Nowelizacja Ustawy VAT, która potocznie nazywana jest pakietem SLIM VAT 3 została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość zmian zawartych w pakiecie weszło w życie już 1 lipca 2023 r. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wynikające ze znowelizowanych przepisów.

Prostsze rozliczenia przy WNT i WDT

 • Zrezygnowano z formalnego obowiązku posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Jest to wynik implementacji wyroku TSUE z 2021 r. w polskiej sprawie C-895/19. Do tej pory podatnik musiał kontrolować, czy otrzymał fakturę dokumentującą WNT. W przypadku braku takiej faktury po upływie 3 miesięcy, podatnik był obowiązany do korekty wcześniej wykazanego podatku naliczonego. Nowelizacja znosi ten obowiązek. Powyższe spowoduje, iż podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym. Zmianę należy ocenić pozytywnie jako zapewnienie neutralnego ujęcie WNT w rozliczeniach VAT bez konieczności monitorowania terminu 3 miesięcy na otrzymanie faktury.
 • Dookreślono moment korygowania transakcji WDT, opodatkowanych stawką VAT krajową, w przypadku, gdy podatnik pozyskał z opóźnieniem dokumenty dla zastosowania stawki VAT 0%. Obecnie korekta JPK i informacji VAT-UE dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym została dokonana dostawa. Nowe zasady powodują, że korekta będzie dokonywana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, co uprości obowiązek korygowania tej transakcji.

MPP oraz odpowiedzialność solidarna

 • Rozszerzony zostanie krąg podmiotów mogących korzystać ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zmiana będzie dotyczyć sytuacji zapłaty kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury również przez podatnika innego niż wskazany na fakturze np. faktora.
 • Rozszerzony zostanie również krąg podmiotów wyłączonych z odpowiedzialności solidarnej za podatek nierozliczony przez sprzedawcę. W wyniku zmiany nastąpi dodanie do wyłączenia podatników wskazanych w umowie o nabyciu wierzytelności (tj. nabywców wierzytelności m.in. faktorów) i dotyczyć będzie kwoty otrzymanej przez nich na rachunek VAT. Zatem dotychczasowy faktor uwalniałby się od odpowiedzialności poprzez przekazanie kwot VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora. Dostawca nie byłby angażowany w ten proces, co zasadniczo ułatwi całą procedurę.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Rozszerzenie katalogu dotyczącego możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku VAT

 • Rozszerzony zostanie katalog dotyczący możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły zostać wydatkowane na uregulowanie zobowiązań np. w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku tonażowego oraz tzw. opłaty cukrowej, jak również opłaty od tzw. małpek).
 • Uregulowana została również kwestia przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT (możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy VAT na rachunek VAT jej przedstawiciela).

Stosowanie sankcji VAT przez organy w sposób zindywidualizowany

 • Dojdzie do stosowania nowych zasad naliczania sankcji VAT. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, sankcja VAT będzie stosowana przez organy w sposób zindywidualizowany w zależności m.in. od okoliczności powstania nieprawidłowości i wysokości uchybienia.
 • Zgodnie z nowymi przepisami, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno – skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe według stawek ustalonych do wysokości odpowiednio 30%, 20% lub 15% (wcześniej były to stawki w wysokości 30%, 20% i 15%, bez pozostawienia możliwości ustalenia niższej wysokości procentowej sankcji). Dodatkowo, organ nakładając zobowiązanie podatkowe będzie zobligowany wziąć pod uwagę:
  • okoliczności powstania nieprawidłowości;
  • rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości;
  • rodzaj, stopień i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości dotyczących nieprzedawnionych zobowiązań w podatku;
  • kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, w tym kwotę zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwotę zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe;
  • działania podjęte przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia skutków nieprawidłowości.

Zwiększenie limitu sprzedaży brutto u małego podatnika

 • Zwiększy się limit sprzedaży brutto u małego podatnika z kwoty 1,2 mln EUR do kwoty 2 mln EUR. Nowe przepisy spowodują, że poszerzy się grupa podmiotów która będzie uprawniona do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia VAT.

Rozszerzenie zakresu mocy wiążącej WIS

 • Rozszerzeniu ulegnie zakres mocy wiążącej WIS (wiążącej informacji stawkowej). Nowelizacja spowoduje, że w okresie ważności WIS, decyzja będzie wiązać zarówno podatnika, dla którego wydano WIS, jak i organy podatkowe.
 • Zmianie ulegnie okres ważności WIS. Obecnie WIS jest ważny przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Zmiana przepisów spowoduje, że decyzja WIS będzie ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia przez okres 5 lat, chyba, że wcześniej doszło do jej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia.
 • Opłata za wydanie WIS zostanie zniesiona.
 • Do wydawania: WIA (wiążącej informacji akcyzowej), WIT (wiążącej informacji taryfowej), WIP (wiążącej informacji o pochodzeniu) oraz WIS (wiążącej informacji stawkowej) wyznaczony zostanie jednego organ -Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Rozszerzeniu ulegnie katalog wnioskodawców (podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający według ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi).
Skorzystaj z naszych usług z zakresu Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Zmiana współczynnika VAT

 • Zwiększeniu ulegnie kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%. Nowe przepisy spowodują, że jeśli proporcja przekroczyła 98%, pełne prawo do odliczenia będzie przysługiwało pod warunkiem, że potencjalna kwota niepodlegająca odliczeniu według proporcji nie przekroczy 10 000 zł (obecnie ten limit wynosi 500 zł).
 • Będzie możliwość rezygnacji z korekty współczynnika VAT, gdy różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2% oraz gdy podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między ustalonymi proporcjami oraz z korekty wieloletniej (mającej zastosowanie do niektórych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) nie przekroczy łącznie kwoty 10 000 zł.

Kursy walutowe przy fakturach korygujących

 • Doprecyzowano zasady dotyczące przeliczenia kwot w walutach obcych dla faktur korygujących. Nowelizacja powoduje, że przy korektach „in plus”, jak i „in minus”, zastosowanie powinien znaleźć kurs pierwotny/historyczny (tj. po którym pierwotnie została przeliczona faktura).
 • W przypadku natomiast udzielenia opustu lub obniżki ceny znowelizowane przepisy wprowadzają możliwość zastosowania jednego kursu waluty obcej – z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej – dla zbiorczych korekt in minus dotyczących:
  • transakcji krajowych (przed nowelizacją podatnik powinien stosować kurs właściwy dla każdej z transakcji objętej korektą),
  • WNT oraz transakcji rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia (np. import usług).
 • Nowe przepisy odnoszą się jedynie do sytuacji wskazanych powyżej nie wyczerpując kwestii określania kursów przy korektach (brak odniesienia w pakiecie SLIM VAT 3 do przypadku korekt zbiorczych in plus lub korekt zbiorczych in minus, które wynikają z innych okoliczności niż udzielenie opustu lub obniżki ceny, np. zwrot towaru.
 • Co więcej odnosząc się do wskazania właściwego kursu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych pakiet SLIM VAT 3 przewiduje, że zastosowanie bieżącego kursu będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki:
  • korekta polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania,
  • korekta wynika z udzielenia opustu lub obniżki ceny,
  • kontrahent wystawił zbiorczą fakturę korygującą.

Możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas online

 • Nowe przepisy wprowadzają rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas online – tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu.
 • Podatnicy stosujący kasy online będą mieć wybór czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz innych dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej.

Korekty deklaracji poza systemem OSS i IOSS

   • Wprowadzone zostaną przepisy, które będą umożliwiać składanie korekt deklaracji (m.in. jeśli minął 3-letni termin na korektę lub podatnik zrezygnował z tych procedur) poza systemem OSS i IOSS – bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Zmiany w ramach systemu TAX FREE

   • Wprowadzona zostanie możliwość dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE w sytuacji, gdy zwrot podatku nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa.

Uproszczenia dla faktur zaliczkowych

W pierwotnym projekcie SLIM VAT 3 zawarte były rozwiązania dotyczące uproszczeń dla faktur zaliczkowych. Nowelizacja wprowadzała pierwotnie fakultatywne rozwiązanie pozwalające na odstąpienie od obowiązku wystawiania  faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej czynności, w tym samym miesiącu, w którym dokonał tej czynności. Regulacja ta miała dotyczyć przypadków otrzymania zaliczki w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności związanych z tą zapłatą, jeśli termin wystawienia faktury jest określany na ogólnych zasadach tj.: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano czynności (otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). W takiej sytuacji wystarczające miało być wystawienie jednej faktury rozliczeniowej, uwzględniającej całą wartość dokonanej dostawy. Ustawodawca zdecydował, aby zmiana ta została przeniesiona do projektu ustawy dot. Krajowego Systemu e-Faktur (więcej o zmianach wynikających w projektu KSeF przeczytasz tutaj. Jeśli nie dojdzie do modyfikacji założeń przepisy te mają wejść w życie od 1 września 2023 r.

Z uwagi na fakt, że większość zmian w ramach pakietu SLIM VAT 3 weszło w życie już od 1 lipca 2023 r. warto przeanalizować jak zmiany te wpłyną na prowadzenie biznesu przez podatników. W przypadku wątpliwości merytorycznych do znowelizowanych przepisów warto skonsultować się z ekspertami w dziedzinie podatku VAT.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.