Jak od wprowadzenia instytucji Polskiej Strefy Inwestycji w 2018 r. zmieniło się podejście organów podatkowych do rozliczania zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu? O tym w ósmym artykule z cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Polska Strefa Inwestycji. Lepiej już było?

Do maja 2019 r. organy podatkowe wydawały pozytywne dla podatników interpretacje indywidualne potwierdzające możliwość objęcia zwolnieniem z opodatkowania całego dochodu z działalności, na którą została wydana decyzja o wsparciu i która jest prowadzona w lokalizacji w niej wskazanej, do ustalonego limitu przysługującej pomocy publicznej.

Jednak zmieniły swoje stanowisko w tym zakresie, wydając negatywne dla podatników rozstrzygnięcia. Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych zmienił 25 lipca 2019 r. z urzędu liczne korzystne interpretacje (np. interpretacje zmieniające sygn. DPP13.822.38.2019.CPIJ i DPP13.8221.44.2019.CPIJ).

Masz pytanie lub wątpliwość? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Ważny fragment

Obecnie organy podatkowe uznają, że zwolnieniu w przypadku istniejących przed otrzymaniem decyzji o wsparciu zakładów podlega wyłącznie dochód „z nowej inwestycji”, który, co do zasady, należy wyodrębnić z dochodu całego zakładu (w szczególności, gdy nowa inwestycja wiąże się z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa).

Organy podatkowe w swoich rozstrzygnięciach powołują się przede wszystkim na wykładnię celowościową przepisów o wspieraniu nowych inwestycji, uznając, że skoro założeniem ustawodawcy przy wprowadzaniu przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji było stymulowanie nowych inwestycji w kraju, to tylko dochody uzyskane w związku z ich realizacją mogą być zwolnione z podatku.

Najpierw interpretacja ogólna…

W związku z powstałymi rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie rozliczania zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania CIT i PIT na podstawie decyzji o wsparciu. Przedstawił on stanowisko odmienne aniżeli w uprzednio wydawanych interpretacjach, odnoszące się do zakresu i sposobu ustalania dochodu zwolnionego z podatku. W Interpretacji wskazano, że w myśl przepisów ustawy CIT i PIT zwolnieniu z opodatkowania podlega jedynie dochód osiągnięty z nowej inwestycji rozumianej jako wyodrębniony zespół składników materialnych lub niematerialnych, który samodzielnie wpływa na wypracowanie dochodu podatnika. Parafrazując słowa Ministerstwa Finansów oznacza to, że gdy w wyniku nowej inwestycji powstaje zupełnie nowe przedsiębiorstwo, produkowane są uprzednio niewytwarzane produkty lub nieświadczone wcześniej usługi, zwolniony jest dochód z takiej właśnie nowej inwestycji „wydzielonej” z dotychczasowej działalności.

Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, gdy nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnej (lub usługowej) istniejącego przedsiębiorstwa bądź dochodzi do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego lub usługowego w istniejącym już przedsiębiorstwie. Jeżeli istnieje możliwość wydzielenia tejże działalności od pozostałej części przedsiębiorstwa (jest zdolna funkcjonować niezależnie), zwolnienie określa się jak powyżej, natomiast w przypadku, gdy pomiędzy „starą” i „nową” częścią przedsiębiorstwa istnieją „ścisłe powiązania”, tj. nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonujący element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku i nie ma możliwości ich wydzielenia, zwolnieniu podlega cały dochód z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu (do wysokości limitu pomocy publicznej).

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

To stanowisko, na pierwszy rzut oka pozytywne dla podatników zwiększających swoje moce produkcyjne, czy zdolność do świadczenia usług, w rzeczywistości nastręcza wielu problemów, gdyż to właśnie na beneficjentach pomocy spoczywa ciężar udowodnienia istnienia owego związku, co i tak może okazać się niewystarczające dla organów podczas ewentualnych kontroli podatkowych.

Szerszy komentarz dotyczący interpretacji ogólnej przedstawiliśmy  w artykule z 29 października 2019 r. pt. „Interpretacja ogólna dotycząca Polskiej Strefy Inwestycji.”

…następnie Objaśnienia

Wyjaśnienia przedstawione w Interpretacji Ogólnej okazały się niewystarczające i nadal nie precyzowały wielu kwestii związanych z zagadnieniem zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu, m.in. związanych z momentem osiągnięcia pierwszego dochodu zwolnionego z inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu. Dlatego też w celu ujednolicenia linii interpretacyjnej i doprecyzowania warunków zwolnienia wyrażonych we wskazanej Interpretacji Ogólnej wydano Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. Zarówno długość Objaśnień, jak i ich kierunek był dużym i nieprzyjemnym zaskoczeniem dla podatników korzystających z pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu, bądź rozważających uzyskanie takiej pomocy.

Zmieniło się podejście fiskusa zarówno do kwestii wyliczenia zwolnienia podatkowego, jak i innych aspektów, m.in. kosztów kwalifikowanych. W Objaśnieniach czytamy, że „nie każdy koszt mieszczący się w katalogu kosztów kwalifikowanych może być uznany za kwalifikowany”, a tylko takie, które „będą miały wpływ na działalność produkcyjną przedsiębiorstwa”. Co więcej wskazano, że w przypadku istniejących przedsiębiorców nowa inwestycja musi prowadzić do zwiększenia produkcji, jej dywersyfikacji, bądź zmiany procesu produkcji. Nie wynika to oczywiście z literalnego brzmienia przepisów podatkowych, a jedynie z interpretacji dokonanej przez organy podatkowe, która niewątpliwie prowadzi do istotnego zawężenia zakresu zwolnienia podatkowego.

Ważny fragment

Na podstawie wydanych Objaśnień pojawia się istotne ryzyko zakwestionowania jako kosztów kwalifikowanych nakładów innych niż ponoszone na maszyny i sprzęt służące bezpośrednio produkcji. Wszelkie wydatki „pomocnicze” (np. na infrastrukturę logistyczną, socjalną, administracyjną) mogą nie zostać przez organy podatkowe uznane za koszty kwalifikowane.

W Objaśnieniach zostało również zawężone pojęcie modernizacji środków trwałych, co w praktyce może oznaczać, że niektóre nakłady inwestycyjne mogą stracić przymiot kosztów kwalifikowanych. Niepokojące są dodatkowe warunki, które zdaniem Ministra Finansów powinny być spełnione nie tylko na etapie planowania inwestycji i ubiegania się o decyzję, ale również na etapie jej realizacji, dotyczące efektu inwestycji. Zgodnie z Objaśnieniami, jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie za względu na zamiar zwiększenia zdolności produkcyjnych nie osiągnie zwiększenia mocy produkcyjnej, ryzykuje, że wydatki poniesione na modernizację nie będą kosztami kwalifikowanymi. Niewątpliwie oznacza to po raz kolejny przerzucenie na przedsiębiorców ryzyka ekonomicznego związanego chociażby z koniunkturą.

Zmiana podejścia organów podatkowych, pomimo braku zmiany przepisów, powoduje istotne zagrożenie w korzystaniu z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Przed wnioskowaniem o decyzję o wsparciu warto zatem przeanalizować ryzyka razem z ekspertami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan,  Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.