Treść artykułu

MK OECD wprowadza w art. 16 szczególne zasady opodatkowania dochodów członków zarządu oraz rady nadzorczej oraz innych równoważnych organów spółek z tytułu pełnionych funkcji. Zgodnie z treścią art. 16 MK OECD: 

Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Zatem, jeżeli rezydent jednego kraju, uzyskuje dochody z tytułu zasiadania w organie spółki z siedzibą w innym państwie, to wynagrodzenie to jest opodatkowane w państwie siedziby spółki wypłacającej, (a nie w państwie gdzie praca jest wykonywana, jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzeń za pracę najemną).

Pierwszą wątpliwością, która może się pojawić przy interpretacji przepisów, jest zakres podmiotowy, czyli problem jakie osoby należy uznać za „dyrektorów” objętych zakresem art. 16. W świetle przepisów polskich, art. 16 MK OECD dotyczy członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych. Jeżeli zatem spółka polska wypłacałaby członkowi zarządu, który ma miejsce zamieszkania w innym kraju, podatek od dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółce  powinien być zapłacony w Polsce. Nie ma tu znaczenia na podstawie jakiego tytułu funkcja jest wykonywana (umowa o pracę, powołania czy inna) – do rozstrzygnięcia w jaki sposób będą opodatkowane dochody będą miały zastosowanie przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące wynagrodzenia dyrektorów.

 

unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące wynagrodzenia dyrektorów.

Jak stanowi art. 16 MK OECD dochody dyrektorów są opodatkowane w kraju-siedziby spółki wypłacającej. W przypadku, jeżeli polski rezydent otrzymuje takie wynagrodzenie, które było opodatkowane za granicą, może on być również zobowiązany do opodatkowania dochodu z tego tytułu w Polsce, zależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania (wyłączenia, wyłączenia z progresją, zaliczenia i zaliczenia proporcjonalnego) zawartej w odpowiedniej umowie zawartej z krajem siedziby spółki wypłacającej.

Na zakończenie chcielibyśmy wspomnieć, ze powyższe zasady są zasadami ogólnymi, zawartymi w MK OECD. Poszczególne umowy unikania podwójnego opodatkowania, mogą kwestie wynagrodzeń dyrektorów regulować inaczej. Przykładowo, zgodnie ze znowelizowaną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem, wynagrodzenie polskiego rezydenta z tytułu zasiadania w organach spółki cypryjskiej, jest opodatkowane wyłącznie w Polsce.

W następnym odcinku Akademii przedstawimy zasady opodatkowania sportowców i artystów.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane