Istotne rozstrzygnięcie w zakresie zmiany statusu podatnika w toku realizacji inwestycji na podstawie Decyzji o wsparciu. Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego maksymalny poziom intensywności pomocy przysługującej podatnikowi określony jest na dzień wydania decyzji o wsparciu i obowiązuje pomimo zmiany statusu przedsiębiorcy. W niniejszym artykule zaprezentujemy Państwu krótką charakterystykę rozstrzygnięcia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej „przełamującą” niejako utrwaloną i niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej powinna być ustalana na dzień wydania Decyzji o wsparciu

Zmiana statusu przedsiębiorcy w toku realizacji inwestycji na podstawie Decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2022 r., o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.199.2022.1.JKU.

Spółka będąca wnioskodawcą uzyskała, legitymując się statusem średniego przedsiębiorcy, Decyzję o wsparciu w dniu 2 grudnia 2020 r. Wskutek rozwoju od dnia 1 stycznia 2022 r. Spółka spełniła warunki do uznania jej za dużego przedsiębiorcę w myśl dyspozycji art. 2 załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn.zm dalej: „Rozporządzenie UE”).

Wobec powyższych okoliczności, wątpliwości Spółki dotyczyły wpływu zmiany statusu przedsiębiorcy na wysokość przyznanej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

W odpowiedzi na wniosek podatnika Dyrektor KIS wskazał, że

dzień nabycia praw do pomocy i parametry udzielonej pomocy wynikają z decyzji o wsparciu, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że zmiana statusu podatnika w toku realizacji inwestycji na podstawie Decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazane przez Nas stanowisko organu ma szczególną wartość dla podatników korzystających z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z CIT, gdyż z powyższej interpretacji płynie zasadniczy wniosek, który sparafrazować należy następującymi słowami: przedsiębiorca pomimo zmiany statusu w toku obowiązywania decyzji o wsparciu zachowuje prawo do pomocy publicznej określonej w dniu wydania decyzji i ta pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji.

Decyzja o wsparciu określa maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych, które mają przełożenie na maksymalną wysokość pomocy publicznej dostępnej do wykorzystania przez Spółkę w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość pomocy publicznej jest iloczynem całkowitego kosztu inwestycji (tj. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych) oraz wskaźnika intensywności pomocy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji:

„Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom i średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 651/2014, podwyższa się o:
1) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
2) 10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców”

Obrazowo należy więc wskazać, że status przedsiębiorcy wpływa na maksymalną intensywność pomocy publicznej, a cytowany przepis stanowi niejako zachętę dla przedsiębiorców z sektora MŚP do ubiegania się o przedmiotowe zwolnienie. W przypadku zmiany status ze średniego na dużego, przedsiębiorca zgodnie ze wskazaną interpretacją indywidualną nie utraci 10 punktów procentowych maksymalnej intensywności pomocy publicznej które uzyskał w momencie wydawania Decyzji o wsparciu. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, że pomimo zmiany statusu, przedsiębiorca zachowuje prawo do zwiększenia kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego.

W naszej ocenie organ podatkowy słusznie wskazał, iż kluczowym elementem określającym dopuszczalność udzielenia pomocy oraz parametry uzyskanej pomocy, jest dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo do skorzystania z pomocy publicznej. Organ publiczny poprzez przyznanie takiego prawa wskazuje między innymi wartość pomocy, do jakiej jest uprawniony przedsiębiorca. Udzielona pomoc publiczna wpływa bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowany kapitał ludzki, zwiększenie obrotów lub sumy bilansowej powyżej limitu określonego w Rozporządzeniu 651/2014. W przypadku obniżenia współczynnika intensywności pomocy przedsiębiorcy, który rozwinął się dzięki otrzymanej pomocy publicznej, odmienne stanowiska organów podatkowych wydają się być niespójne i nielogiczne. Zmiana poziomu intensywności z powodu zmiany statusu przedsiębiorstwa kłóciłaby się z założeniami racjonalnego ustawodawcy, który poprzez przyznawane zwolnienia podatkowe zakładał przyspieszenie rozwoju gospodarczego za pomocą czynionych przez przedsiębiorców inwestycji na terenie całego kraju.

Ważny fragment

Przedsiębiorca nabywa więc prawo do skorzystania z pomocy publicznej w dniu wydania przez właściwy organ Decyzji o wsparciu i na ten dzień ustalana jest maksymalna wysokość zwolnienia w podatku dochodowym.

Jednakże wskazujemy, iż przepisy nie określają jednoznacznie skutków zmiany statusu podatnika na zakres jego zwolnienia podatkowego. W przeszłości organy podatkowe jak również Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydawały odmienne decyzję. W tym kontekście należy przywołać chociażby stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2021 r. w której Sąd wskazał, iż zmiana statusu przedsiębiorcy nie ma wpływu na udzielone zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, co oznacza jedynie, że od dnia zaistnienia takiej zmiany, zmienia się jego status, a więc i zakres udzielanej takiemu podmiotowi pomocy, przyznając tym samym iż stanowisko organu podatkowego w którym wskazano że

„w przypadku zmiany statusu przedsiębiorstwa np. ze średniego na duże, dochodzi do zmiany sytuacji faktycznej Spółki, mającej wpływ na jej uprawnienia i obowiązki wynikające z powołanych wyżej rozporządzeń. Utrata statusu średniego przedsiębiorcy i uzyskanie statusu dużego przedsiębiorcy, powoduje zmniejszenie wskaźnika maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej przysługującej danemu podatnikowi. Zmiana ta będzie miała wpływ na wysokość uzyskanego zwolnienia podatkowego.” – jest prawidłowe.

Podobne stanowisko dotychczas zajmowały organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidulanych m.in. z dnia 23 września 2019 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.320.2019.1.MBD czy z dnia 7 lipca 2020 r. o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.346.2020.2.KP w których Dyrektor KIS jednoznacznie wskazuje, że zmiana statusu przedsiębiorstwa ma wpływ na wskaźnik pomocy publicznej. Jak podkreśla organ, zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowiązuje od momentu utraty statusu, którym przedsiębiorca legitymował się w dniu wydania decyzji o wsparciu.

Ważny fragment

Wobec powyższych interpretacja przepisów związanych z Polską Strefą Inwestycji może nastręczać podatnikowi wielu problemów, a konsekwencje błędnej wykładni przepisów zachwiać równowagę niejednego przedsiębiorcy zwłaszcza w przypadku, gdy stanowiska wyrażane przez organy podatkowe są wyraźnie rozbieżne.

W tym zakresie korzystanie ze zwolnienia z udziałem wykwalifikowanego doradcy może okazać się pomocne i łatwiejsze. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Grant Thornton.

Podsumowując, wydana przez organ podatkowy interpretacja indywidualna daje jasny sygnał dla wszystkich inwestorów, (którzy dotychczas obawiali się, że zmiana statusu przedsiębiorcy spowoduje obniżenie intensywności przysługującej pomocy publicznej), do występowania we własnej sprawie o podobne interpretacje indywidualne. Przyjęcie takiego założenia bez zabezpieczenia w formie własnej interpretacji, w razie zmiany stanowiska organów podatkowych, może prowadzić do zarzutów nadmiernego wykorzystania pomocy publicznej.

WSPÓŁAUTOR: Patryk Kanigowski, Konsultant, Aplikant radcowski, Bieżące doradztwo podatkowe, Polska Strefa Inwestycji

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.