W dniu 8.09.2021 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu. Elementem całkowicie nowym w tym projekcie jest wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego.

Takie rozwiązanie zaskoczyło wielu podatników. To rozwiązanie nie było bowiem przedmiotem konsultacji społecznych w ramach Polskiego Ładu, które zakończyły się 30 sierpnia b.r. To nowe rozwiązanie, zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów ma częściowo uzupełnić ubytek w budżecie, związany ze zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, obniżającymi wysokość tej składki z 9% do 4,9%.

Czytaj: Polski Ład a składka zdrowotna. Kalkulacja: podatek liniowy i skala podatkowa

W ocenie rządu potrzeba wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego stanowi wyraz przeciwdziałania luce budżetowej w podatku CIT wynikającej z transferu zysków korporacji za granicę. Jest działaniem zbliżonym do kierunku myślenia OECD w celu zapewnienia ponadnarodowego minimalnego opodatkowania podatkiem dochodowym. O podstawowych elementach tego rozwiązania piszemy poniżej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Stawka minimalnego podatku

Minimalny podatek dochodowy wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

Podatnicy podatku minimalnego

Podatek minimalny zapłacą polskie spółki oraz zakłady podmiotów zagranicznych, które:

 • ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • wykazują niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej (nie więcej niż 1%).

Przy czym, przy obliczaniu straty oraz udziału dochodów w przychodach nie będą brane pod uwagę koszty (w tym odpisy amortyzacyjne) wynikające z nabycia fabrycznie nowych środków trwałych (3-8 KŚT).

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym

Podstawa opodatkowania będzie, co do zasady, sumą:

 • 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBITDA,
 • odroczonego podatku dochodowego skutkujący zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych przekraczających 3 mln. zł + 5% EBITDA (art. 15e, zostanie co prawda uchylony, ale jego zapisy zostaną częściowo przeniesione do nowego art. 24ca).

Podstawę opodatkowania będzie można pomniejszyć o:

 • odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania, z wyjątkiem ulgi na złe długi,
 • dochody zwolnione w SSE lub na podstawie Decyzji o Wsparciu inwestycji.

Wyłączenia

Podatku minimalnego nie zapłacą następujące podmioty:

 • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (start-up’y w pierwszych 3 latach),
 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • podatnicy, którzy wykazali 30% spadek przychodów w stosunku do przychodów roku poprzedniego,
 • podatnicy funkcjonujący w prostej strukturze organizacyjnej, – tj. w których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułu uczestnictwa w funduszu, praw w spółce osobowej itp.

Projekt przewiduje, że minimalny podatek dochodowy będzie obliczany w skali roku.

Kwotę zapłaconego za dany rok minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 (klasyczny CIT) w zeznaniu podatkowym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek nie obejmie firm objętych tzw. „Estońskim CIT”.

Druk sejmowy projektu ustawy ma numer: 1532. Pierwsze czytanie w sejmie odbędzie się najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu sejmu, zaplanowanym w dniach 15-17 września.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.