Rejestracja na wydarzenie
Śniadanie podatkowe: Ceny transferowe 2023 – aktualne wyzwania i praktyka rynkowa

02

Lutego 2023

Czwartek

Warszawa , Chłodna 52

9:00 - 11:30

Kontakt w sprawie wydarzeń

Katarzyna Skibińska

Starszy specjalista

02

Lutego 2023

Czwartek

Warszawa , Chłodna 52

9:00 - 11:30

Kontakt w sprawie wydarzeń

Katarzyna Skibińska

Starszy specjalista

Formularz rejestracyjny
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem, rejestracja na śniadanie 2 lutego została zakończona - Państwa zgłoszenie trafi na listę oczekujących i w przypadku dużego zainteresowania poinformujemy Państwa o kolejnym terminie tego wydarzenia.

Pole obowiązkowe

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem, rejestracja na śniadanie 2 lutego została zakończona – Państwa zgłoszenie trafi na listę oczekujących i w przypadku dużego zainteresowania, poinformujemy Państwa o kolejnym terminie tego wydarzenia.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników Webinaru:

I. Administrator Danych Osobowych

Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001002536.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych został powołany. Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

a. drogą korespondencji tradycyjnej na adres wskazany powyżej
b. drogą elektroniczną : iod@gt.pl.com

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne, na których Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych

1. Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna Webinaru – Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
-> Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych
-> Do momentu realizacji celu umowy, nie krócej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był poprowadzony webinar

2. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub partnerów biznesowych Administratora w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody – Na podstawie zgody
oraz prawnie uzasadnionego celu administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO).
-> Do momentu wycofania zgody przez podmiot danych. Cofnięcie zgody nie powoduje jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed cofnięciem zgody

3. Pochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
-> Przez okres przedawnienia roszczeń (min. 6 lat od zapisu na webinar)

4. Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym jako płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
-> okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)

IV. Katalog praw podmiotów danych.

W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:
a. dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych, w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f. przenoszenia danych.
g. wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

Zobacz pełny obowiązek informacyjny.