Podatek akcyzowy

Skontaktuj się

Paweł Kaczmarek

Menedżer, Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Maciej Hadas

Partner, Doradca Podatkowy

Rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)  jest dopełnieniem ustawowego obowiązku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, a zarazem uprawnia do prowadzenia m. in. działalności podlegającej preferencjom podatkowym (zwolnieniom, zerowej stawce akcyzy). Rejestracja odbywa się elektronicznie, poprzez złożenie wniosku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 • Dla kogo jest rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA?

  Podmioty zamierzające prowadzić określone rodzaje działalności związanej z wyrobami akcyzowymi zobowiązane są do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

 • Kiedy można skorzystać z rejestracji na potrzeby akcyzowe – CRPA?

  Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności akcyzowej lub wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych. Zmiana zakresu działalności akcyzowej wymaga aktualizacji wpisu w CRPA.

 • Co można zyskać dzięki rejestracji na potrzeby akcyzowe – CRPA?

  Prawidłowy wpis do CRPA – ze wskazaniem właściwych statusów podmiotu, rodzajów prowadzonej działalności i wykorzystywanych wyrobów – jest warunkiem wstępnym bezproblemowego wypełniania wielu czynności akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, takich jak: składanie deklaracji, rejestracja przemieszczeń w systemie EMCS.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie pełnomocnictwa do reprezentacji
 • Rejestracja podmiotu na platformie PUESC
 • Ustalenie zakresu rejestracji akcyzowej

  Ocena działalności przedsiębiorcy i zebranie koniecznych danych celem ustalenia zakresu rejestracji akcyzowej.

 • Wsparcie w ramach rejestracji akcyzowej

  Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji.

 • Aktualizacja rejestracji

  W razie zmiany zakresu prowadzonej działalności akcyzowej.

 • Bieżące doradztwo

  Konsultacje i pomoc w zakresie rejestracji podmiotu, reprezentacji i uprawnień wymaganych do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków akcyzowych.

Zobacz pozostałe (1)
Potrzebujesz wsparcia w zakresie akcyzy?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Wyroby akcyzowe objęte preferencjami

Kompleksowa obsługa, czyli realizacja w imieniu i na rzecz podmiotu akcyzowego obowiązków stanowiących warunek korzystania przez niego z preferencji akcyzowych. Regulacje akcyzowe przewidują możliwość stosowania preferencji polegających na całkowitym zwolnieniu od akcyzy lub stosowaniu zerowej stawki akcyzy.

 • Kto może skorzystać z usługi?

  Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już stosują lub zamierzają stosować preferencje akcyzowe polegające na zwolnieniach od akcyzy (np. w przypadku aromatów, kosmetyków, olejów smarowych) oraz stosowaniu zerowej stawki akcyzy (np. w przypadku aerozoli, farb i lakierów, rozpuszczalników).

 • Kiedy można skorzystać z preferencji akcyzowych?

  Podstawowym warunkiem stosowania preferencji jest przeznaczenie wyrobów akcyzowych na cele uprawniające do ich zastosowania. Możliwość stosowania preferencji uzależniona jest też od dopełnienia przez przedsiębiorcę formalności związanych z rejestracją podmiotu i właściwym dokumentowaniem odbioru i zużycia wyrobów.

 • Jaki są korzyści z preferencji akcyzowych?

  Kompleksowa obsługa przedsiębiorców korzystających z preferencji akcyzowych, mających status tzw. podmiotów zużywających lub zużywających podmiotów gospodarczych, pozwoli im na zgodne z przepisami podatkowymi korzystanie z tych preferencji poprzez prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie do rozpoczęcia działalności
  • rejestracja ew. aktualizacja rejestracji w CRPA,
  • przygotowanie dokumentacji celem uzyskania decyzji organu podatkowego o zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych,
  • przygotowanie merytoryczne i techniczne do obsługi w EMCS elektronicznych raportów odbioru,
  • wsparcie w przygotowaniu ewidencji akcyzowych.
 • Bieżąca obsługa
  • przygotowywanie i wysyłka raportów odbioru w EMCS,
  • dokonywanie wymaganych dodatkowych zgłoszeń,
  • prowadzenie ewidencji akcyzowych,
  • uzyskiwanie i aktualizowanie norm zużycia,
  • aktualizacja akt weryfikacyjnych,
  • obliczenie i deklarowanie podatku, jeżeli taka potrzeba będzie miała miejsce,
  • składanie deklaracji kwartalnych – gdy taki obowiązek wystąpi.
BLOG Akcyza i cło pod lupą

Zawiłości z obszaru akcyzy i cła zgłębia Paweł Kaczmarek, ekspert Grant Thornton.

Czytaj na blogu

Wewnątrzwspólnotowe nabywanie wyrobów akcyzowych oraz ich wewnątrzwspólnotowa dostawa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Kompleksowa obsługa oraz realizacja w imieniu i na rzecz podmiotu akcyzowego obowiązków związanych z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem wyrobów akcyzowych z innych krajów UE oraz ich wewnątrzwspólnotową dostawą do innych krajów UE, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obowiązki te obejmują wysyłanie odpowiednich komunikatów na platformie PUESC, dokonywanie wpisów do ewidencji czy składanie deklaracji podatkowych.

 

 • Kto może skorzystać z usługi?

  Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zamierzają odbierać z innych krajów UE wyroby akcyzowe lub je wysyłać do innych krajów UE, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

 • Co można zyskać dzięki usłudze?

  Kompleksowa obsługa pozwoli przedsiębiorcy na zgodny z przepisami podatkowymi przywóz wyrobów akcyzowych z innych krajów UE lub wywóz tych towarów do innych krajów UE, poprzez prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych. Obsługa przewiduje również przesyłanie zgłoszeń wymaganych przepisami o systemie monitorowania przewozu towarów (SENT) oraz sprawozdań przewidzianych przepisami prawa energetycznego.

Zakres wsparcia

 • Sporządzenie i wysyłka dokumentów eSAD i raportów odbioru
 • Obsługa zabezpieczeń akcyzowych
 • Prowadzenie ewidencji akcyzowych
 • Obliczanie akcyzy i składanie deklaracji uproszczonych
 • Składanie deklaracji kwartalnych

  O ile taki obowiązek wystąpi.

 • Ubieganie się o zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych
 • Dokonywanie zgłoszeń SENT oraz składanie sprawozdań do Prezesa URE

  O ile taki obowiązek wystąpi.

Zobacz pozostałe (2)

Uzyskiwanie pozwoleń akcyzowych

Wsparcie w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający i innych. Przeprowadzenie analizy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz faktycznych dla planowanej działalności wymagającej zezwolenia. Pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury przed organami podatkowymi celem do uzyskania zezwolenia.

 

 

 • Kto może skorzystać ze wsparcia w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

  Przedsiębiorca, który zamierza produkować lub magazynować wyroby akcyzowe albo je odbierać lub wysyłać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 • Co można zyskać dzięki wsparciu w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

  Dzięki uzyskaniu pozwolenia przedsiębiorca będzie uprawniony do prowadzenia działalności polegającej na produkcji, magazynowaniu, odbiorze lub wysyłce wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zakres wsparcia

 • Konsultacje w zakresie planowanego przedsięwzięcia

  Konsultacje przeprowadzone pod kątem wymogów wynikających z przepisów akcyzowych oraz wybór rozwiązania najkorzystniejszego i najlepiej dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy.

 • Przygotowanie dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia

  W szczególności wniosku i załączników do niego oraz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia akt weryfikacyjnych.

 • Wsparcie przed organami podatkowymi

  W szczególności w postępowaniu przed naczelnikiem urzędu skarbowego oraz w toku urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Artykuł Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów

Podatek importowy – na czym polegają zmiany? Czym jest decyzja celno-podatkowa? Jakie są inne ważne zmiany?

Czytaj więcej

Kontrole i postępowania dotyczące akcyzy

Asystowanie w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących akcyzy, w tym reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

 • Kiedy skorzystać ze wsparcia w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

  W razie wszczęcia przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy kontroli dotyczącej wywiązywania się z obowiązków akcyzowych lub korzystania z preferencji np. zwolnień od akcyzy.

 • Korzyści z doradztwa w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

  Ochronę praw i interesów przedsiębiorcy, w stosunku do którego prowadzona jest kontrola w zakresie akcyzy, lub który jest stroną postępowania podatkowego dotyczącego akcyzy. Dzięki wsparciu w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, w tym reprezentowaniu w kontaktach z organami podatkowymi, przedsiębiorca zminimalizuje ryzyko niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć tych organów.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie strategii procesowej

  Strategia zostanie dostosowana do okoliczności konkretnej sprawy.

 • Sporządzanie pism procesowych

  W szczególności zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej, wniosków dowodowych, zażaleń i odwołań.

 • Sporządzanie skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentowanie przed tymi sądami

  W tym uczestniczenie w rozprawach.

Doradztwo i audyt akcyzowy

Doradztwo i audyt akcyzowy to rozwiązanie problemów i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów akcyzowych. Audyt akcyzowy polega na zidentyfikowaniu nieprawidłowości oraz ryzyk występujących w prowadzonej działalności akcyzowej, w tym dotyczących korzystania z preferencji, np. zwolnień od akcyzy.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa i audytu akcyzowego?

  Gdy planuje się lub już się prowadzi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, oraz gdy chcemy się upewnić, czy prawidłowo wywiązywaliśmy się z obowiązków akcyzowych, w tym czy zasadnie korzystaliśmy z preferencji, np. zwolnień od akcyzy.

 • Jakie są korzyści z doradztwa i audytu akcyzowego?

  Dzięki doradztwu przedsiębiorca zyska pewność, że prowadzona działalność w zakresie wyrobów akcyzowych będzie zgodna z przepisami akcyzowymi. Wyniki audytu pozwolą na naprawienie ewentualnych nieprawidłowości oraz uniknięcie ich w przyszłości, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko negatywnych konsekwencji ewentualnych kontroli akcyzowych.

Zakres wsparcia

 • Bieżące doradztwo dotyczące przepisów akcyzowych
 • Sporządzanie wyjaśnień i opinii

  W zakresie stosowania przepisów akcyzowych.

 • Opracowanie rozwiązań dotyczących działalności w zakresie wyrobów akcyzowych

  Przygotowanie optymalnych i zgodnych z przepisami akcyzowymi rozwiązań dotyczących prowadzonej, jak i planowanej działalności w zakresie wyrobów akcyzowych.

 • Występowanie o interpretacje podatkowe

  Występowanie o wydanie wiążących interpretacji podatkowych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Przeprowadzenie audytu akcyzowego
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

PUESC

PUESC jest to Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, która integruje usługi związane z realizacją obowiązków akcyzowych, celnych, a także dotyczących m. in. Intrastat, SENT.

 

 

 • Kto może skorzystać z usług PUESC?

  Z usług mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych oraz podmioty dokonujące obrotu towarowego z krajami spoza UE (importerzy, eksporterzy).

 • Kiedy można skorzystać z usług PUESC?

  Zawsze wtedy, gdy należy realizować obowiązki wynikające z przepisów akcyzowych oraz celnych. PUESC jest główną platformą dedykowaną realizowaniu tych obowiązków.

 • Korzyści wynikają z usług PUESC?

  Rozwiązywanie konkretnych problemów i wątpliwości związanych z korzystaniem przez przedsiębiorcę z PUESC, dokonywanie wymaganych zgłoszeń i czynności w PUESC w imieniu przedsiębiorcy (na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa), co gwarantuje kompleksową, profesjonalną i bieżącą obsługę PUESC w imieniu przedsiębiorcy.

Zakres wsparcia

 • Wsparcie w zakresie elektronicznych ewidencji akcyzowych
 • Rejestracja uprawnień umożliwiających korzystanie z aplikacji służącej do prowadzenia elektronicznych ewidencji akcyzowych

  Aplikacja udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową.

 • Przygotowanie do obsługi elektronicznych ewidencji akcyzowych

Dlaczego Grant Thornton?

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Podatek akcyzowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów