Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie prowadzenia badań przemysłowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę zdrowia w aspekcie zmieniających się trendów demograficznych. Wsparcie udzialane jest w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV Oś Priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Typy projektów objęte dofinansowaniem

Dofinansowanie udzielone może zostać dla projektów, które obejmują badania przemysłowe i będą realizowane poza województwem mazowieckim.

Zakres tematyczny realizowanych badań przemysłowych może dotyczyć następujących obszarów:

OBSZAR A. Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób istotnych z punktu widzenia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się

OBSZAR B. Opracowanie leków i wyrobów medycznych zwiększających szanse obywateli na aktywne i zdrowe starzenie się

OBSZAR C. Stworzenie i rozwój narzędzi informatycznych, w szczególności opartych o Big Data, wspomagających profilaktykę, diagnozę, leczenie i rehabilitację w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się obywateli

OBSZAR D. Okołomedyczne rozwiązania technologiczne poprawiające jakość i stan zdrowia osób w procesie starzenia się oraz zapewniających aktywny i zdrowy proces starzenia się

Istnieje możliwość zlecenia realizacji części prac badawczych na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może jednak przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę oraz 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.

Realizowany projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Sprawdź Dotacje z innych źródeł Grant Thornton

Warunki do przyznania dofinansowania

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  1. wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników
  2. udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Konsorcjantom praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (spoza konsorcjum)
  3. sprzedaż praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (spoza konsorcjum).

Planowane wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych musi nastąpić w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Dofinansowanie skierowane jest do Konsorcjum, które składa się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa (lider konsorcjum) i jednej jednostki naukowej.

W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów, a co najmniej jedno przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę  w Województwie Łódzkim.

Poziom dofinansowania

1) dla przedsiębiorstw:

– mikro- i małe przedsiębiorstwa:

70% – 80% kosztów kwalifikowalnych;

– średnie przedsiębiorstwa:

60% – 75% kosztów kwalifikowalnych;

– duże przedsiębiorstwa:

50% – 65% kosztów kwalifikowalnych;

2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w sytuacji, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł.

Alokacja wynosi 50 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 14 sierpnia do 12 października 2018 r.
AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla przedsiębiorców i jednostek naukowych na badania przemysłowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.