fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Uznanie wydatku za koszt kwalifikowany wiąże się ze spełnieniem dwóch następujących warunków: wydatek musi zawierać się w rodzajach wydatków określonych w §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Rozporządzenie) oraz, wydatek musi być związany z „nową inwestycją”, czyli przedsięwzięciem objętym decyzją o wsparciu.

Wydatek inwestycyjny jako koszt kwalifikowany w Polskiej Strefie Inwestycji

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się m.in. koszty ponoszone na podstawie umów leasingu finansowego środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez podatnika (§ 8 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia), pod warunkiem, że zostały „poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji”.

Dodatkowo, Rozporządzenie wprowadza istotny warunek, tj. aby środki trwałe wprowadzenia do ewidencji mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane i tym samym powiększać wartość przysługującego zwolnienia, muszą zostać utrzymane przez dużych przedsiębiorców przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji, bądź przez okres 3 lat w odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Czy samochody wykorzystywane „w strefie” są kosztami kwalifikowanymi?

Jeszcze w oparciu o przepisy prawa podatkowego dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), organy podatkowe wydawały rozstrzygnięcia niepozwalające na potraktowanie jako koszty kwalifikowane wydatków związanych z flotą samochodową. Z przedstawionego w jednej z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-280/16/AB) opisu wynikało, że Wnioskodawca miał zamiar ponieść wydatki związane z zakupem samochodów ciężarowych wykorzystywanych do transportu produktów wytworzonych w SSE do kontrahentów. Spółka uznała, że skoro samochody będące środkami trwałymi będą wykorzystywane w celu osiągania przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE, mogą być zaliczone do wydatków kwalifikowanych. Organ podatkowy zaprezentował jednak odmienne stanowisko, stwierdzając, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z kosztami nowej inwestycji przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. Stwierdzono zatem, że skoro pojazdy będą wykorzystywane do transportu produktów do kontrahentów, a więc będą zmieniały swoje położenie i w związku z tym będą znajdować się również poza obszarem strefy, nie można zaliczyć ich do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Zmiana stanowiska organów podatkowych

Ważny fragment

Od roku 2017 r. szala rozstrzygnięć wydawanych przez organy podatkowe zaczęła wyraźnie przechylać się na stronę podatników. Obecnie przeważa stanowisko potwierdzające możliwość obejmowania pomocą publiczną wydatków poniesionych w związku nabyciem samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wskazanej w zezwoleniu strefowym, a od niedawna w decyzji o wsparciu.

W jednym ze swoich pism z dnia 13 lipca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0112-KDIL5.4010.78.2017.1.ŁM) zgodził się, że na nabywanie środki transportu, wykorzystywanych na potrzeby własne związane z działalnością gospodarczą wskazaną w zezwoleniu strefowym, zalicza się do kosztów kwalifikowanych. Spółka możliwość objęcia pomocą publiczną wydatków na zakup środków transportu argumentowała m.in. tym, że wydatki na samochody zostały poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia, środki transportu zostały zaliczone do składników majątku Spółki i co najważniejsze, będą one wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania działalności na mocy zezwolenia strefowego. Organ nie zawarł w interpretacji indywidualnej swojego komentarza, odstąpił od uzasadnienia prawnego i uznał stanowisko wnioskodawcy w pełni za prawidłowe.

Stanowisko na korzyść podatnika zostało potwierdzone również w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.400.2018.2.MM). Organ podatkowy potwierdził w niej możliwość uwzględnienia ceny nabycia samochodów na podstawie umów leasingu finansowego przy kalkulacji wysokości zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT, przy założeniu, że ich zbycie nastąpi po upływie 3 lat (ze względu na status małego przedsiębiorcy) od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki poniesione w związku z zakupem środków transportu, bądź ich leasingiem mogą stanowić koszty kwalifikowane korzystające ze zwolnienia o ile zostaną spełnione warunki określone w Rozporządzeniu. Można mieć wątpliwości, czy są to wydatki poniesione „dla konkretnej lokalizacji” określonej w decyzji o wsparciu (lub „na terenie SSE” w rozumieniu odpowiednich przepisów dot. SSE). Organy przyznają im wspomnianą preferencję pod warunkiem faktycznego związania z działalnością zwolnioną określoną w decyzji o wsparciu.

Obecne podejście organów to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz w SSE. To dobry moment na wystąpienie z wnioskiem o własną interpretację indywidualną, zabezpieczającą prawo do wyższego zwolnienia.

AUTOR: Karolina Milan, Konsultant podatkowy, Bieżące Doradztwo Podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane