Nowe wątpliwości z definicją budowli – będzie uchwała

Wydawać by się mogło, że kwestia zdefiniowania budowli, jako całości techniczno-użytkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości została już przesądzona w bieżącym orzecznictwie (w tym chociażby…

Wydawać by się mogło, że kwestia zdefiniowania budowli, jako całości techniczno-użytkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości została już przesądzona w bieżącym orzecznictwie (w tym chociażby…


Czynności sprawdzające realizowane przez organ

W praktyce podatnicy otrzymują wezwania od właściwego urzędu skarbowego do udzielenia  niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w sytuacji, gdy tenże organ poweźmie wątpliwości co do…

W praktyce podatnicy otrzymują wezwania od właściwego urzędu skarbowego do udzielenia  niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji w sytuacji, gdy tenże organ poweźmie wątpliwości co do…


Organ nie może swobodnie dysponować kwotą VAT do zwrotu

Zasadą jest, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od…

Zasadą jest, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od…


Decyzja nieostateczna może podlegać egzekucji

Zasadą jest, że decyzja wydana przez organ podatkowy pierwszej instancji nie podlega wykonaniu w trybie przepisów egzekucyjnych w administracji. Zatem podatnik składając odwołanie do organu…

Zasadą jest, że decyzja wydana przez organ podatkowy pierwszej instancji nie podlega wykonaniu w trybie przepisów egzekucyjnych w administracji. Zatem podatnik składając odwołanie do organu…


Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Jeżeli trwale nie jest uiszczane zobowiązanie organ może dokonać zabezpieczenia tego zobowiązania przed upływem terminu płatności na majątku podatnika. Obawa organu, że zobowiązanie nie zostanie…

Jeżeli trwale nie jest uiszczane zobowiązanie organ może dokonać zabezpieczenia tego zobowiązania przed upływem terminu płatności na majątku podatnika. Obawa organu, że zobowiązanie nie zostanie…


Wykorzystanie dowodów z innego postępowania

Organ podatkowy kontrolując zobowiązania podatnika, w tym kontrolując zasadność zadeklarowanego zwrotu podatku VAT, dość często korzysta z prawa do weryfikowania rozliczeń i dokumentów u jego…

Organ podatkowy kontrolując zobowiązania podatnika, w tym kontrolując zasadność zadeklarowanego zwrotu podatku VAT, dość często korzysta z prawa do weryfikowania rozliczeń i dokumentów u jego…