Podatek akcyzowy

Skontaktuj się

Paweł Kaczmarek

Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Maciej Hadas

Partner, Doradca Podatkowy

Rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)  jest dopełnieniem ustawowego obowiązku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, a zarazem uprawnia do prowadzenia m. in. działalności podlegającej preferencjom podatkowym (zwolnieniom, zerowej stawce akcyzy). Rejestracja odbywa się elektronicznie, poprzez złożenie wniosku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 • Dla kogo jest rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA?

  Podmioty zamierzające prowadzić określone rodzaje działalności związanej z wyrobami akcyzowymi zobowiązane są do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

 • Kiedy można skorzystać z rejestracji na potrzeby akcyzowe – CRPA?

  Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności akcyzowej lub wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych. Zmiana zakresu działalności akcyzowej wymaga aktualizacji wpisu w CRPA.

 • Co można zyskać dzięki rejestracji na potrzeby akcyzowe – CRPA?

  Prawidłowy wpis do CRPA – ze wskazaniem właściwych statusów podmiotu, rodzajów prowadzonej działalności i wykorzystywanych wyrobów – jest warunkiem wstępnym bezproblemowego wypełniania wielu czynności akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, takich jak: składanie deklaracji, rejestracja przemieszczeń w systemie EMCS.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie pełnomocnictwa do reprezentacji
 • Rejestracja podmiotu na platformie PUESC
 • Ustalenie zakresu rejestracji akcyzowej

  Ocena działalności przedsiębiorcy i zebranie koniecznych danych celem ustalenia zakresu rejestracji akcyzowej.

 • Wsparcie w ramach rejestracji akcyzowej

  Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji.

 • Aktualizacja rejestracji

  W razie zmiany zakresu prowadzonej działalności akcyzowej.

 • Bieżące doradztwo

  Konsultacje i pomoc w zakresie rejestracji podmiotu, reprezentacji i uprawnień wymaganych do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków akcyzowych.

Zobacz pozostałe (1)
Potrzebujesz wsparcia w zakresie akcyzy?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Wyroby akcyzowe objęte preferencjami

Kompleksowa obsługa, czyli realizacja w imieniu i na rzecz podmiotu akcyzowego obowiązków stanowiących warunek korzystania przez niego z preferencji akcyzowych. Regulacje akcyzowe przewidują możliwość stosowania preferencji polegających na całkowitym zwolnieniu od akcyzy lub stosowaniu zerowej stawki akcyzy.

 • Kto może skorzystać z usługi?

  Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już stosują lub zamierzają stosować preferencje akcyzowe polegające na zwolnieniach od akcyzy (np. w przypadku aromatów, kosmetyków, olejów smarowych) oraz stosowaniu zerowej stawki akcyzy (np. w przypadku aerozoli, farb i lakierów, rozpuszczalników).

 • Kiedy można skorzystać z preferencji akcyzowych?

  Podstawowym warunkiem stosowania preferencji jest przeznaczenie wyrobów akcyzowych na cele uprawniające do ich zastosowania. Możliwość stosowania preferencji uzależniona jest też od dopełnienia przez przedsiębiorcę formalności związanych z rejestracją podmiotu i właściwym dokumentowaniem odbioru i zużycia wyrobów.

 • Jaki są korzyści z preferencji akcyzowych?

  Kompleksowa obsługa przedsiębiorców korzystających z preferencji akcyzowych, mających status tzw. podmiotów zużywających lub zużywających podmiotów gospodarczych, pozwoli im na zgodne z przepisami podatkowymi korzystanie z tych preferencji poprzez prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie do rozpoczęcia działalności
  • rejestracja ew. aktualizacja rejestracji w CRPA,
  • przygotowanie dokumentacji celem uzyskania decyzji organu podatkowego o zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych,
  • przygotowanie merytoryczne i techniczne do obsługi w EMCS elektronicznych raportów odbioru,
  • wsparcie w przygotowaniu ewidencji akcyzowych.
 • Bieżąca obsługa
  • przygotowywanie i wysyłka raportów odbioru w EMCS,
  • dokonywanie wymaganych dodatkowych zgłoszeń,
  • prowadzenie ewidencji akcyzowych,
  • uzyskiwanie i aktualizowanie norm zużycia,
  • aktualizacja akt weryfikacyjnych,
  • obliczenie i deklarowanie podatku, jeżeli taka potrzeba będzie miała miejsce,
  • składanie deklaracji kwartalnych – gdy taki obowiązek wystąpi.
BLOG Akcyza i cło pod lupą

Zawiłości z obszaru akcyzy i cła zgłębia Paweł Kaczmarek, ekspert Grant Thornton.

Czytaj na blogu

Wewnątrzwspólnotowe nabywanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Kompleksowa obsługa oraz realizacja w imieniu i na rzecz podmiotu akcyzowego obowiązków związanych z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obowiązki te obejmują dokonywanie odpowiednich zgłoszeń, wpisów do ewidencji, składanie deklaracji.

 

 • Kto może skorzystać z usługi?

  Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już dokonują lub dopiero zamierzają dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz przedsiębiorcy.

 • Co można zyskać dzięki usłudze?

  Kompleksowa obsługa pozwoli przedsiębiorcy na zgodny z przepisami podatkowymi przywóz wyrobów akcyzowych z innych krajów UE poprzez prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych. Obsługa przewiduje również przesyłanie zgłoszeń i sprawozdań wymaganych przepisami o systemie monitorowania przewozu towarów (SENT) oraz przepisami prawa energetycznego.

Zakres wsparcia

 • Dokonywanie zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 • Prowadzenie ewidencji akcyzowych
 • Obliczanie akcyzy i składanie deklaracji uproszczonych
 • Składanie deklaracji kwartalnych.

  O ile taki obowiązek wystąpi.

 • Dokonywanie zgłoszeń SENT oraz składanie sprawozdań do Prezesa URE

  O ile taki obowiązek wystąpi.

Uzyskiwanie pozwoleń akcyzowych

Wsparcie w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający i innych. Przeprowadzenie analizy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz faktycznych dla planowanej działalności wymagającej zezwolenia. Pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury przed organami podatkowymi celem do uzyskania zezwolenia.

 

 

 • Kto może skorzystać ze wsparcia w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

  Przedsiębiorca, który zamierza produkować lub magazynować wyroby akcyzowe albo je odbierać lub wysyłać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 • Co można zyskać dzięki wsparciu w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

  Dzięki uzyskaniu pozwolenia przedsiębiorca będzie uprawniony do prowadzenia działalności polegającej na produkcji, magazynowaniu, odbiorze lub wysyłce wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zakres wsparcia

 • Konsultacje w zakresie planowanego przedsięwzięcia

  Konsultacje przeprowadzone pod kątem wymogów wynikających z przepisów akcyzowych oraz wybór rozwiązania najkorzystniejszego i najlepiej dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy.

 • Przygotowanie dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia

  W szczególności wniosku i załączników do niego oraz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia akt weryfikacyjnych.

 • Wsparcie przed organami podatkowymi

  W szczególności w postępowaniu przed naczelnikiem urzędu skarbowego oraz w toku urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Artykuł Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów

Podatek importowy – na czym polegają zmiany? Czym jest decyzja celno-podatkowa? Jakie są inne ważne zmiany?

Czytaj więcej

Kontrole i postępowania dotyczące akcyzy

Asystowanie w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących akcyzy, w tym reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

 • Kiedy skorzystać ze wsparcia w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

  W razie wszczęcia przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy kontroli dotyczącej wywiązywania się z obowiązków akcyzowych lub korzystania z preferencji np. zwolnień od akcyzy.

 • Korzyści z doradztwa w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

  Ochronę praw i interesów przedsiębiorcy, w stosunku do którego prowadzona jest kontrola w zakresie akcyzy, lub który jest stroną postępowania podatkowego dotyczącego akcyzy. Dzięki wsparciu w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, w tym reprezentowaniu w kontaktach z organami podatkowymi, przedsiębiorca zminimalizuje ryzyko niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć tych organów.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie strategii procesowej

  Strategia zostanie dostosowana do okoliczności konkretnej sprawy.

 • Sporządzanie pism procesowych

  W szczególności zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej, wniosków dowodowych, zażaleń i odwołań.

 • Sporządzanie skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentowanie przed tymi sądami

  W tym uczestniczenie w rozprawach.

Doradztwo i audyt akcyzowy

Doradztwo i audyt akcyzowy to rozwiązanie problemów i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów akcyzowych. Audyt akcyzowy polega na zidentyfikowaniu nieprawidłowości oraz ryzyk występujących w prowadzonej działalności akcyzowej, w tym dotyczących korzystania z preferencji, np. zwolnień od akcyzy.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa i audytu akcyzowego?

  Gdy planuje się lub już się prowadzi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, oraz gdy chcemy się upewnić, czy prawidłowo wywiązywaliśmy się z obowiązków akcyzowych, w tym czy zasadnie korzystaliśmy z preferencji, np. zwolnień od akcyzy.

 • Jakie są korzyści z doradztwa i audytu akcyzowego?

  Dzięki doradztwu przedsiębiorca zyska pewność, że prowadzona działalność w zakresie wyrobów akcyzowych będzie zgodna z przepisami akcyzowymi. Wyniki audytu pozwolą na naprawienie ewentualnych nieprawidłowości oraz uniknięcie ich w przyszłości, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko negatywnych konsekwencji ewentualnych kontroli akcyzowych.

Zakres wsparcia

 • Bieżące doradztwo dotyczące przepisów akcyzowych
 • Sporządzanie wyjaśnień i opinii

  W zakresie stosowania przepisów akcyzowych.

 • Opracowanie rozwiązań dotyczących działalności w zakresie wyrobów akcyzowych

  Przygotowanie optymalnych i zgodnych z przepisami akcyzowymi rozwiązań dotyczących prowadzonej, jak i planowanej działalności w zakresie wyrobów akcyzowych.

 • Występowanie o interpretacje podatkowe

  Występowanie o wydanie wiążących interpretacji podatkowych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Przeprowadzenie audytu akcyzowego
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Nowe obowiązki akcyzowe w ramach platformy PUESC

Przygotowanie przedsiębiorcy do nowych obowiązków akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw i elektronicznych ewidencji akcyzowych. Wyjaśnienie istoty planowanych zmian oraz rekomendacje dotyczące działań, jakie należy w związku z tymi zmianami podjąć. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań, aby dostosować prowadzoną działalność akcyzową do nowych zasad.

 

 

 • Kogo dotyczą nowe obowiązki akcyzowe?

  Podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw i wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji akcyzowych.

 • Nowe obowiązki akcyzowe - od kiedy?

  Nowe zasady dotyczące wewnątrzwspólnotowego obrotu wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązkowe elektroniczne ewidencje akcyzowe mają obowiązywać już od 2023 r., stąd w interesie każdego zainteresowanych jest to, żeby jak najwcześniej rozpocząć przygotowania do nowych obowiązków.

 • Korzyści z nowych obowiązków akcyzowych?

  Przygotowanie się do nowych obowiązków w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wdrożenie elektronicznych ewidencji jest niezbędne, aby móc dalej prowadzić działalność w zakresie wyrobów akcyzowych zgodnie z nowymi wymogami.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie do obsługi wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
  • rejestracja ewentualnie aktualizacja rejestracji w CRPA,
  • uzyskanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego,
  • przygotowanie do obsługi w EMCS uproszczonych elektronicznych dokumentów towarzyszących e-SAD i raportów odbioru
  • przesyłanie do systemu EMCS komunikatów e-SAD w imieniu uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego – od 2023 r.
 • Wsparcie w zakresie elektronicznych ewidencji akcyzowych
  • rejestracja uprawnień umożliwiających korzystanie z aplikacji służącej do prowadzenia elektronicznych ewidencji akcyzowych, udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową,
  • przygotowanie do obsługi elektronicznych ewidencji akcyzowych.

Dlaczego Grant Thornton?

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 900+

  pracowników w 8 biurach

 • 2200+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Podatek akcyzowy

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło i klasyfikacja CN

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów