25.06.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje dla firm wdrażających technologie środowiskowe, w tym GOZ. Wsparciem zostaną objęte projekty realizujące gospodarkę o obiegu zamkniętym, co przełoży się na lepsze gospodarowanie surowcami, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformację przedsiębiorstwa w kierunku zero odpadów.

Dotacje dla firm na wdrażanie technologii środowiskowych, w tym GOZ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na projekty inwestycyjne dotyczące wdrażania technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (gospodarką o obiegu zamkniętym). Środki przeznaczone na dofinansowanie pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach Inwestycji A.2.2.1. Wnioski będą przyjmowane od 25 czerwca 2024 r.

Wielkość dofinansowania i rodzaj pomocy

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych, które musi zapewnić Wnioskodawca to 896 380 zł.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 4 481 900 zł.

Maksymalne możliwe dofinansowanie, które może otrzymać przedsiębiorstwa to 3 500 000 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85%, przy czym zależy ona od lokalizacji, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, z której firma będzie korzystać.

W ramach projektu, firma ma możliwość wyboru pomocy, w ramach której może ubiegać się o wsparcie. Na różne typy wydatków, w ramach projektu, można otrzymać inną pomoc. Dla danego rodzaju pomocy jest też określona intensywność wsparcia. W konkursie jest możliwość skorzystania z:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej (intensywność pomocy zależna jest od mapy pomocy regionalnej),
 • pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (dofinansowanie wynosi tu maksymalnie 50%),
 • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dofinansowanie – max 50%),
 • pomoc na inwestycje na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności (dofinansowanie – max 85%),
 • pomoc na inwestycje na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach (dofinansowanie – max 65%)
 • pomoc dla inwestycji na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (dofinansowanie – max 75%)
 • pomoc de minimis na usługi zewnętrzne (np. wykonanie studium wykonalności, usługi doradcze/eksperckie potwierdzające osiągnięcie wskaźników, subskrypcja oprogramowania, promocja projektu)

Trzeba również tu zwrócić uwagę na fakt, iż nie zawsze kwalifikowane będą całkowite koszty inwestycji. W niektórych rodzajach pomocy, kosztem kwalifikowanym będzie np. różnica pomiędzy kosztami planowanej we wniosku inwestycji, a kosztami inwestycji alternatywnej o gorszym efekcie środowiskowym.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Alokacja

Środki przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć w naborze są spore i wynoszą 325 000 000 zł.

Kto może być Wnioskodawcą i jakie są typy kosztów kwalifikowanych

O wsparcie może wnioskować przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

W ramach konkursu firma może uzyskać dofinansowanie na:

 • działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
 • usługi zewnętrzne.

Trzeba jednak pamiętać, iż inwestycja musi być związana z wdrożeniem technologii środowiskowej i odzwierciedlona w odpowiednich wskaźnikach.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Terminy dotyczące realizacji przedsięwzięcia

 • termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowany później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku,
 • przedsięwzięcie nie może zakończyć się później niż 31 marca 2026 r.
 • okres kwalifikowalności wydatków może rozpocząć się najwcześniej w dniu następnym po złożeniu wniosku.

Inne wymagania i warunki

W konkursie jedna firma może złożyć tylko jeden wniosek.

Obligatoryjnym warunkiem jest również wykazanie wskaźników, które będą wpisywać się w przynajmniej jeden z następujących obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady, KIS 7 GOZ tj.:

 1. Ekoprojektowanie
 2. Pozyskanie surowców
 3. Przetwórstwo i produkcji
 4. Użytkowanie i konsumpcja
 5. Odpady i ścieki

Dodatkowe punkty są przyznawane, jeśli dane przedsięwzięcie będzie przynosić korzyści w następujących zakresach:

 1. zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
 2. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 3. bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
 4. zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu, w tym ukierunkowania działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste),
 5. zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego,
 6. optymalizacji zużycia energii,
 7. uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
 8. większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
 9. wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. Environmental, Social and Governance – ESG), itp.).

Dotacje dla firm na GOZ stanowią doskonałą okazję dla przedsiębiorstw z sektora MŚP do wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych i osiągnięcia znaczących korzyści ekologicznych. Przedsięwzięcia te, wspierane przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, nie tylko przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji, ale również wspomogą transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.