Rozliczenie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu z uwzględnieniem ujęcia księgowego i sprawozdawczości będzie tematem piątego artykułu z serii „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Wyodrębnienie dochodu zwolnionego z opodatkowania

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zwolnieniu z opodatkowania podlegają jedynie dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (na podstawie wskazanego PKWiU) oraz realizowanej w lokalizacji w niej wskazanej. Ponadto wielkość zwolnienia nie może przekroczyć dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy.

Ustawodawca w przepisach podatkowych wskazuje również, że podatnicy obowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w taki sposób, który umożliwia określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Ponadto, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, nie uwzględnia się dochodów ze źródeł nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo wolnych od podatku.

Ważny fragment

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosków, że przedsiębiorca korzystający z Polskiej Strefy Inwestycji lub specjalnej strefy ekonomicznej zobowiązany jest wyłączyć z podstawy opodatkowania określonej „na zasadach ogólnych” przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną, co powinno wynikać z prowadzonych przez niego ewidencji rachunkowych.

Ustawodawca nie wskazał w jaki sposób należy prowadzić wskazane ewidencje, natomiast niewątpliwie powinien być to system umożliwiający wyodrębnienie źródeł przychodów, tj. opodatkowanych na zasadach ogólnych i zwolnionych z opodatkowania, do czego jest konieczne „przypisywanie” do odpowiednich kategorii przychodów oraz kosztów ich uzyskania (co szczegółowo opisaliśmy w poprzednim artykule cyklu).

Co więcej, podatnik prowadzący działalność na podstawie większej ilości decyzji o wsparciu/ zezwoleń, dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności zwolnionej z opodatkowania może prowadzić jedną, łączną ewidencję dla tejże działalności. Takie stanowisko przedstawiono w jednej z interpretacji indywidualnych (z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.248.2018.1.IZ), gdzie Dyrektor KIS zaaprobował takie stanowisko wnioskującego przedsiębiorcy; z uwagi jednak na nieuregulowanie tego przepisami w sposób precyzyjny podatnicy chcący skorzystać z takiego „uproszczenia” powinni podjąć próbę uzyskania podobnej interpretacji dla siebie.

Zwracamy również uwagę na zagadnienie przechowywania dokumentacji związanej z działalnością korzystającą ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z tą ustawą, przedawniają się z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z tej pomocy (tj. nie wpłacił podatku dochodowego). Inny przepis wskazanej ustawy stanowi z kolei, że przedsiębiorcy korzystający z ww. pomocy publicznej są obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej, czyli upływu wskazanych 10 lat. Tym samym przechowywanie dokumentacji przez okres przedawnienia „normalnych” zobowiązań podatkowych może się okazać niewystarczające.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Decyzja o wsparciu – czynności sprawozdawcze

Podatnicy korzystający ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu (jak i zezwolenia), do deklaracji podatkowej zobowiązani są dołączyć odpowiedni formularz z wykazem szczegółowych informacji o pomocy publicznej, a mianowicie dla podatników CIT – załącznik CIT-8S lub CIT-8SP (formularz przeznaczony dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółki niebędącej osobą prawną) do deklaracji podatkowej CIT-8. Zakres informacji/ wartości jakie należy wskazać w załączniku zostały przez nas opisane w artykule pt. „O czym pamiętać przy rozliczeniu pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?”

Ważny fragment

Warto również wspomnieć, że dotychczas ustawodawca nie przewidział dodatkowych załączników do rozliczania pomocy publicznej dla przedsiębiorców rozliczających zwolnienie z opodatkowania na podstawie przepisów o podatku dochodowym dla osób fizycznych – co nie oznacza, że wraz z nowym rozporządzeniem określającym wzór deklaracji nie pojawią się nowe załączniki.

Obniżenie stawek amortyzacji w działalności zwolnionej tylko do 31 grudnia 2020 r.

Do niedawna, przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji (SSE) mogli znacząco obniżać stawki amortyzacyjne (nawet do 0,1 % czy 0%), a w rezultacie przez zwiększenie dochodu zwolnionego przyspieszyć skonsumowanie pomocy publicznej w postaci zwolnienia (m.in. interpretacja

indywidualna z 6 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.289.2019.1.AB). Jednocześnie podwyższenie stawek lub zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości takiego aktywa w momencie jego zbycia/likwidacji mogło obniżyć dochód do opodatkowania po wykorzystaniu „limitu” zwolnienia z podatku.

Ponadto, organy podatkowe potwierdzały również, że obniżenie stawek amortyzacyjnych przez podatników korzystających ze zwolnienia z podatku na podstawie decyzji o wsparciu (zezwolenia) nie stanowi unikania opodatkowania, co potwierdzono m.in. w opinii zabezpieczającej z dnia 7 maja 2020 r., sygn. DKP3.8011.5.2020. Jak wskazywał Szef KAS, modyfikacja stawek amortyzacyjnych stanowiła jeden z kluczowych elementów zarządzania podatkowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w oparciu o posiadane zezwolenia w związku z realizacją inwestycji (analogicznie decyzji o wsparciu).

Niestety na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, możliwość ta została podatnikom odebrana. Zgodnie z art. 22i ust. 8 Ustawy PIT (analogicznie art. 16i ust. 8 Ustawy CIT), możliwość podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych, nie obejmuje „środków trwałych wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia.” Jak wynika z uzasadnienia do wskazanej ustawy, jednym z założeń wprowadzonej zmiany było „ograniczenie w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia”. Zmiany te odnoszą się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r.

Ustalenie właściwego sposobu wyodrębniania źródeł przychodów w ewidencji rachunkowej, jest kluczowe w zakresie właściwego rozliczania zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i zwolnieniu działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.