wpadła w pułapkę i została podatnikiem CIT przez brak terminowego złożenia formularza CIT-15J powinna go rozważyć.

Współautor: Michał Jasiński, konsultant, Zespół Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.