W kolejnym artykule odnoszącym się do zmian związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przeanalizowaliśmy zakres zmian dotyczący sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty (tzw. obowiązek sprawozdawczy).

Nowelizacja dotyczy zmian w zakresie sporządzania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty m.in. odnośnie:

 1. Zakresu podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym;
 2. Zmian terminu składania sprawozdań i terminu publikacji zbiorczego zestawienia;
 3. Zakresu wartości świadczeń, które podlegają uwzględnieniu w sprawozdaniu;
 4. Kursów walutowych, po którym należy przeliczać wartość świadczeń pieniężnych;
 5. Korekty sprawozdań;
 6. Doprecyzowania pojęcia kierownika podmiotu;
 7. Doprecyzowania statusu obowiązanego do złożenia sprawozdania.

Zakres podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym

Zgodnie z nowelizacją obowiązkiem sprawozdawczym objęte będą podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, a więc podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Z podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań zgodnie z brzmieniem nowelizacji wyłączono spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz publiczne podmioty lecznicze. Ponadto, wyłączeniem zostały objęte również świadczenia w ramach działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, świadczenia przedawnione oraz świadczenia w ramach grup kapitałowych.

Zmiany w terminach składania sprawozdań

W zakresie terminu składania sprawozdań i terminu publikacji zbiorczego zestawienia również nastąpiły zmiany. Zgodnie z Nowelizacją przewidziano zmianę terminu przekazania sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok ubiegły z 31 stycznia na 30 kwietnia każdego roku.

Zakres wartości świadczeń, które podlegają sprawozdaniu

Istotne zmiany zaszły w sposobie wykazywania świadczeń pieniężnych w sprawozdaniu.

Zgodnie z nowelizacją:

 1. W sprawozdaniu będzie należało wykazywać wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych lub spełnionych w terminie określonym w umowie (a gdy termin umowy będzie niezgodny z ustawowym – w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego), zamiast wykazywania świadczeń spełnionych i otrzymanych w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury.
 2. W przypadku świadczeń spełnionych i otrzymanych w terminie umownym wymagane będzie podanie jedynie wartości tych świadczeń bez rozróżnienia na przedziały czasowe. W przypadku świadczeń pieniężnych spełnionych i otrzymanych w terminie istotny jest bowiem sam fakt ich terminowej realizacji.
 3. W przypadku świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych w terminie określonym w umowie, wymagane będzie podanie/wykazanie wartości w ramach przedziałów czasowych, tj. z podaniem czasu opóźnienia liczonego od przekroczenia tego terminu. (Ponadto wyodrębniono pięciu przedziałów opóźnień – do 5 dni, od 6 do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, ponad 120 dni.)

W Nowelizacji przyjęto, aby na potrzeby przygotowania sprawozdania z terminów zapłaty wyrażonych w walucie obcej wartości świadczeń pieniężnych były przeliczane na walutę polską według zasad rachunkowości przyjętych przez dany podmiot.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Korekta sprawozdań

Prawodawca mając na uwadze fakt, iż wartości podawane w sprawozdaniu w licznych przypadkach ulegają zmianie, przewidział możliwość obowiązek złożenia korekty w przypadku, gdy dane zawarte w uprzednio złożonym sprawozdaniu ulegną zmianie co najmniej w jednej pozycji o co najmniej 10% wartości.

Korekty będzie można dokonać przez złożenie nowego sprawozdania. Będzie również wymagane uzasadnienie przyczyn korekty. Poprawione sprawozdanie będzie można przesłać w aplikacji do składania sprawozdań dostępnej na stronie www.biznes.gov.pl.

W przypadku, gdy zmiany wartości świadczeń pieniężnych zawartych w złożonym sprawozdaniu nastąpiły w latach następujących po roku, za który złożono to sprawozdanie, zmiany te należy uwzględnić w sprawozdaniu za rok, w którym świadczenie pieniężne w zakresie zmienionej wartości jest wymagalne. W ujęciu praktycznym oznacza to, że zmiany wartości świadczeń pieniężnych wynikających z faktur korygujących – wystawionych w latach następujących po roku, za który złożono sprawozdanie – należy wykazywać w sprawozdaniu składanym za rok, w którym świadczenie wynikające z takiej faktury jest wymagalne i faktycznie nastąpił lub powinien nastąpić zwrot bądź dopłata wynikająca z korekty.

Wprowadzone przepisy przejściowe regulujące korektę sprawozdania dotyczą podmiotów, które wcześniej złożyły sprawozdanie. Stanowią, że podmiot, który przekazał sprawozdanie za rok 2020 lub za rok 2021, może złożyć korektę tego sprawozdania obejmującą dane przewidziane przepisami w brzmieniu dotychczasowym. Do przekazywania sprawozdań korekt sprawozdań od 2022 r. stosuje się nowe przepisy.

Doprecyzowanie pojęcia kierownika podmiotu i statusu obowiązanego do złożenia sprawozdania

Ustawodawca na mocy przepisów zmieniających zdefiniował pojęcie kierownika podmiotu zobowiązanego do złożenia sprawozdania jako członka zarządu lub innego organu zarządzającego, osobę pełniącą funkcję takiego organu, a jeżeli w podmiocie nie działa taki organ – osobę zarządzającą jego działalnością. W spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej odpowiedzialny za przekazanie sprawozdania przez spółce będzie komplementariusz prowadzący sprawy tej spółki. W spółkach jawnych – wspólnik prowadzący sprawy spółki.

Do zakresu podmiotowego należy dodać również likwidatora, syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeśli chodzi o status obowiązanego do złożenia sprawozdania, to prawodawca dookreślił, że obowiązek sprawozdawczy ciąży bezpośrednio na podmiocie, natomiast odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na odpowiednio zdefiniowanym kierowniku. Kierownik może przekazać (podpisać) sprawozdanie zgodnie z reprezentacją podmiotu bądź wynikającego z umocowania albo umocować do tej czynności pełnomocnika (prokurenta) zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego.

Powyższa nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jednakże zmiany omówione w niniejszym artykule – zwolnienie z obowiązku sprawozdawczości ww. podmiotów, zmiana terminu składania sprawozdań i terminu publikacji zbiorczego zestawienia, zmiany dotyczące zakresu wartości świadczeń, które podlegają sprawozdaniu, zmiana w zakresie korekty sprawozdania oraz doprecyzowanie pojęcia kierownika i statusu obowiązanego do złożenia sprawozdania – na mocy ustawy zmieniającej wejdą w życie dopiero dnia 1 stycznia 2023 r.

Ostatni artykuł z naszego „mini cyklu” zmian poświęcony został zmianą w charakterystyce postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z którym mogą się Państwo zapoznać klikając na poniższy link: Kolejne zmiany przepisów o zatorach płatniczych

Czytaj więcej o Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

 1. Kolejne zmiany przepisów o zatorach płatniczych
 2. Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty? Czas na zmiany
 3. Opóźnienia w transakcjach handlowych – zmiany w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

WSPÓŁAUTOR: Patryk Kanigowski, Konsultant, Aplikant radcowski, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.