W dniu 25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Interpretacja ogólna dotycząca sposobu ustalania dochodu zwolnionego z podatku

Ze względu na rozbieżności, które pojawiły się w zakresie interpretacji zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT i analogicznie art. 21 ust. 1 pkt 63b Ustawy PIT, Ministerstwo Finansów postanowiło wydać interpretację ogólną w celu zapewnienia stosowania prawa podatkowego w sposób jednolity.

Interpretacja ta dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z podatku dochodowego uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Jest to szczególnie trudne w sytuacji, gdy nowa inwestycja rozumiana jako „zespół składników materialnych lub niematerialnych, który samodzielnie wpływa na wypracowanie dochodu podatnika” związana jest ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. Ministerstwo wskazuje, że taka sytuacja może mieć miejsce, gdy efekt nowe inwestycji zostaje osiągnięty w wyniku modernizacji (ulepszenia) istniejących jeszcze przed uzyskaniem decyzji o wsparciu, rzeczowych aktywów trwałych.

Do maja 2019 r. organy podatkowe wydawały interpretacje indywidualne potwierdzające możliwość objęcia zwolnieniem z podatku dochodowego całości dochodu z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu, prowadzonej na terenie w niej wskazanym, z uwzględnieniem limitu przysługującej pomocy publicznej. Stanowisko to jednak uległo zmianie, czego wynikiem były niekorzystne dla podatników interpretacje indywidualne. Co więcej, Szef Krajowej Informacji Skarbowej w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych w tym zakresie zmienił 25 lipca 2019 r. z urzędu dwie korzystne interpretacje (interpretacje zmieniające sygn. DPP13.822.38.2019.CPIJ i DPP13.8221.44.2019.CPIJ). Tym samym stanowisko, że zwolnieniu w ramach istniejących zakładów podlega wyłącznie dochód „z nowej inwestycji”, który, co do zasady, należy wyodrębnić z dochodu zakładu, jednoznacznie dominuje w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Jaki dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania?

Jak wskazano w interpretacji, zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b Ustawy PIT podlega dochód z nowej inwestycji, rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową inwestycję.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z powstaniem nowego przedsiębiorstwa, w ramach którego wprowadzane są nowe, uprzednio nie wytwarzane produkty lub wcześniej nie świadczone usługi,  zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty z nowej inwestycji rozumianej w tej sposób. Ministerstwo podkreśla, że takie same zasady ustania dochodu jak w przypadku powstania nowego przedsiębiorstwa, dotyczą nowej inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej lub usługowej, jeżeli ta część objęta zwolnieniem może funkcjonować samodzielnie od pozostałej części istniejącego już przedsiębiorstwa.

A co jeżeli obie części przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane? Ministerstwo odpowiada, że jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku.

Ważny fragment

Zatem jeżeli nie ma możliwości wydzielenia dochodu ze względu na ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania nowej i już istniejącej inwestycji (już posiadanych i nabywanych przez podatnika w ramach nowej inwestycji zasobów, np. środków trwałych), zwolnieniu z podatku podlega cały dochód osiągany z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu w zakładzie nią objętym. Zdaniem Ministerstwa, przyjęcie odmiennego modelu musiałoby się wiązać ze stosowaniem metod wydzielania dochodu, które nie zostały przewidziane w Ustawie CIT i Ustawie PIT, co nie znajduje uzasadnienia.

W interpretacji możemy przeczytać również, że „skoro bowiem ustawodawca definiując nową inwestycję uwzględnił możliwość jej współistnienia z inwestycją istniejącą, na tym samym terenie u przedsiębiorcy – uznał tym samym, że dopuszczalne jest zwolnienie całości dochodu wynikającego zarówno z istniejącej inwestycji, jak i nowej, implikując pozytywny wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny kraju i regionu współistnienia inwestycji istniejącej z inwestycją nową (a w praktyce pozytywnego wpływu inwestycji nowej na inwestycję istniejącą).”

Dodatkowo, Ministerstwo wskazuje na zastosowanie tzw. małej klauzuli anty-abuzywnej, w przypadku, gdy dokonywanie przez podatników sztucznych działań, w tym nieuzasadnionego gospodarczo przemieszczania składników majątku lub pracowników w istniejącym przedsiębiorstwie, nakierowane jest przede wszystkim na uzyskanie korzyści podatkowej. Taka sytuacja może skutkować utratą prawa do zwolnienia; może się więc okazać, że podatnik „łączący” posiadane i nabywane w ramach nowej inwestycji zasoby celem uzyskania prawa do zwolnienia całego dochodu będzie musiał zmierzyć się z zarzutami „sztuczności” takiego działania.

Interpretacja ogólna niewątpliwie rozwiewa niektóre rozbieżności interpretacyjne w zakresie określenia dochodu objętego zwolnieniem w przypadku, gdy nowa inwestycja związana jest ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej (usługowej) istniejącego już przedsiębiorstwa. Wynika z niej, że w razie prowadzenia produkcji jednego rodzaju produktu z użyciem jednocześnie „starych” i „nowych” środków trwałych (sytuacja bardzo częsta w przypadku inwestycji w istniejący zakład), zwolnieniu może podlegać całość dochodu z zakładu – oczywiście z uwzględnieniem limitu pomocy publicznej. Jednak to na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że te zasoby są ze sobą dość „ściśle związane”, co pozostawia potrzebę wnioskowania o interpretacje indywidualne.

W naszej ocenie jednak doprecyzowania w zakresie zwolnienia wymaga jeszcze wiele zagadnień, w szczególności kwestia związana z momentem powstania dochodu zwolnionego w przypadku realizacji nowej inwestycji objętej decyzją o wsparciu.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Interpretacja ogólna dotycząca Polskiej Strefy Inwestycji

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.