Wśród wielu propozycji ogłoszonych w programie „Polski Ład” znajduje się obietnica wprowadzenia do ustawy o VAT uproszczenia w postaci tzw. grupy VAT.

Webinar (28 VI): Jaki wpływ będzie miał „Polski Ład” na wynagrodzenia pracowników i współpracowników?

>> ZAPISY << 

Ważny fragment

W krótkiej informacji na ten temat czytamy, że rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej KAS. Propozycja jest skierowana wyłącznie dla dużych przedsiębiorców.

Warto wskazać, że możliwość wprowadzenia w Polsce grup VAT była już przedmiotem konsultacji przedstawicieli polskiego rządu z Komitetem ds. VAT Komisji Europejskiej w 2020 roku. Dyrektywa 112 warunkuje bowiem możliwość wprowadzenia w danym kraju grup VAT od przeprowadzenia takich konsultacji. Wprowadzenie grup VAT w Polsce od początku 2021 roku jednak nie doszło do skutku.

Czym jest grupa VAT?

Tzw. grupa VAT (ang. VAT grouping), to możliwość wprowadzenia do prawa krajowego instytucji, której istotą jest brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji wewnątrzgrupowych oraz wspólne rozliczenie w zakresie podatku VAT wszystkich członków grupy VAT. To rozwiązanie polega więc na tym, że prawo krajowe może uznać za jednego podatnika VAT kilku podatników, będących odrębnymi podmiotami prawa, lecz ściśle powiązanymi finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie (art. 11 Dyrektywy 112).

Wiele państw członkowskich z powodzeniem już od dawna stosuje takie rozwiązanie w swoim prawie krajowym. Grupa VAT daje bowiem istotne uproszczenia i korzyści dla podmiotów tworzących grupę. Korzyści te sprowadzają się zasadniczo do tego, że:

 1. czynności wewnątrzgrupowe nie polegają VAT,
 2. czynności wykonywane przez osobę z grupy na rzecz osoby spoza grupy są traktowane jak czynności świadczone przez grupę,
 3. czynności wykonywane przez osoby spoza grupy na rzecz osoby z grupy są traktowane jako wykonywane na rzecz grupy.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Grupa VAT w „Polskim Ładzie”

Nie wiadomo w jakim kształcie ostatecznie rząd określi ramy tego rozwiązania w Polsce. W oparciu o informację z „Polskiego Ładu” oraz bazując na informacjach Komisji Europejskiej, podstawowe założenia reformy w zakresie grupy VAT w Polsce są następujące:

 1. Grupę VAT będą mogły tworzyć wyłącznie spółki wchodzące w skład jednej podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy CIT;
 2. W przypadku utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika dla celów CIT, przestaje istnieć także grupa VAT;
 3. Spółki należące do grupy VAT muszą prowadzić odrębną, elektroniczną ewidencję transakcji wewnątrz grupy;
 4. Spółki należące do grupy odpowiadają solidarnie za VAT nierozliczony przez grupę.

Ważny fragment

Rozwiązanie, które wprost łączy możliwość stosowania zasad grupy VAT wyłącznie przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej na gruncie CIT dość istotnie ogranicza zakres stosowania tego rozwiązania.

O tym, jaki ostatecznie kształt przyjmą przepisy o grupie VAT w Polsce zapewne dowiemy się dopiero na podstawie projektu ustawy przygotowywanego przez rząd. Z pewnością jednak jest to oczekiwana przez przedsiębiorców reforma, która wielu branżom pozwoli na usprawnienie i uproszczenie procesów raportowania i dokumentowania dla potrzeb podatku VAT. Wprowadzenie tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego, tym bardziej że funkcjonuje on już winnych krajach UE, należy przyjąć z zadowoleniem. Istotne jest jednak to, żeby rozwiązanie było przyjazne dla podatników i żeby mogły z tego rozwiązania korzystać jak najszersze grupy powiązanych podatników.

Jak wpłynie Polski Ład na zmiany w innych podatkach?

Czytaj w artykule „Polski Ład – zmiany w podatkach” >>

Polski Ład – dowiedz się więcej:

 1. Polski Ład – zmiany w podatkach
 2. Polski Ład a reforma podatków w zakresie grup VAT
 3. Polski Ład – Podwyżki dla pracowników rekompensatą wzrostu podatków? Ile muszą dopłacić pracodawcy?
 4. Polski Ład – nowa skala podatkowa?
 5. Polski Ład w dużych jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach jawnych
 6. Polski Ład – nowe ulgi na innowacje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.