Przepisy Ustawy VAT nie wprowadzają ograniczeń co do ustalania ceny produktów i ewentualnych rabatów. Za dopuszczalną należy więc uznać sprzedaż po cenie nawet znacznie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług – obrotem nadal będzie kwota należna z tytułu sprzedaży (np. 1 zł lub 1 grosz).

Istnieją okoliczności, w których organy podatkowe mają prawo określić inną wysokość obrotu niż cena sprzedaży. Dotyczy to jednak wyłącznie przypadków określonych w art. 32 Ustawy VAT, tj. gdy między stronami transakcji lub osobami zarządzającymi zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub służbowym.

Co do zasady więc sprzedawca ma prawo swobodnie określać cenę sprzedawanego produktu, o ile jest ona uzasadniona ekonomicznie i nie służy obejściu prawa lub uniknięciu opodatkowania. Dlatego też przy ustalaniu promocyjnych cen istotne jest przygotowanie regulaminu, określającego warunki promocji.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku, gdy promocyjna cena detaliczna danego produktu wyniesie 1 grosz, kwota podatku należnego z tytułu tej transakcji będzie równa zero (kwoty podatku zaokrągla się matematycznie do pełnych groszy).

Powyższe nie oznacza jednak, że Spółce może zostać ograniczone prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupach zrealizowanych w związku ze sprzedażą promocyjną.

Przepis stanowi, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wówczas, gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podatek w wysokości zerowej nie oznacza, że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu. Sprzedaż produktów – również po cenie promocyjnej – należy uznać za czynność opodatkowaną. A zatem jeśli spółka nabywała towary, a następnie dokonywała ich odsprzedaży w ramach promocji za 1 grosz, VAT naliczony przy ich nabyciu będzie podlegał odliczeniu w pełnej wysokości.

Powyższe stanowisko potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2013 r. (nr IPPP1/443-1187/12-3/AP).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sprzedaż za 1 gr. bez VAT i negatywnych skutków

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.