fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Czym jest i jak uzyskać decyzję o wsparciu? Drugi wpis w cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji” ma na celu przybliżenie instytucji, której uzyskanie jest niezbędne do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz uwarunkowane spełnieniem określonych przez ustawodawcę kryteriów. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu (listę wszystkich artykułów znajdziesz na dole strony)

Decyzja o wsparciu – co to jest?

Przedsiębiorca starający się o skorzystanie z pomocy publicznej zobligowany jest do uzyskania decyzji o wsparciu, stanowiącej podstawę prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Decyzja wydawana jest na wniosek potencjalnego inwestora, a organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii).

Ważny fragment

Upoważnionymi do wydawania decyzji przez właściwego ministra są Zarządzający Obszarem w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, czyli Specjalne Strefy Ekonomiczne, które na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. są właściwe dla poszczególnych obszarów inwestycji.

Decyzja o wsparciu jest wydawana z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, na oznaczony czas: 10, 12 albo 15 lat. Okres ważności decyzji uzależniony jest przede wszystkim od intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru, ale również od położenia inwestycji w zasięgu geograficznym istniejących Specjalnych Stref Ekonomicznych (takie inwestycje zawsze mogą korzystać z najdłuższego, 15-letniego okresu ważności decyzji).

Wydana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji decyzja o wsparciu określa okres obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, dochody z której mogą korzystać ze zwolnienia (zwolnienia z podatku jest przedmiotowe, a nie podmiotowe), czy też warunki, które przedsiębiorca musi spełniać, tj.:

 • zatrudnienie w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
 • poniesienie w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
 • termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 • teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana;
 • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca.

Kryteria niezbędne do uzyskania decyzji o wsparciu

Ważny fragment

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, która musi spełniać określone przepisami prawa kryteria ilościowe i jakościowe.

Kryteria ilościowe, to nic innego jak minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych, które przedsiębiorca musi ponieść, aby móc korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie decyzji o wsparciu. Wysokość tych kosztów uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana, w odniesieniu do przeciętnej stopy bezrobocia w danym roku ogłaszanej przez GUS. Zgodnie z generalną zasadą, im wyższa stopa bezrobocia, tym niższa wysokość wymaganych kosztów.

Dla określenia wysokości kosztów kwalifikowanych fundamentalne znaczenie ma również informacja, czy inwestycja ulokowana jest w mieście średnim tracącym funkcje społeczno- gospodarcze oraz w gminach miejskich i miastach na prawach powiatu, które z tymi miastami średnimi graniczą. Dla takich lokalizacji znacząco obniżony jest „próg wejścia” do Polskiej Strefy inwestycji, który wynosi 10 mln / 2 mln / 0,5 mln bądź 0,2 mln PLN odpowiednio dla dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy.

Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom wykonującym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, obejmującym określone grupowania usług określone zgodnie z PKWiU 2015, wymienione w odpowiednim rozporządzeniu.

Więcej informacji dotyczących możliwości inwestycyjnych w poszczególnych województwach przedstawiliśmy w naszym cyklu artykułów „Mapa Polskiej Strefy Inwestycji”.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Kryteria jakościowe natomiast są to warunki określone w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które zostały podzielone przez ustawodawcę na dwa rodzaje: zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Lista stanowiąca załącznik do Rozporządzenia zawiera łącznie 10 pozycji, z których w zależności od lokalizacji konieczne jest spełnienie od 4 do 6 punktów jakościowych. Niezbędne jest również, aby lista punktów wybranych przez przedsiębiorcę do spełnienia, zawierała co najmniej jeden warunek z każdej z kategorii kryteriów (rozwoju gospodarczego i społecznego).

Minimalna wymagana liczba kryteriów, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać decyzję o wsparciu, uzależniona jest od intensywności pomocy publicznej. Dla obszarów, dla których intensywność pomocy wynosi 50%, należy spełnić 4 kryteria, przy wysokości 35% intensywności jest to 5 punktów, natomiast dla 25% i mniej, niezbędne jest spełnienie aż 6 kryteriów jakościowych.

Odrębne kryteria (nieco różniące się od siebie) zostały przewidziane dla inwestycji w sektorze przemysłowym, oraz dla inwestycji w sektorze usługowym.

Do uzyskania decyzji o wsparciu, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, niezbędne jest poniesienie w ramach nowej inwestycji minimalnych wydatków inwestycyjnych stanowiących koszty kwalifikowane. Wysokość „progów wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji w dowolnej lokalizacji mogą Państwo sprawdzić przy pomocy naszego Weryfikatora kwalifikowalności.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane