Prawdopodobnie dopiero 1 kwietnia 2023 r. w życie wejdzie pakiet zmian SLIM VAT 3, który wprowadzi szereg ułatwień i uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT.

Pierwszą część pakietu SLIM VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, drugi pakiet –  SLIM VAT 2 wprowadziła ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Dodatkowe rozwiązania z pakietu SLIM VAT 2 w zakresie uproszczenia fakturowania wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r.

 

 Zmiany w Ustawie VAT od 2023 roku

Kolejny pakiet zmian znany jako SLIM VAT 3, wejdzie  w życie najprawdopodobniej dopiero od 1 kwietnia 2023 roku i przewiduje szereg zmian w Ustawie VAT, które mają uprościć i ułatwić rozliczanie podatku VAT. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje następujące zmiany:

 • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punków procentowych, z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty,
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, proporcji do odliczenia podatku naliczonego, w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji, analogiczna zmiana wprowadzana również w zakresie proporcji,
 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, które wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT,
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
 • doprecyzowanie definicji bagażu osobistego podróżnego dla potrzeb zwolnienia od VAT importu towarów,
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA,
 • likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS,
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia pojazdu silnikowego przed upływem 3 lat od dokonania importu tych pojazdów, w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, jednakże pobyt członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lat. Analogiczne rozwiązanie wprowadza się w przepisach ustawy – Prawo celne w odniesieniu do należności celnych przywozowych,
 • wprowadzenie możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie zwrotu podatku podróżnemu gdy zwrot nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa,
 • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę. od alkoholi małolitrażowych (tzw. opłata od „małpek”) oraz podatek tonażowy,
 • liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu,
 • wprowadzenie nowej procedury dla uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej,
 • zmiana w stosowaniu „przywilejów” wynikających ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy korzystaniu z faktoringu odwrotnego,
 • uregulowanie kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT,
 • uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników),
 • modyfikacja terminu płatności podatku w procedurach szczególnych OSS (unijnej i nieunijnej) oraz IOSS (importowej),
 • wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego,
 • umożliwienie organom nakładającym sankcję VAT obniżenie jej wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę naruszenia. Projekt ustawy realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19. Trybunał w powołanym wyroku uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji.

Podstawa prawna: projekt ustawy z dnia 8 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt zmian SLIM VAT 3, to krok w dobrym kierunku i należy go oceniać pozytywnie. Poprawi i ułatwi on wielu polskim przedsiębiorcom rozliczenie podatku, zwłaszcza w kontekście skomplikowanego systemu prawa podatkowego w Polsce. Szkoda, że w projekcie nie znajdzie się rozwiązanie wyłączające obowiązek wystawienia faktury do zaliczki w okresie, w którym zrealizowano świadczenie. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak procedowanie tego przepisu w innym projekcie ustawy.

 

Autor: Marta Koniewska

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.