Regulamin otrzymania książki “Przyszłość mojej firmy. Co zrobić, żeby mój biznes był wieczny?” (dalej: Regulamin)

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady otrzymania książki “Przyszłość mojej firmy. Co zrobić, żeby mój biznes był wieczny?”, do której autorskie prawa majątkowe posiada Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 61-131 Poznań, przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369868 (dalej: Grant Thornton).
 • Następujące określenia, używane w niniejszym Regulaminie, oznaczają:

Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: http://www.grantthornton.pl

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Książka – książka “Przyszłość mojej firmy. Co zrobić, żeby mój biznes był wieczny?”, dostępna w wersji elektronicznej w formacie PDF, ePub oraz Mobi

Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Książki, dostępny na stronie internetowej www.grantthornton.pl/ksiązkaosukcesji

§ 2 Zamówienie Książki

 • Książka udostępniana jest w formie pliku komputerowego w formacie PDF, ePub i Mobi.
 • Do zamówienia Książki wymagane jest wypełnienie Formularza oraz akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie prawdziwych danych.
 • Grant Thornton zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Zamawiającego, pozostawionych w Formularzu.
 • Grant Thornton zastrzega sobie prawo odmowy dostarczenia Książki w przypadku gdy:
  • Zamawiający prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Grant Thornton,
  • dane Zamawiającego będą niemożliwe do zweryfikowania lub okażą się nieprawdziwe,
  • Zamawiający nie jest firmą rodzinną.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego treści Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do zamówienia i odczytania Książki

 • Do złożenia zamówienia i wypełnienia Formularza wymagane są:
  • dostęp do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies,
  • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 • Warunkiem odczytania Książki jest posiadanie programu obsługującego pliki w formacie PDF, ePub lub Mobi.

§ 4 Autorskie prawa majątkowe

 • Otrzymanie Książki nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Zamawiającego żadnych autorskich praw majątkowych do Książki. Zamawiający może korzystać z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową e-booka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e-booka.
 • W szczególności Zamawiającemu nie wolno:
  • zwielokrotniać e-booka lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej),
  • wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych,
  • prezentować treści zawartych w e-booku publicznie,
  • ingerować w treść i zawartość e-booka,
  • usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na e-book.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 • Grant Thornton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest administratorem danych osobowych Zamawiających będących osobami fizycznymi i przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: RODO.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez skrzynkę mailową: iod@pl.gt.com.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, tj. doręczenia zamówionej książki pt. “Przyszłość mojej firmy. Co zrobić, żeby mój biznes był wieczny?” oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej działalności marketingowej.
 • W związku z wyżej wymienionymi celami przetwarzania danych, zidentyfikowane prawne podstawy przetwarzania to:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizacja umowy,
  • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda podmiotu danych,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (za prawnie uzasadniony interes rozumie się przede wszystkim prowadzenie niektórych rodzajów działalności marketingowej, czy też działania mające na celu ochronę ew. roszczeń).
 • Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu konieczności zrealizowania ew. obowiązku prawnego. Ponadto, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na dodatkowe wykorzystanie danych osobowych celu otrzymania ewentualnych informacji marketingowych, to dane te będą przetwarzane do czasu odwołania takiej zgody.
 • Zamawiający ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy też prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w odniesieniu do zakresu przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, Zamawiający może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Zamawiający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy, tj. zamówienie i otrzymanie ww. książki. Udzielenie dodatkowej zgody na otrzymanie treści informacyjnych, a w tym także informacji handlowej drogą mailową, jest dobrowolne, a brak wyrażenia takiej zgody powoduje niemożność otrzymania ww. informacji.
 • Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą być istotne dla Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej: http://grantthornton.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 Odpowiedzialność

 • Grant Thornton nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  • niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do odczytania Książki,
  • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Grant Thornton niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub hostingowe,
  • siły wyższej,
  • awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego,
  • niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu,
  • błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu,
  • niewłaściwego korzystania ze Serwisu przez Zamawiającego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie,
  • przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu,
  • złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu,
  • naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Zamawiającego.
 • Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Zamawiający.
 • W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Grant Thornton zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Zamawiającym na stronie internetowej: grantthornton.pl/ksiązkaosukcesji w taki sposób, aby Zamawiający przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie do Grant Thornton.
 • Grant Thornton zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: grantthornton.pl/ksiązkaosukcesji Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających, stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące.
 • Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla miasta Poznania.
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 05.09.2018 roku.