Treść artykułu

Kolejną grupą podatników, w stosunku do których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują szczególne zasady opodatkowania dochodów, są tak zwani „pracownicy państwowi”. 

Zgodnie z artykułem 19 MK OECD

1. a) Pensje, płace oraz podobne wynagrodzenia, inne niż emerytura, wypłacane przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.

b) Jednakże taka pensja, płaca lub inne podobne wynagrodzenie podlega opodatkowaniu tylko 

w drugim umawiającym się państwie, jeżeli usługi te są świadczone w tym państwie przez osobę, która ma miejsce zamieszkania w tym właśnie państwie i która:

1) jest obywatelem tego państwa; lub

2) nie wybrała miejsca zamieszkania w tym państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2. a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, emerytury lub inne podobne świadczenia wypłacane przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny albo z funduszy utworzonych przez to państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny, osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie.

b) Jednakże takie emerytury lub inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w tym państwie i jest jego obywatelem.

3. Postanowienia artykułów 15, 16, 17 i 18 stosuje się do pensji, płac, wynagrodzeń, emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.

Załóżmy zatem, że mamy państwo A, które zatrudniło obywatela kraju B do realizacji usług na jego rzecz. MK OECD wprowadza zasadę zgodnie z którą, państwo które wypłaca uposażenie z tytułu realizacji funkcji publicznych, ma wyłączne prawo do opodatkowania dochodów z tego tytułu. Analiza treści artykułu 19 MK OECD pozwala wywieść następujące reguły opodatkowania dochodów pracowników państwowych.

Sprawdź Tax Compliance Grant Thornton

 

1. Ustęp pierwszy artykułu 19 wprowadza ogólną zasadę opodatkowania dochodów pracowników państwowych, zgodnie z którą uposażenie, płace, wynagrodzenia (inne niż emerytura), wypłacane przez państwo A (a także jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny – dalej zwane „innymi agendami”) osobie fizycznej za usługi świadczone na rzecz państwa A oraz innych agend, jest opodatkowane tylko w kraju A

Dochody pracowników państwowych, będą jednak opodatkowane wyłącznie w kraju B (tj. w kraju ich rezydencji podatkowej) jeżeli spełnione będą następujące łącznie dwa warunki:

– pracownik państwowy ma miejsce zamieszkania w kraju B świadczy usługi na rzecz kraju A, realizując je z kraju B

– jest obywatelem kraju B lub nie zamieszkał w kraju B wyłącznie w celu świadczenia tych usług

(tj. powodem wyboru kraju B, jako miejsca zamieszkania, nie jest świadczenie usług na rzecz kraju A).

2. Ustęp drugi artykułu 19 wprowadza analogiczne zasady opodatkowania dochodów z tytułu emerytur uzyskiwanych przez byłych pracowników państwowych z tytułu realizowanych w przeszłości funkcji publicznych na rzecz państwa A i jego innych agend. Emerytury takie, co do zasady powinny być opodatkowane wyłącznie w kraju A – w kraju wypłacającym. Jeżeli jednak osoba fizyczna otrzymująca emeryturę ma miejsce zamieszkania w kraju B i równocześnie jest jego obywatelem, emerytury będą opodatkowane wyłącznie w kraju B.

3. Zgodnie z ustępem trzecim artykułu 19, zasady wskazane w ustępie 1 i 2 nie mają zastosowania jeżeli wyposażenie lub emerytura pracownika zatrudnionego przez państwo A jest wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usług związanych z działalnością gospodarczą państwa A lub jego innych agend. W przypadku, jeżeli usługi świadczone przez osobę fizyczną dotyczyłyby np. negocjowania warunków sprzedaży przedsiębiorstwa należącego do państwa A, należałoby uznać, że są to działania związane z działalnością gospodarczą tego Państwa, a zatem w odróżnieniu do opodatkowania „funkcji publicznych”, dla których wprowadzono specjalne regulacje (art. 19 ust. 1 i 2), dochody takie są opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi dla pracy najemnej oraz emerytur, a zatem zgodnie z artykułami 15-18 MK OECD.

W kolejnym odcinku cyklu zaprezentujemy zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez studentów.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane