fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Konsekwencje za niedotrzymanie warunków decyzji o wsparciu. Dziesiąty artykuł z cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Warunki niezbędne do korzystania ze zwolnienia podatkowego

Jak już wskazywaliśmy w poprzednich artykułach z cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”, do uzyskania decyzji o wsparciu niezbędne jest spełnienie warunków wskazanych w przepisach o wspieraniu nowych inwestycji, tj. kryteriów ilościowych (wysokość kosztów poniesionych na nową inwestycję) oraz kryteriów jakościowych (warunki określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji).

Ponadto, niezbędne do korzystania z pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest spełnienie następujących warunków:

 • utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne oraz utrzymanie nowej inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia, dla kosztów inwestycji
 • zatrudnienie określonej liczby pracowników jest utrzymanie każdego miejsca pracy, dla kosztów związanych z zatrudnieniem.

Powyższe warunki należy spełniać przez okres 5 lat (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub 3 lat (mikro, mali i średni przedsiębiorcy).

Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu

Ważny fragment

Niedotrzymanie przewidzianych przepisami prawa warunków (wynikających z decyzji o wsparciu\) może mieć wpływ na realizację nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Taka sytuacja może skutkować uchyleniem, cofnięciem bądź stwierdzeniem nieważności decyzji o wsparciu.

Ustawodawca wskazał, iż do uchylenia (stwierdzenia nieważności) decyzji przez Ministra właściwego do spraw gospodarki z urzędu dochodzi, gdy przedsiębiorca:

 • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu lub
 • rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu, lub
 • nie usunął uchybień w realizacji warunków, które zostały  stwierdzonych w toku kontroli, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Decyzja o wsparciu może być uchylona również na wniosek samego przedsiębiorcy. Może on również zawnioskować o wygaśnięcie decyzji o wsparciu, gdy nie skorzystał z pomocy publicznej, albo wykorzystał ją w pełnym zakresie i spełnił wszystkie warunki określone w decyzji o wsparciu oraz warunki udzielenia pomocy publicznej, co należy potwierdzić stosowanym oświadczeniem.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Konsekwencje podatkowe niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu

Ważny fragment

Zgodnie z przepisami o wspieraniu nowych inwestycji w przypadku uchylenia decyzji przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu pomocy publicznej (tj. niezapłaconego podatku dochodowego). Co więcej, do dnia zwrotu pomocy publicznej nie może być wydana nowa decyzja o wsparciu.

W powyżej wskazanej sytuacji, naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, kwotę pomocy publicznej podlegającą zwrotowi pomniejszoną odpowiednio o kwotę podatku należnego określonego na podstawie przepisów o podatku dochodowym (Ustawa CIT i PIT).

Kwotę do zapłaty stanowi podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w uchylonej decyzji o wsparciu, pod warunkiem, że podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, wyłącznie w ramach jednej decyzji. W tej kwocie uwzględnia się także odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych.

Ważny fragment

W skrajnych przypadkach, gdy podatnik korzysta z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej i decyzji o wsparciu, kwotę podatku należnego do zapłaty (do zwrotu) stanowi kwota w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w tej uchylonej decyzji o wsparciu. W tym przypadku natomiast nie nalicza się odsetek.

Jeżeli chodzi o termin płatności „zaległego” podatku, w myśl przepisów Ustawy CIT i Ustawy PIT, przedsiębiorca, którego decyzja o wsparciu została uchylona, obowiązany jest do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy okres przypadający do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, następujący po miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w grudniu – w zeznaniu rocznym.

Biorąc pod uwagę konsekwencje ciążące na przedsiębiorcach w przypadku niewywiązania się z opisanych warunków, w naszej ocenie, w szczególności w obliczu sytuacji gospodarczej związanej z pandemią SARS-CoV-2, warto raz jeszcze przeanalizować możliwości realizacji założeń wynikających z decyzji o wsparciu. Uchylenie decyzji, do którego przedsiębiorca nie jest przygotowany, może za sobą nieść nawet zagrożenie utrata płynności finansowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane