fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w podatku dochodowym za rok 2019 (dla osób prawnych jest to, co do zasady, 31 marca, natomiast dla osób fizycznych 30 kwietnia). W związku z tym należy dokonać odpowiednich kalkulacji pozwalających na właściwe rozliczenie pomocy publicznej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu (lub zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej), w sposób pozwalający na uniknięcie ryzyka wystąpienia zaległości podatkowej.

Dochód zwolniony z opodatkowania

Z pozoru łatwa czynność rozliczenia pomocy publicznej na podstawie uzyskanej decyzji o wsparciu, w rzeczywistości wymaga przeprowadzenia skrupulatnej i złożonej kalkulacji.

W myśl przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji, zwolnieniu podlegają tylko dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, przy czym wielkość zwolnienia nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczanej wielkości pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy, stanowiącej iloczyn kosztów kwalifikowanych oraz współczynnika intensywności tej pomocy.

Oznacza to, że w przypadku, gdy niecała działalność objęta jest decyzją o wsparciu, do wyliczania wielkości dochodu zwolnionego z opodatkowania, niezbędne jest dokonanie bezpośredniej alokacji kosztów i przychodów do odpowiedniego „rodzaju” działalności (zwolnionej lub opodatkowanej „na zasadach ogólnych”), co często bywa problematyczne.

Identyfikacja przychodów z działalności zwolnionej, powinna być przeprowadza w oparciu o treść uzyskanej decyzji o wsparciu, tj. wskazane w niej rodzaje działalności klasyfikowane według PKWiU. Należy zaznaczyć również, że wielkość przychodów zwolnionych powinna wynikać z odpowiednio prowadzonej przez podatnika ewidencji.

W związku z limitem pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy, przy wyliczaniu wysokości zwolnienia przysługującego za dany okres należy wziąć pod uwagę relację pomiędzy wartością pomocy dotychczas udzielonej (także z innych źródeł podlegających tym samym limitom, np. niektórym dotacjom), a maksymalną wysokością dostępnego zwolnienia z CIT i PIT. W przypadku spółek osobowych ze zwolnienia z podatku korzystają poszczególni wspólnicy, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki i do przypadającej na nich części limitu przysługującej pomocy publicznej.

Niestety, w związku z brakiem precyzji przepisów podatkowych w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz rozbieżnością w ich interpretowaniu, ustalenie zakresu dochodów podlegających zwolnieniu bywa problematyczne, w szczególności w przypadku reinwestycji.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Czynności sprawozdawcze

Podatnicy CIT muszą dołączyć do deklaracji podatkowej CIT-8 za 2019 r. dodatkowy formularz (CIT-8S, bądź CIT-8SP, który jest formularzem przeznaczonym dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółki niebędącej osobą prawną), z wykazem szczegółowych informacji o pomocy publicznej.

Ich wypełnienie wymaga podania danych identyfikacyjnych podatnika będącego przedsiębiorcą, który uzyskał decyzję o wsparciu, w przypadku spółek osobowych, podania danych przedsiębiorcy, który jako wspólnik korzysta ze zwolnienia z podatku (CIT/8SP), jak również podania wartości następujących pozycji:

  1. Maksymalnej wartości pomocy publicznej;
  2. Kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną narastająco (tj. faktycznie poniesione przez adresata decyzji koszty kwalifikowane);
  3. Pomoc udzielona na podstawie decyzji (tj. faktycznie uzyskana przez adresata decyzji pomoc publiczna);
  4. Inne wsparcie objęte pomocą (tj. inne wsparcie uzyskane na inwestycję, na którą wydana została decyzja).

Wszystkie wskazane wartości muszą być wykazane w wysokości nominalnej oraz zdyskontowanej. Ze względu na to, że formularz przewiduje wskazanie powyżej wymienionych pozycji z dokładnością do jednego grosza, niezwykle ważne jest poprawne zdyskontowanie wartości pomocy publicznej.

W formularzach CIT-8SP oraz CIT-8S należy wskazać również koszty kwalifikowane z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP Box) oraz kwotę kosztów kwalifikowanych odliczonych od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R, o których mowa poniżej.

Warto wspomnieć, że w przypadku rozliczenia zwolnienia podatkowego przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ustawodawca nie przewidział oddzielnego załącznika do rozliczenia pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu. Wartość poniesionych nakładów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz przysługującego zwolnienia należy wskazać bezpośrednio w deklaracji w podatku dochodowym składanej za rok 2019 r.

Łączenie decyzji o wsparciu z ulgą IP Box i ulgą B+R

Od początku roku 2019 r. w polskim systemie prawnym obowiązuje nowa preferencja podatkowa IP Box, która pozwala na rozliczenie dochodów ze sprzedaży wytworzonych lub ulepszonych tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” z zastosowaniem stawki wynoszącej 5%.

Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi IP Box, w przypadku, gdy dochody z kwalifikowanych IP są efektem prowadzenia inwestycji wynikającej z zezwolenia lub decyzji o wsparciu, dochody te, zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub decyzji o wsparciu, mogą być objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie właściwych przepisów z Ustawy CIT i PIT. To podatnik może zdecydować o objęciu kwalifikowanego dochodu z  prawa własności intelektualnej zwolnieniem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

W takim przypadku podatnik może dokonać wyliczenia pomocy publicznej przysługującej w ramach decyzji o wsparciu (analogicznie z zezwolenia) z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 5% w odniesieniu do dochodów pochodzących z IP Box. Zastosowanie niższej stawki jest równoznaczne z obniżeniem wartości pomocy publicznej i może pozwolić na całkowite zwolnienie dochodów przez cały okres obowiązywania decyzji (wyliczanie pomocy przy zastosowaniu stawek podstawowych mogłoby spowodować wykorzystanie dopuszczalnej pomocy jeszcze przed końcem obowiązywania decyzji i konieczność opodatkowania uzyskanych po tym momencie dochodów.)

Jeżeli chodzi o ulgę na działalność badawczo-rozwojową (B+R), na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U, z 2017 r. poz. 2201) wprowadzono zmiany w jej funkcjonowaniu, m.in. poszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, czy zwiększono kwoty podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Do przepisów wprowadzono również zmianę dotyczącą łączenia wspomnianej preferencji podatkowej z decyzją o wsparciu oraz zezwoleniem. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18d ust. 6 Ustawy CIT (analogicznie art. 26e ust. 6 Ustawy PIT), prawo do stosowania ulgi B+R uzyskali również podatnicy prowadzący swoją działalność na podstawie zezwolenia (specjalne strefy ekonomiczne, których będą funkcjonować do 2026 r.) lub decyzji o wsparciu (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), którzy wcześniej pozbawieni byli takiej możliwości.

Ważny fragment

Zgodnie jednak z obowiązującym od stycznia 2018 r. brzmieniem art. 18d ust. 6 Ustawy CIT (analogicznie art. 26e ust. 6 Ustawy PIT), podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

To oznacza, że firmy prowadzące działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu (zezwolenia), co prawda po zmianach mogą korzystać również z ulgi B+R, ale tylko w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności zwolnionej z opodatkowania.

W rzeczywistości zatem przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu (zezwolenia) i jednocześnie prowadzący działalność B+R, nadal nie mogą skorzystać z obu preferencji, chyba, że działalność badawczo-rozwojowa zlokalizowana jest poza strefą. W jednej z interpretacji indywidulanych z dnia 29 maja 2018 r., sygn. 0-111-KDIB1-1.4010.82.2018.1.SG., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił przedsiębiorcy „strefowemu” prawa do skorzystania z ulgi B+R, nawet w przypadku prowadzenia dwóch odrębnych kalkulacji dla kosztów ulgi B+R i zwolnienia na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Organ podatkowy (w naszej ocenie nieprawidłowo) uznał, że takie działanie polegające na wyodrębnieniu z dochodu zwolnionego z działalności strefowej kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, miałoby charakter sztuczny i byłoby niezgodne z przepisami prawa podatkowego.

Rozliczenie zwolnienia z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu w rzeczywistości wymaga przeprowadzenia skrupulatnej kalkulacji wartości przysługującej pomocy publicznej oraz jej właściwego zdyskontowania na potrzeby wypełnienia deklaracji podatkowej.

W tym zakresie możemy zaoferować pomoc w przygotowaniu rozliczeń pomocy publicznej przysługującej na podstawie decyzji  o wsparciu, jak również przygotowany przez naszych specjalistów w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji „Kalkulator dyskonta”, który stanowi narzędzie pozwalające na dokładne wyliczenie zdyskontowanej wartości pomocy publicznej.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane