Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną w tym roku edycję naboru wniosków w ramach konkursu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do rozdysponowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest tym razem 700 mln zł. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

Typy projektów objęte dofinansowaniem

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty zakładające przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, bądź tylko prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być ponadto prace przedwdrożeniowe (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). Wartość prac przedwdrożeniowych nie może stanowić jednak więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Projekt musi się wpisywać w Krajową Inteligentną Specjalizację i być realizowany poza województwem mazowieckim.
Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.
Rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w odniesieniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz 70% wartości kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Sprawdź Dotacje z innych źródeł Grant Thornton

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
a. wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług
b. udzielenie licencji na korzystanie z praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę
c. sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi nastąpić na terytorium RP, w okresie 3 lat od zakończenia projektu.
Program dotyczy przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Poziom dofinansowania

1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe
• mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe
• średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe i do 50% na prace rozwojowe
2. Prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis
• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – do 90%
3. Prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
•mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – do 50%

Wartość dofinansowania

• do 20 mln euro – gdy projekt obejmuje przede wszystkim badania przemysłowe
• do 15 mln euro – gdy projekt obejmuje przede wszystkim eksperymentalne prace rozwojowe
• do 200 000 euro – na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis
• do 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 50 mln euro
Alokacja wynosi 700 mln zł
Nabór wniosków potrwa od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r.

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.