Treść artykułu

Projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Projekt) 24 maja 2018 r. ukazał na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Daje on pełen obraz co do poziomu trudności, jakie w praktyce będzie prezentować uzyskania zwolnienia z CIT, które ma zastąpić specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Główną, choć nie jedyną, barierą wejścia będzie wymagana wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ma ona zależeć od statusu przedsiębiorcy (mikro/mały/średni/inny, potocznie zwany „dużym”), rodzaju inwestycji i stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji. Było to zapowiadane od początku prac nad nowym systemem wsparcia; trudno więc mówić o niespodziance. To, co może zaskoczyć, to skala różnicy. O ile mikroprzedsiębiorcy inwestującemu w regionie o najwyższym bezrobociu do uzyskania decyzji o wsparciu wystarczyć będą nakłady 200 000 PLN, to przedsiębiorca „duży”, inwestujący w regionie, gdzie wskaźnik bezrobocia jest znacznie poniżej średniej, będzie musiał wyłożyć nawet… 100 000 000 PLN.

Mali podatnicy i inwestorzy innowacyjni mogą mniej inwestować

Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji, których poniesienie ma uzależniać otrzymanie decyzji o wsparciu (tzw. kryterium ilościowe), obrazuje poniższa tabela:

Stopa bezrobocia (% przeciętnej stopy krajowej)
Wielkość przedsiębiorcy Równa
albo niższa
od 60%
Wyższa
od 60%,
nie wyższa od 100%
Wyższa
od 100%,
nie wyższa
od 130%
Wyższa
od 130%,
nie wyższa
od 160%
Wyższa
od 160%,
nie wyższa
od 200%
Wyższa
od 200%,
nie wyższa
od 250%
Wyższa
od 250%
Mikro 2 000 000 1 600 000 1 200 000 800 000 400 000 300 000 200 000
Mały 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 750 000 500 000
Średni 20 000 000 16 000 000 12 000 000 8 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000
Nowoczesne usługi dla biznesu /
prace B+R
20 000 000 16 000 000 12 000 000 8 000 000 4 000 000 3 000 000,00 2 000 000,00
Inny 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Kryterium jakościowe, czyli co będzie kontrolowane

Przynależność do sektora MMŚP (mikro/mały/średni przedsiębiorcy) ma być premiowana także na etapie oceny spełniania kryterium „jakościowego” , tj. zgodności inwestycji ze średniookresową strategią rozwoju. Punkty mają być bowiem przyznawana m. in. za status MŚP.

Z zasady, inwestycja korzystająca ze zwolnienia będzie musiała zdobyć nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów dla danej kategorii (projektu inwestycyjnego z sektora nowoczesnych usług dla biznesu lub z sektora przetwórstwa przemysłowego). Zlokalizowanie inwestycji w wybranych województwach może zredukować ten próg do 50, a nawet 40%.

Pozostałe kryteria (wymienione w załącznikach do Projektu) mają dotyczyć:

 • poziomu wynagrodzeń, które, co do zasady, powinny być wyższe niż wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku;
 • udziału pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ogóle zatrudnionych;
 • udziału sprzedaży na eksport w przychodach netto;
 • współdziałania z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi;
 • ponoszenia kosztów szkoleń, kształcenia lub dodatkowych świadczeń pracowniczych;
 • przynależności do klastra sektorowego;
 • prowadzenia działalność B+R.

„Premiowane” przy ocenie spełnienia kryterium jakościowego będzie zlokalizowanie inwestycji w powiatach, w których znajdują się „miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze” (nowa kategoria obejmująca 122 miasta zidentyfikowane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju) lub, co do zasady, w gminach graniczących z nimi. Z tytułu zlokalizowania inwestycji w takich miejscach ma przysługiwać intensywność wsparcia na poziomie maksymalnym w danym regionie.

Pytanie, gdzie inwestować, ważniejsze niż kiedykolwiek

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej (ile % wydatków kwalifikowalnych podatnik odzyska w formie zwolnienia z podatku dochodowego ma być uzależniona od lokalizacji inwestycji i:

 • na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego będzie wynosić 50%;
 • na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego będzie wynosić 35%;
 • na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego, będzie wynosić 25%;
 • na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego wynosić ma 20%;
 • na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy wynosi 10%.

Zgodnie z Projektem, lokalizacja będzie decydować nie tylko o intensywności pomocy, ale także o innych istotnych aspektach, jak np. kryterium jakościowe (o którym wyżej) czy długość okresu korzystania ze wsparcia.

Okres obowiązywania decyzji o wsparciu
Intensywność pomocy do 25% 25-35% 35-50% Obecne SSE
Okres pomocy 10 lat 12 lat 15 lat 15 latKrąg potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać decyzję o wsparciu, teoretycznie jest dużo szerszy niż obecnie (wymóg zlokalizowania inwestycji na terenie SSE). Zdobyć ją i utrzymać będzie jednak znacznie trudniej niż dotychczasowe zezwolenie „strefowe”. Podatnik w każdej chwili będzie musiał być przygotowany na kontrolę, czy spełnia kryteria „jakościowe”, co nie zawsze może być uwarunkowane zdarzeniami zależnymi od jego woli (o utracie punktów może decydować np. wypowiedzenie umowy o doskonalenie umiejętności i kwalifikacji uczniów przez szkołę zawodową).

AUTOR: Łukasz Kempa,  Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane