Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.

1. Rozliczenia roczne 2022 – Polski Ład

W roku 2022 w Ustawie PIT wprowadzonych zostało wiele zmian i poprawek, które miały znaczący wpływ na sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy musieli w pierwszej kolejności dostosować się do zmian w związku z Polskim Ładem 1.0, następnie do ustawy wprowadzającej tzw. „rolowanie zaliczek” i końcowo do zmian w związku z Polskim Ładem 2.0. Sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników różnił się w każdym z wyżej wymienionych „systemów”, co skutkowało wzrostem niepewności zarówno pracowników jak i pracodawców co do finalnych kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Już niebawem pracodawcy wystawią informację PIT-11 za rok 2022, a pracownicy na tej podstawie będą musieli przygotować swoje rozliczenie roczne. Dopiero na etapie składania zeznania rocznego pracownicy dowiedzą się o ewentualnej kwocie wymaganej do dopłaty bądź – co jest bardziej prawdopodobne ze względu na obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12% – kwocie nadpłaconego podatku. Pracownicy składając zeznanie za rok 2022 będą mogli również po raz pierwszy skorzystać z takich ulg jak ulga na powrót, ulga 4+ czy też ulga dla seniorów.

Początek roku 2023 niestety nie jest łatwiejszy dla przedsiębiorców biorąc pod uwagę przykładowo kolejny pakiet zmian w Ustawie PIT obowiązujący od 1 stycznia oraz wątpliwości związane z informacją PIT-2 (czego potwierdzeniem jest wydawanie objaśnień przez Ministerstwo Finansów) składaną przez pracowników. Pracodawcy już teraz będą musieli samodzielnie podejmować niektóre decyzje ze względu na brak precyzyjnego uregulowania przepisami wprowadzanych zmian.

Czytaj więcej: Audyt PIT i ZUS

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

2. PIT-2 w nowej odsłonie

PIT-2 w nowej odsłonie to formularz, który umożliwi pracownikowi złożenie u swojego pracodawcy jednocześnie kilku oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczane przez pracodawcę miesięczne zaliczki na podatek, a w konsekwencji mogący mieć wpływ na rozliczenie roczne pracownika

Od nowego roku zaproponowane w formularzu oświadczenia i wnioski będą dotyczyć również innych podatników, nie tylko pracowników etatowych. Zatem od stycznia 2023 r. formularzem będzie się mógł posłużyć również m.in. zleceniobiorca, czy osoby wykonujące zadania na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Czytaj więcej: Nowy PIT-2: od kiedy, terminy, umowa zlecenie i o pracę [INFORMATOR]
Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Łukasz Boszko, tel. +48 601 720 873, lukasz.boszko@pl.gt.com

3. Estoński CIT: alternatywny i dla wielu efektywny model opodatkowania

Zmieniające się otoczenie biznesowe i gospodarcze od wielu wymusza rewizji aktualnej strategii podatkowej i odpowiedzenia na pytanie czy możliwe są do zastosowania alternatywy, które pozwoliłyby na osiągnięcie uproszeń i oszczędności podatkowych. Często odpowiedzią pozostaje podatek estoński, z którego korzysta coraz więcej podatników.

Dowiedz się, kto i kiedy, a także jakie warunki musi spełnić, aby rozpocząć korzystanie z podatku estońskiego.

Czytaj więcej: Estoński CIT: zmiany w przepisach 2022/2023 r. [INFORMATOR]

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Natalia Kamińska-Kubiak, tel. +48 661 538 553,

4. Estoński CIT w 2023 r. – na co trzeba uważać?

Dzięki zmianom obowiązującym od 2022 r. estoński CIT stał się rozwiązaniem atrakcyjnym dla wielu podatników. Wybór estońskiego CIT wiąże się jednak z określonymi obowiązkami. Przede wszystkim podatnicy powinni rozpoznać dochody z tytułu:

 • ukrytych zysków – co w praktyce oznacza, że podatnik powinien zweryfikować, czy dane świadczenie realizowane na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych ma związek z prawem do udziału w zysku, co może oznaczać konieczność opodatkowania takiego świadczenia,
 • wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – co z kolei wiąże się z obowiązkiem sprawdzenia, czy ponoszone koszty mają związek z prowadzoną działalnością, gdyż w przeciwnym razie podatnik powinien zapłacić podatek.

Przykładem ukrytych zysków mogą być nieodpłatne świadczenia realizowane przez podatnika na rzecz wspólników. Katalog ukrytych zysków jest niestety otwarty.

Przepisy nie podają z kolei przykładów wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zmieni się to od 2023 r. Od tego momentu zaczną bowiem obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi opodatkowaniu będą podlegać m.in. częściowo wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Co zastanawiające, organy podatkowe już w 2022 r. uznały, że wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych podlegają częściowemu opodatkowaniu.

Obie kategorie są zatem bardzo niejasne i budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Podatnicy powinny mieć to na uwadze, dokonując rozliczeń związanych z estońskim CIT. Kwota podatku z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą może być bowiem istotna.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jacek Lechna, tel. +48 885 557 542,

5. Problemy z jakimi mogą się borykać spółki na ryczałcie estońskim przy zamykaniu swoich sprawozdań finansowych

Już ponad 7 tys. spółek zdecydowało się na rozpoczęcie korzystania z ryczałtu estońskiego. W szeregu wydawanych interpretacjach indywidualnych, KIS podkreśla  obowiązek wyodrębnienia pozycji zysków z okresu ryczałtowego w bilansie spółki, aby możliwe było skorzystanie z odliczenia CIT od PIT na mocy art. 30a ust. 19 Ustawy o PIT.  Tymczasem to nie jedyne zmiany, które należy wdrożyć w księgach rachunkowych spółki ryczałtowej oraz w układzie sprawozdania finansowego za okresy ryczałtowe. Warto już teraz zweryfikować zakres nowych obowiązków i wdrożyć zmiany w programie księgowym.

Czytaj więcej: Estoński CIT: zmiany w przepisach 2022/2023 r. [INFORMATOR]

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Natalia Kamińska-Kubiak, tel. +48 661 538 553,

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Estoński CIT
Dowiedz się więcej

6. Jakie wyzwania czekają podatkowe grupy kapitałowe w 2023 roku?

Z dokonanych przez Grant Thornton analiz wynika, że Grupy Kapitałowe w Polsce płacą realnie podatki znacząco powyżej nominalnej 19% stawki. Co więcej, od kilku lat obserwujemy trend rosnący i nic nie zapowiada jego odwrócenia. Wprowadzono bowiem szereg nowych zasad, które mogą jeszcze wzmocnić pogorszenie relacji obciążeń podatkowych do generowanych zysków. Zmieniające się otoczenie biznesowe i związane z tym przeobrażenia wewnątrz grup kapitałowych, w połączeniu z częstymi i zwykle niekorzystnymi dla grup kapitałowych nowelizacjami ustaw podatkowych doprowadziły do wielu trwałych nieefektywności. Towarzyszy temu często strach przed podjęciem jakichkolwiek działań, które miałyby te nieefektywności eliminować. Tymczasem bardzo często okazuje się, że realizowane w zgodzie z wszelkimi zasadami relokacje aktywów bądź funkcji, konsolidacja pewnych podmiotów przynosząca również korzyści biznesowe, czy też sięgnięcie do narzędzi, do których wykorzystania ustawodawca wręcz zachęca, jak chociażby tworzenie Podatkowych Grup Kapitałowych, czy też wykorzystanie nowej instytucji polskiej spółki holdingowej pozwala na zbliżenie się do nominalnej 19% stawki opodatkowania generowanych zysków.

Czytaj więcej: Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych w Polsce

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

7. Ceny Transferowe na 2023 – o czym trzeba pamiętać?

W 2023 r. podatnicy, którzy realizują transakcje z podmiotami powiązanymi powinni pamiętać o następujących zmianach, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. lub wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. (tzw. Polski Ład 3.0 w cenach transferowych):

 • Podstawowe definicje w zakresie cen transferowych, np. definicja podmiotów powiązanych nie ulega zmianie.
 • Dokumentacja cen transferowych – co do zasady, nie zmienia się sposób identyfikowania transakcji z podmiotami powiązanymi, dla których powstaje obowiązek dokumentacyjny. Transakcje podlegają dokumentacji po spełnieniu progów, które wynoszą: 10 mln zł (dla transakcji towarowych i finansowych) oraz 2 mln zł dla transakcji usługowych.
 • Transakcje rajowe – Po uchyleniu przepisów o dokumentowaniu pośrednich transakcji rajowych (nowelizacją z 7 października 2022 r.) obowiązki dokumentacyjne pozostaną aktualne dla bezpośrednich transakcji rajowych, zarówno przychodowych jak i kosztowych. Progi dokumentacyjne dla transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych zostały podniesione i wynoszą aktualnie 2,5 mln zł dla transakcji finansowych i 0,5 mln zł dla transakcji innych niż finansowe. Progi są jednakowe, niezależnie czy transakcje rajowe są realizowane z podmiotami powiązanymi czy niepowiązanymi.
 • Terminy – podatnicy przygotowując dokumentacje cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi w 2022 r. mają 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, zaś informacja o cenach transferowych (TPR) powinna być przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
 • Informacja TPR za rok 2022 po raz pierwszy będzie składana do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (dotychczas była składana do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowym charakterze cen za rok 2022 będzie ujęte w formularzu TPR – dotychczas było składane jako odrębny dokument. Dodatkowo, za rok 2022 podatnik będzie oświadczał, że dokumentacja została przygotowana zgodnie ze stanem rzeczywistym.
 • ORD-U – Dotychczas podmioty powiązane składające formularz TPR, tj. obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, realizujące transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego, ale podlegające raportowaniu TPR (zwolnione transakcje krajowe, refakturowanie i safe harbour) ‒ były zwolnione ze składania informacji o umowach z nierezydentami. W przypadku transakcji rajowych takie zwolnienie nie obowiązuje. W przypadku podmiotu, którego podmiot powiązany ma swoją siedzibę w raju podatkowym, a który dokonuje z nim wzajemnych transakcji kontrolowanych, podmiot ten nie może skorzystać ze zwolnienia i będzie zobowiązany złożyć zarówno TPR, jak i ORD-U.
 • Sankcje – od 1 stycznia 2022 r. zaostrzone zostały sankcje za nieprzygotowanie dokumentacji cen transferowych, niedołączenie grupowej dokumentacji lub sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Podatnikowi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych. Sporządzenie dokumentacji cen transferowych lub sporządzenie / złożenie informacji TPR po terminie podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Czytaj więcej: Korekty cen transferowych i ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy firmy

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Krystyna Szydłowska, tel.+48 723 334 304,

8. Przygotuj się na wprowadzenie KSeF – masz na to cały 2023 rok

Zgodnie z projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur wszyscy podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju będą obowiązani od 1 stycznia 2024 r. na wystawianie faktur w KSeF. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych oparte będzie co do zasady na obecnie obowiązującym fakultatywnym KSeF, który zostanie jednak rozbudowany i odpowiednio dostosowany. Podatnicy będą mieć zatem cały 2023 r., aby w sposób prawidłowy wywiązać się z nowych obowiązków związanych z obligatoryjnym e-fakturowaniem.

Projekt zakłada m.in. nieuznawanie za e-fakturę paragonu z NIP do 450 PLN, skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do 40 dni, rezygnację z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także dostosowanie przepisów w zakresie korekt zmniejszających wartość podatku należnego/naliczonego.

Czytaj więcej: Projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KseF od 1 stycznia 2024 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Łukasz Kacprzyk, tel. +48 661 538 550,

9. Wzrost popularności ulg na innowacje

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania podatników ulgami B+R oraz IP Box, które funkcjonują w polskim systemie podatkowym – kolejno – od 2016 r. i 2019 r. W 2022 roku do katalogu preferencji podatkowych, które mają wspierać działalność innowacyjną dołączyły:

 • Ulga na prototyp, dzięki której podatnik poza rozpoznaniem w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na środki trwałe, może odliczyć od podstawy opodatkowania 30% tych wydatków. W ramach ulgi można odliczyć także koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.
 • Ulga na ekspansję, która pozwala na pomniejszenie podstawy opodatkowania o podwójną wartość wydatków na marketing, a tym samym oszczędności podatkowe sięgające do 190 tys. zł rocznie (odliczenie jest limitowane do wysokości dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę – ale nie może przewyższyć kwoty 1 mln zł w skali roku).
 • Ulga na robotyzację, która poza prawem do rozliczenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację.

W minionym roku podatnicy ostrożnie podchodzili do nowych preferencji, czekając na wykładnię Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych w zakresie ich stosowania. Taka postawa nie powinna dziwić – dane statystyczne pokazują, że przedsiębiorcy z rezerwą traktowali także ulgę B+R oraz IP Box w pierwszym roku ich obowiązywania. Dopiero kolejne lata przyniosły istotny wzrost zarówno liczby podatników korzystających z tych preferencji, jak i skali odliczonych kosztów. Przewidujemy, że podobnie stanie się w przypadku ulg na prototyp, ekspansję oraz robotyzację, które w 2023 r. powinny stać się atrakcyjne dla jeszcze większej liczby podatników, szukających sposobów na optymalizację kosztów.

Czytaj więcej: Rośnie zainteresowanie ulgami na innowacje

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Michał Rodak, tel. +48 661 538 594, michal.rodak@pl.gt.com

10. Podatek u źródła – nowa dyrektywa: obowiązki w 2023 roku przy wypłacie dywidend i innych należności na rzecz podmiotów

Jak wynika z Projektu Dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych i zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE (tzw. „dyrektywa shell companies”), ma ona na celu przeciwdziałanie unikania opodatkowania lub uchylaniu się od opodatkowania, polegającego na tworzeniu w UE przedsiębiorstw, które pozornie są zaangażowane w działalność gospodarczą, w rzeczywistości nie prowadząc jej – istnieją tylko po to, aby przynosić beneficjentowi rzeczywistemu określone korzyści podatkowe.

W celu uszczelnienia systemu podatkowego, Dyrektywa określa mechanizmy badania, mającego umożliwić organom podatkowym zidentyfikować przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, ale niemające minimalnego substratu majątkowo-osobowego, nadużywane w celu uzyskania korzyści podatkowych. Dyrektywa przewiduje również mechanizmy sankcyjne wobec przedsiębiorstw fasadowych.

Dyrektywa przewiduje również automatyczną wymianę informacji, a także możliwość wystąpienia przez jedno państwo członkowskie z wnioskiem do innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie kontroli podatkowej w odniesieniu do szerszej grupy przedsiębiorstw.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

 

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

11. Podatek u źródła nadal niejasny?

Zmiany w polskich przepisach dotyczących podatku u źródła sprawiły, że wiele kwestii jest obecnie niejasnych lub niezrozumiałych. Wątpliwości budzi przede wszystkim obowiązek dochowania należytej staranności w podatku u źródła, który dotyczy każdej płatności, w przypadku której chcemy zastosować zwolnienie czy obniżoną stawkę podatku. Przepisy nadal nie wskazują, w jaki sposób dochować tego warunku, choć niestety projekt objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczący zasad poboru podatku u źródła z 2019 r. sugeruje, że wymogi są bardzo rygorystyczne. Temat należytej staranności jest zresztą coraz częściej podkreślany w interpretacjach podatkowych (więcej informacji w naszym raporcie: Podatnik coraz bardziej staranny).

Należy także pamiętać o nowym mechanizmie poboru podatku u źródła, który z kolei obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z nim, co do zasady, w przypadku określonych płatności podlegających WHT (dywidend, odsetek, co do zasady należności licencyjnych), dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, polscy płatnicy wypłacający wynagrodzenie powinni stosować limit 2 000 000 zł rocznie odrębnie dla każdego zagranicznego podmiotu powiązanego. Limit ten oznacza, że w przypadku tych płatności po przekroczeniu limitu polscy płatnicy są w pierwszej kolejności zobligowani do pobrania WHT według stawki standardowej (19% lub 20% zależnie od typu płatności) od nadwyżki przekraczającej ten limit.

Jeśli próg zostanie przekroczony, nadal można skorzystać z preferencji WHT. Istnieją 3 możliwości:

 • Uzyskanie oficjalnej opinii o stosowaniu preferencji podatkowych,
 • Pobranie podatku i złożenie wniosku o zwrot podatku,
 • Złożenie oświadczenia WH-OSC lub WH-OSP przez płatnika (przy czym zakwestionowanie złożonego oświadczenia może się wiązać z karami dla członka zarządu podpisującego oświadczenie i dodatkowym obowiązkiem podatkowym po stronie spółki).

Należy pamiętać, że wspomniany wcześniej obowiązek należytej staranności powinien zostać dotrzymany niezależnie od limitu 2 000 000 zł. Brzmienie przepisów sprawia, że nie jest to jednak łatwe zadanie.

Ze względu na to, że podatek u źródła dotyczy przede wszystkich płatności do podmiotów zagranicznych, warto odbiorcom płatności (zwłaszcza tym z Grupy) przedstawić podsumowanie zmian w podatku u źródła, które przygotowało Grant Thornton w języku angielskim: Significant changes in the Polish withholding tax regulations in 2022

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jacek Lechna, tel. +48 885 557 542,

12. Kolejne zmiany w limicie kosztów finansowania dłużnego

Od 2023 r. wejdzie w życie kolejne już doprecyzowanie przepisów dotyczących limitowania kosztów finansowanie dłużnego (takich jak odsetki), które mogą zostać przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wprowadzona w 2022 r. modyfikacja wzoru do wyliczenia kosztów finansowania dłużnego, stanowiących koszt uzyskania przychodu sprawiła, że podatnicy nie korzystają już z (kształtującej się dla nich już korzystnie) linii orzeczniczej umożliwiającej zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty 3 000 000  zł powiększonej o 30% podatkowej EBITDA. Zmiany miały na celu wskazanie w przepisach wprost, że podatnik zaliczyć może do swoich kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo skorzystać może z kwoty wolnej wynoszącej 3 000 000 zł. Brzmienie przepisów jest jednak nadal niejasne i pojawiły się wątpliwości, czy podatnicy nie powinni zawsze stosować limitu wyznaczonego przez niższą z tych 2 kwot.

W związku z tym od 2023 r. wejdzie nowelizacja, zgodnie z którą podatnik stosuje limit odpowiadający kwocie wyższej z dwóch wymienionych (albo 30% EBITDA, albo 3 000 000 zł). W praktyce oznacza to, że limit co do zasady nie będzie niższy niż 3 000 000 zł.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jacek Lechna, tel. +48 885 557 542,

13. Grupa VAT – nowe rozwiązanie od 2023 r.

W 2023 r. w polskim porządku prawnym zacznie funkcjonować grupa VAT. Grupę VAT będą mogli utworzyć polscy podatnicy VAT, którzy spełnia określone, dość wyśrubowane kryteria dotyczące odpowiedniego powiązania finansowego, ekonomicznego i  organizacyjnego. Transakcje realizowane pomiędzy członkami grupy VAT będą co do zasady neutralne na gruncie podatku VAT – sprzedaż i zakupy między nimi będą wyłączone z opodatkowania VAT, a opodatkowaniu będą podlegały jedynie te czynności, które będą realizowane z podmiotami spoza grupy VAT.

Jakkolwiek powyższe rozwiązania brzmią ciekawie i mogą wiązać się z istotnymi korzyściami finansowymi w postaci np. poprawy płynności, to jednak należy mieć na uwadze również pewne zagrożenia jakie niesie ze sobą członkostwo w grupie VAT. Ryzyka te wynikają głównie z dość niejednoznacznych regulacji określających charakter powiązań między podmiotami. Owa niejednoznaczność daje szerokie pole do interpretacji i – nie ukrywajmy – sporów z Fiskusem. Grupa VAT może przynieść spore korzyści, jednak przed przystąpieniem do niej należy szczegółowo przeanalizować spełnienie przesłanek warunkujących uczestnictwo w niej – a w razie wątpliwości – zabezpieczyć się interpretacja indywidualną.

Czytaj więcej: Polski Ład a reforma podatków w zakresie grup VAT

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Elżbieta Ślusarczyk, tel. +48 661 538 561,

14. SLIM VAT 3 kolejny pakiet zmian możliwy już w kwietniu 2023 r.

Pierwszą część pakietu Slim VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, drugi pakiet –  Slim VAT 2 wprowadziła ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Dodatkowe rozwiązania z pakietu Slim VAT 2 w zakresie uproszczenia fakturowania wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r.

Kolejny pakiet zmian – znany jako SLIM VAT 3 – wejdzie  w życie najprawdopodobniej dopiero od 1 kwietnia 2023 roku i przewiduje  szereg zmian w Ustawie VAT, które mają uprościć i ułatwić rozliczanie podatku VAT. Projekt zmian SLIM VAT 3,  to krok w dobrym kierunku i należy go oceniać pozytywnie

Czytaj więcej: SLIM VAT 3 kolejny pakiet zmian. Rewolucja czy ewolucja?

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Marta Koniewska, tel. +48 723 778 050,

15. Zmiany w przepisach o podatku od przerzuconych dochodów

Z początkiem 2022 r. do Ustawy CIT zostały wprowadzone przepisy regulujące podatek od przerzuconych dochodów – czyli podatek od kosztów ponoszonych, w określonych przypadkach, na rzecz podmiotów powiązanych. W praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują te przepisy w 2023 r. – rozliczając swój podatek dochodowy za rok 2022.

Z początkiem 2023 r. ustawodawca zdecydował się wprowadzić zmiany, których celem jest uproszczenie podatku od przerzuconych dochodów – niewątpliwie bowiem regulacje te należą do bardziej skomplikowanych. Należy jednak pamiętać, że poza pewnymi uproszczeniami ustawodawca w praktyce poszerzył zakres zastosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów – począwszy od 2023 r. podatek ten znajdzie zastosowanie nie tylko do wypłat realizowanych przez polskiego podatnika bezpośrednio na rzecz podmiotu zagranicznego, który – w uproszczeniu –  podlega w kraju siedziby niższemu opodatkowaniu. Podatek ten będzie również znajdował zastosowanie, jeżeli polski podatnik będzie ponosił określone koszty (szczegółowo określone w Ustawie CIT, ale dotyczące m.in. usług o charakterze niematerialnym czy koszty finansowania dłużnego) na rzecz podmiotu, który co prawda samodzielnie nie spełnia przesłanek do objęcia realizowanej na jego rzecz płatności podatkiem od przerzuconych dochodów, ale przekazuje te otrzymane należności, w jakiejkolwiek formie, na rzecz podmiotu spełniającego te przesłanki. Wprowadzone zmiany mają jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy w zakresie transferu dochodów do krajów, gdzie jest on korzystniej opodatkowany.

Warto zaznaczyć, że podatek od przerzuconych dochodów co do zasady nie znajduje zastosowania do płatności realizowanych na rzecz podmiotów posiadających siedzibę w UE lub EOG, jeżeli podmioty te prowadzą w tych krajach rzeczywistą działalność gospodarczą. Wprowadzone zmiany będą skutkowały tym, że podatnicy jeszcze wnikliwiej będą musieli analizować realizowane przez siebie płatności i posiadać wiedzę, gdzie one finalnie trafiają, a w razie ewentualnej kontroli – wykazać, że dochowali należytej staranności (np. poprzez posiadanie odpowiedniej procedury weryfikacji kontrahentów czy  realizowanych płatności). Nowelizowane przepisy wprost bowiem wskazują, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania podatku od przerzuconych dochodów.

Czytaj więcej: Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, czyli podatek od przerzuconych dochodów, podmioty powiązane i art. 24aa ustawy CIT

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jacek Lechna, tel. +48 885 557 542,

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

16. Spółki nieruchomościowe – obowiązki na 2023 r.

Rok 2022 był pierwszym rokiem, w którym spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy (pośredni i bezpośredni) spełnili swoje obowiązku sprawozdawcze. Obowiązki sporządzenia odpowiednich informacji zostały nałożone na spółki nieruchomościowe, które w składanych informacjach wskazywały swoich pośrednich i bezpośrednich wspólników oraz posiadane przez nich prawa/udziały/akcje. Z drugiej strony natomiast informacje składali pośredni i bezpośredni wspólnicy – wykazując w swoich informacjach liczbę i wartość posiadanych praw/udziałów/akcji w spółkach nieruchomościowych. Podobne obowiązki, o ile zmianie nie ulegną przepisy, będą ciążyły na spółkach nieruchomościowych i ich wspólnikach także w nadchodzącym roku. Sporządzenie wymaganych przepisami Ustawy CIT informacji, szczególnie dla podmiotów należących do grup posiadających rozbudowaną strukturę, okazało się nie lada wyzwaniem. Z jednej strony skomplikowanie i niejasność przepisów dot. spółek nieruchomościowych utrudniała proste określenie, czy dany podmiot posiada czy nie status spółki nieruchomościowej. Z drugiej zaś strony niezwykle rozbudowany i nie do końca przemyślany system informacji, czynił cały proces sprawozdawczy niezwykle złożonym i czasochłonnym. Pamiętać należy, że termin na złożenie informacji przez spółki nieruchomościowej i ich wspólników za rok 2022 upływa dla podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym – z końcem marca 2023 r. Mając na uwadze problemy, jakie pojawiły się przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych we wrześniu 2022, warto wcześniej zacząć przygotowania do tego procesu.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Elżbieta Ślusarczyk, tel. +48 661 538 561,

17. Zmiany w podatku minimalnym

Rok 2023 przyniesie także zmiany w zakresie zasad opodatkowania podatkiem minimalnym. Przypomnijmy, że podatek ten został wprowadzony do przepisów Ustawy CIT z początkiem 2022 r., natomiast do końca 2023 r. podatnicy spełniający przesłanki do objęcia nim – są z niego zwolnieni. Podatkiem minimalnym będą objęci podatnicy, którzy wygenerowali stratę podatkową lub osiągnęli niską rentowność (udział dochodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych niż z syków kapitałowych).

Nowe regulacje podnoszą z 1% do 2% próg rentowności, poniżej którego podatnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym. Nowe przepisy poszerzają katalog kosztów, których nie uwzględnia się przy obliczaniu straty/rentowności – są to m.in. opłaty leasingowe, wzrost kosztów zakupu energii lub gazu wynikający ze wzrostu cen, określone opłat o charakterze publicznoprawnym czy 20% określonych kosztów wynagrodzeń). Co istotne – podatnik otrzyma możliwość wyboru sposobu ustalania podstawy opodatkowania, którą będzie mogła stanowić kwota odpowiadającą 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. O wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu rocznym. Warto również wskazać, że poszerzeniu uległ katalog podmiotów, które – pomimo spełnienia parametrów finansowych – nie będą musiały płacić podatku minimalnego. Są to m.in.: mali podatnicy, podatnicy prowadzący gospodarkę komunalną, podatnicy, którzy w jedynym z trzech poprzednich lat podatkowych osiągnęli rentowność na poziomie min. 2%, podmioty postanowione w stan upadłości, likwidacji lub objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym czy też instytucje finansowe zajmujące się nabywaniem wierzytelności.

Czytaj więcej: Polski Ład. Minimalny podatek dochodowy

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Elżbieta Ślusarczyk, tel. +48 661 538 561,

18. Noworoczne zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji pod znakiem zapytania?

Z dniem 1 stycznia 2023 r. utraci moc rozporządzenie z 2018 r. będące aktem wykonawczym do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Prawodawca widząc konieczność wydania nowego Rozporządzenia, planuje wprowadzić dodatkowo szereg zmian o charakterze doprecyzowującym i porządkującym jak również zwiększyć dostęp do wsparcia w przypadku reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W konsekwencji nowy projekt Rozporządzenia zakłada m.in. redukcję minimalnych nakładów inwestycyjnych o 50% w przypadku planowej reinwestycji bez rozróżnienia na rodzaj przedsiębiorstwa.

Wszystkie zmiany mają zostać zawarte w nowym Rozporządzeniu, które jak dotąd od sierpnia pozostaje na etapie opiniowania. W przypadku ewentualnego opóźnienia nad pracami legislacyjnymi, okazać się może, że Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji pozbawiona będzie aktu wykonawczego.

Czytaj więcej: Nowe zasady w Polskiej Strefie Inwestycji raczej na plus

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

19. Od 2023 r. dłuższy termin na składanie sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych wprowadza kilka istotnych zmian, w tym wydłuża termin na złożenie sprawozdania z 31 stycznia danego roku na 30 kwietnia danego roku, wyłącza ze sprawozdań świadczenia pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej oraz wprowadza zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych. Zatem, dzięki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych duzi podatnicy CIT (inni niż podatkowe grupy kapitałowe), mają więcej czasu na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty.

W 2022 roku podmioty obowiązane do skłania sprawozdań miały czas zaledwie do 31 stycznia. W 2023 roku sprawozdanie o stosowanych w 2022 roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą złożyć podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln EUR oraz znaleźli się w zestawieniu opublikowanym przez Ministra Finansów (w terminie do 30 września roku, za który składane jest sprawozdanie). Począwszy od 2023 roku, podmioty te zobowiązane są do złożenia sprawozdania do 30 kwietnia każdego roku. W związku z tym, że w 2023 roku koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin ten upływa 2 maja 2023 roku. Ponadto, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, opublikowało uaktualniony praktyczny poradnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty.

Czytaj więcej: Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty? Czas na zmiany

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Marta Koniewska, tel. +48 723 778 050,

20. Kolejny etap elektronizacji w akcyzie – nowe zasady dotyczące obrotu wyrobami z zapłaconą akcyzą

Nowelizacja ustawy akcyzowej wprowadza nowe kategorie podmiotów uczestniczących w obrocie wewnątrzwspólnotowym: uprawnionego wysyłającego i uprawnionego odbiorcę. Uzyskanie takiego statusu wymagało będzie złożenia wniosku przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i otrzymania numeru akcyzowego.

Po wejściu w życie nowych regulacji, dla wyrobów przemieszczanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wymagane będzie stosowanie elektronicznego uproszczonego dokumentu towarzyszącego e‑SAD. Jego obsługa będzie realizowana w ramach systemu EMCS.

Wymiana komunikatów przesyłanych do systemu ma się odbywać na zasadach podobnych do obowiązujących dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (e‑AD).

Procedura dostawy wewnątrzwspólnotowej ma się rozpoczynać przesłaniem projektu e‑SAD (komunikat IE815) przez uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju. Warunkiem rozpoczęcia przemieszczenia jest otrzymanie z systemu EMCS komunikatu e‑SAD (IE801) z nadanym numerem referencyjnym. Numer referencyjny (ARC) jest identyfikatorem przemieszczenia i powinien być znany osobom uczestniczącym w przemieszczeniu, np. kierowcom przewożącym towar.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, uprawniony odbiorca zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych przez uprawnionego wysyłającego z miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego. Obciążenie zabezpieczenia ma się odbywać automatycznie. Uprawniony odbiorca otrzyma z systemu EMCS komunikat e‑SAD (IE801), a jego obowiązkiem będzie przesłanie do systemu projektu raportu odbioru (IE818) niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu przemieszczenia.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Paweł Kaczmarek, tel. +48 693 140 584,

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.