Czerwiec dla podmiotów, dla których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, to czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i ewentualne podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy. Jeśli dywidenda wypłacana jest dla zagranicznego udziałowca, warto zweryfikować swój obowiązek jako płatnika w zakresie podatku u źródła (WHT).

Wypłata dywidendy powyżej 2 mln złotych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), polscy płatnicy dokonujący płatności na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych powinni stosować limit 2 000 000 zł rocznie odrębnie dla każdego zagranicznego podmiotu powiązanego. Dotyczy to przede wszystkim płatności takich jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne, czyli tzw. dochodów pasywnych.

Przy ustalaniu, czy w ramach wypłat na rzecz podmiotów powiązanych nie zostanie przekroczony próg 2 000 000 zł, należy więc uwzględnić wszystkie płatności z tytułu dochodów pasywnych, w tym dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych.

W przypadku przekroczenia tego limitu, polscy płatnicy mają obowiązek poboru WHT według standardowej stawki od nadwyżki przekraczającej ten próg (zasada pay&refund). Dla dywidend stawka ta wynosi 19%. Niemniej jednak, przepisy podatkowe przewidują pewne środki, których zastosowanie pozwala na skorzystanie z preferencji w tym zakresie.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Wypłata dywidendy poniżej 2 mln złotych.

Zarówno przy wypłacie dywidendy powyżej jak i poniżej 2 000 000 złotych, podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z WHT lub obniżonej stawki podatku jest dochowanie należytej staranności. Podkreślić więc należy, że należyta staranność powinna zostać dochowana niezależnie od przekroczenia progu.

Przepisy nie przewidują wykazu dokumentów, które należy zebrać i zweryfikować w celu spełnienia tego warunku, co rodzi ryzyko kwestionowania dopełnienia obowiązku należytej staranności i prawa do skorzystania z preferencji podatkowej. Pomocna w tym zakresie może okazać się dokładna analiza zgromadzonych dokumentów w oparciu o specyfikę działalności gospodarczej zarówno wypłacającego jak i odbiorcy należności.

Posiadasz opinie o stosowaniu preferencji? Sprawdź jej ważność

W celu skorzystania z preferencji w podatku u źródła, zarówno podatnik, jak i płatnik może wystąpić o wydanie opinii potwierdzającej możliwość stosowania preferencji podatkowych. Opinia jest ważna przez 36 miesięcy od momentu jej wydania (i obejmuje wyłącznie płatności dokonane po jej uzyskaniu), o ile nie zmienią się okoliczności związane ze stanem faktycznym lub statusem odbiorcy należności.

Tym samym, podmiot posiadający opinię o stosowaniu preferencji powinien zweryfikować jej ważność (z zakresie terminowym), status odbiorcy dywidendy (kryterium rzeczywistego właściciela oraz efektywnego opodatkowania) oraz sprawdzić, czy nie zaszła przesłanka istotnej zmiany okoliczności (wpływająca na spełnienie warunków do skorzystania ze zwolnienia albo warunków zastosowania preferencji wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – UPO).

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Nie uzyskałem opinii o stosowaniu preferencji. Czy oświadczenie kwalifikowane jest wystarczające?

W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy powyżej 2 mln złotych, bez uprzedniego uzyskania opinii o stosowaniu preferencji podmiotowi wypłacającemu pozostają dwie opcję: złożenie oświadczenia kwalifikowanego (WH-OSC) lub zastosowanie mechanizmu pay&refund.

Oświadczenie WH-OSC to specjalne oświadczenie płatnika potwierdzające zweryfikowanie uprawnienia do korzystania ze stawki obniżonej podatku u źródła lub niepobierania go.​

W oświadczeniu WH-OSC, potwierdzić należy:

  • posiadanie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub UPO;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, nieposiadanie wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub UPO.

Należy pamiętać, iż zakwestionowanie oświadczenia może skutkować bardzo wysokimi karami osobistymi dla podpisującego oświadczenie WH-OSC, wynikającymi z KKS. Jednocześnie na podmiot wypłacający może zostać nałożony dodatkowy obowiązek podatkowy. W tym zakresie warto zawczasu zweryfikować prawo do zastosowania zwolnienia/preferencji oraz przygotować dokument „defence file”.

Mechanizm pay&refund jako recepta na uniknięcie ryzyka

Przy wypłacie dywidendy powyżej 2 mln złotych i nieskorzystania z dwóch poprzednich metod, ostatnim sposobem na wypłatę dywidendy z jednoczesnym wypełnieniem obowiązku podatkowego jest zastosowanie mechanizmu pay&refund.

Powyższy mechanizm polega na pobraniu podatku u źródła przez podmiot wypłacający dywidendę, a następczo złożenie wniosku o zwrot pobranego podatku WHT. O zwrot może wnioskować podmiot, który poniósł ciężar ekonomiczny podatku. Co do zasady w przypadku dywidendy, ciężar ekonomiczny podatku poniesie podmiot otrzymujący dywidendę, zatem to on powinien wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot WHT pobranego przez podmiot wypłacający dywidendę.

Sama procedura zwrotu może trwać co do zasady do 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku, lecz z praktyki dostrzegamy, iż terminy te są nierzadko przedłużane.

Wspomnieć również należy, że mechanizm ten stosowany jest do wypłat należności powyżej 2 mln złotych, jednakże w przypadku wypłaty kwoty niższej z równoczesnym uiszczeniem podatku u źródła, właściwe znajdą zastosowanie przepisy wskazane w ordynacji podatkowej.

W trakcie końcowych narad dotyczących uchwał na zgromadzeniu wspólników/akcjonariuszy warto rozważyć kwestie podatkowe związane z wypłatą dywidend, zwłaszcza gdy beneficjentem jest zagraniczny udziałowiec. W przypadku wypłaty dywidendy przekraczającej 2 mln złotych, bez uzyskania opinii o stosowaniu preferencji, istnieje możliwość złożenia oświadczenia kwalifikowanego WH-OSC lub zastosowania mechanizmu pay&refund.

Dochowanie należytej staranności jest niezbędne przy każdej wypłacie, zarówno powyżej, jak i poniżej 2 mln złotych, tak więc niezwykle ważna jest weryfikacja zebranej dokumentacji i ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia bądź z preferencji wynikającej z UPO.

W razie wątpliwości związanych z opisanymi zagadnieniami, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem specjalistów, który zapewni Państwu profesjonalną pomoc i wsparcie w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.