Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Bierne przychody z odsetek od lokat mogą konstytuować status zagranicznej spółki kontrolowanej

www.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25.06.2015 r., nr IPTPB3/4510-103/15-4/PM

Polska spółka posiada ponad 25% udziałów w kapitale Spółki cypryjskiej nieprzerwalnie przez okres przekraczający 30 dni. Przedmiotem działalności spółki cypryjskiej jest działalność inwestycyjna, w tym między innymi przychody generowane są z odsetek od różnego rodzaju lokat, w tym lokat i depozytów bankowych typu „overnight”, tj. z odsetek powstałych w związku z lokowaniem przez Spółkę cypryjską wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na jej rachunkach bankowych na inne rachunki. Tego typu przychody zgodnie z prawem cypryjskim są opodatkowane stawką niższą o co najmniej 25% od stawki 19% obowiązującej w Polsce i stanowią co najmniej 50% przychodów spółki cypryjskiej. Wnioskodawca – polska spółka zwrócił się z wnioskiem o interpretacje przepisów regulujących kwestię dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych. Przedmiotem wątpliwości była kwalifikacja przychodów z odsetek od lokat. Zdaniem Wnioskodawcy tego typu przychodów nie można traktować jako dochodów, które mogłyby spowodować nadanie spółce cypryjskiej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej, bowiem wynikają jedynie z lokowania wolnych środków finansowych i pomnażania nadywyżek kapitału i nie stanowią żadnych z przychodów wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Przepis art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT wskazuje na katalog źródeł przychodów, których uzyskiwanie warunkuje – przy spełnieniu pozostałych kryteriów ustawowych – potraktowanie spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Dyrektor Izby Skarbowej dokonał szerokiej wykładni pojęcia pożyczki, jednocześnie odowłując się do przepisu, który stanowi o „wszelkiego rodzaju pożyczkach”. Ostatenicze stanął na stanowisku, że przychody z tytułu odsetek od lokat, które Spółka cypryjska osiąga, stanowią przychody od wszelkiego rodzaju pożyczek, a tym samym Spółka cypryjska może stanowić dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną.

 

Status gminnej jednostki organizacyjnej jako podatnika VAT nadal niepewny

www.curia.europa.eu

Opinia Rzecznika Generalnego NIILA JÄÄSKINENA z dnia 30.06.2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

Sprawa dotyczy możliwości uznania gminnej jednostki organizacyjnej, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu przepisów Dyrektywy, za podatnika VAT odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi, w zakresie operacji gospodarczych przeprowadzonych przez nią na rachunek gminy.

Gmina Wrocław zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, „czy w zakresie czynności opodatkowanych podatkiem VAT gminna jednostka budżetowa może zostać zarejestrowana jako podatnik VAT odrębnie od gminy.” Minister Finansów uznał, że jako wyodrębnione ze struktur jednotki organizacyjne mogą być one uznane za podatnika. Gmina Wrocław nie zgadzając się z tym stanowiskiem zainicjowała postępowanie przed sądami administracyjnymi. Finał sprawy był taki, że skład zwykły Naczelngo Sądu Administracyjnego wystąpił o opinię w składzie poszerzonym, który w dniu 24.06.2013 r., orzekł, że gminne jednostki budżetowe, nie są podatnikami VAT, gdyż pomimo organizacyjnej odrębności od gminy nie prowadzą one działalności gospodarczej w sposób samodzielny lub niezależny od gminy. Niemniej, z uwagi na wątpliwości co do interpretacji kryterium samodzielności sąd zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym.

Opinia Rzecznika Generalnego nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii statusu gminnych jednostek organizacyjnych. Końcowe wnioski, jakie płyną z opinii, są następujące: „gminna jednostka organizacyjna może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej, tylko jeżeli prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu tego artykułu. Do sądu krajowego należy przeprowadzenie – w świetle kryteriów wskazanych przez Trybunał – oceny, czy gminne jednostki budżetowe, których dotyczy postępowanie główne, prowadzą swoją działalność gospodarczą samodzielnie.” Jednocześnie Rzecznik Generalny udziela wskazówek, jak w przedmiotowej sprawie powinna być interpretowana kwestia samodzielności. Z analizy całej opinii można wnioskować, że Rzecznik przychylił się do stanowiska wyrażonego przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jednak nie przesądza o wyniku sprawy, bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wkrótce będzie rozstrzygał sprawę, nie jest związany oceną dokonaną przez Rzecznika Generalnego. Wyrok będzie istotny nie tylko dla gmin i ich jednostek organizacyjnych, ale również dla podatników, którzy nabywali od jednych, bądź drugich usługi z podatkiem VAT. Rzecznik natomiast nie zgodził się, by ograniczyć skutki wyroku wyłącznie do rozliczeń przyszłych, co oznacza, że być może tkonieczne będzie korygowanie rozliczeń wstecz.

 

 

Prezydent 20.07.2015 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

www.prezydent.pl

Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dokonuje zmian w kilkudziesięciu aktach prawnych, w tym również w przepisach ustaw podatkowych, które, co istotne, wejdą w życie od 01.01.2016 r. Wśród istotniejszych zmian warto odnotować:

1. Uchylenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przepisu w zakresie niepodlegania opodatkowaniu umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Oznacza to, że dla tego typu czynności zastosowanie będą miały reguły ogólne, czyli każdorazowo konieczne będzie badanie czy sprzedaż podlega VAT (jeśli jest opodatkowana lub zwolniona, wówczas bowiem co do zasady nie podlega PCC). Szczególnie istotne będzie to z punktu widzenia umów sprzedaży nieruchomości, dla których uregulowania są nieco odmienne. Tylko w przypadku opodatkowania VAT, czynność będzie zwolniona z PCC. Natomiast jeśli czynność jest zwolniona z VAT lub w ogóle temu podatkowi nie podlega, konieczne będzie odpowadzeniu do budżetu podatku PCC.

2. Do Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadzone zostanie uregulowanie, zgodnie z którym obowiazek podatkowy powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy. Rozwieje to wątpliwości w zakresie powstania obowiązku podatkowego od udzielanych pożyczek do z góry ustalonego limitu zadłużenia, który niekoniecznie jest od razu w całości wykorzystany.

 

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 1

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.