Polityka Prywatności

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013.

2. Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników internetu do formularzy elektronicznych serwisie internetowym udostępnianym w domenie grantthornton.pl (zwanym dalej „grantthornton.pl”).

3. Z Inspektorem Ochrony Danych (Kacper Rączkowiak) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pl.gt.com.

4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Osoby odwiedzające grantthornton.pl mogą przeglądać strony internetowe grantthornton.pl bez podawania danych osobowych.

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a) korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników na adresy kontaktowe podane na stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji, jeżeli użytkownik zgłosił się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);

d) wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się przez użytkownika do wzięcia udziału w szkoleniu, konferencji i uczestnictwem w nich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

e) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);

f) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencja niepodania danych, w zależności od przypadku, jest niemożność uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, niemożność otrzymania newsletter, niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji, niemożność wzięcia udziału w szkoleniu, konferencji.

3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza zakres danych wskazany przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.

2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newsletter, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, przeprowadzenia szkolenia, konferencji, a także w celach statystycznych.

3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 4.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail newsletter@pl.gt.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest  agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Artykuł 6.  Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

Skontaktuj się z nami