Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Koszty związane z dostawą nie stanowią odrębnego świadczenia

sip.mf.gov.pl

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2015 r., nr IBPP4/4512-192/15/PK

Wnioskodawca – firma handlowa – rozpoczął działanie w ramach modelu franczyzy. Umowy zawierane są z podmiotami z krajów trzecich, a ich przedmiotem m.in. jest odpłatne udzielenie przez Wnioskodawcę zgody na promocję, oferowanie, dystrybuowanie oraz sprzedaż towarów w sklepach w zakresie szczegółowo określonym w każdej umowie franczyzowej. Dostawy produktów na rzecz franczyzobiorców są realizowane zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez podmioty z krajów trzecich (Agenci). Zgodnie z umowami Wnioskodawcy przysługuje zwrot kosztów dodatkowych związanych z dostawami, takich jak opłaty za przejazdy płatnymi drogami, opłaty celne, wydatki związane z logistyką, a także prowizje od zrealizowanych transakcji (koszty dodatkowe). Faktury obciążające franczyzobiorców są wystawiane przez Wnioskodawcę już po wystawieniu faktury z tytułu dostawy towarów, gdyż dopiero wówczas możliwe jest prawidłowe ustalenie kwoty obciążenia. Wnioskodawca chciał wiedzieć czy prawidłowo kwalifikuje transakcję dostawy towarów wraz z obciążeniem franczyzobiorców kosztami dodatkowymi jako eksport towarów opodatkowany stawką VAT 0%, niezależnie od tego, że koszty dodatkowe są wykazywane w odrębnej fakturze wystawianej już po wystawieniu faktury z tytułu dostawy towarów.

Wnioskodawca stwierdził, iż prawidłowo kwalifikuje dostawę wraz z dodatkowymi kosztami, jako eksport towarów i tym samym ma prawo do stosowania obniżonej stawki podatku VAT.

Minister Finansów, mimo iż ostatecznie uznał, że Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki obniżonej, nie zgodził się ostatecznie ze sposobem fakturowania. Organ stwierdził, iż zgodnie z ogólną zasadą podstawa opodatkowania to kwota należna z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, obejmuje zatem wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej w związku z dostarczonym towarem lub wyświadczoną usługą.

 

Członek zarządu nie uchyli się przed solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki

orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1886/13

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości Spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego. Zaległości Spółki powstały związku z zawarciem umowy pożyczki w dniu 13 września 2007 r. Zdaniem organów podatkowych członek zarządu zbyt późno złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki, co spowodowało, że nie ma podstaw do odstąpienia od orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległość w pcc.

Członek zarządu składając skargę do WSA twierdził, że we właściwym czasie złożył stosowny wniosek o upadłość Spółki, tj. w ciągu dwóch tygodni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego działania. Taką okolicznością był dzień zapoznania się z bilansem Spółki – 17.10.2007 r., a także powzięcie tego samego dnia informacji o niewypłacalności jej głównego kontrahenta. Nadto podał, że w tym samym dniu mijał termin na przedstawienie harmonogramu spłat należności względem ZUS wobec wszczętego uprzednio postępowania o układ ratalny.

Sąd pierwszej instancji uznał ustalenia organów za prawidłowe, zaznaczając, że Spółka zaprzestała regulować swoje zobowiązania (zaległości składkowe) już w 2005 r., zaś od stycznia 2007 r. wobec swoich kontrahentów cywilnych. Zdaniem Sądu, członek zarządu nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki lub wszczęcie postępowania układowego we właściwym czasie, tj. w 2005 r. Nie wykazał też, że nie ponosi winy w związku z niezłożeniem stosownego wniosku we właściwym czasie.

 

 

NSA ma wątpliwość w zakresie istnienia obowiązku podatkowego w VAT

orzeczenia.nsa.gov.pl

Postanowienie NSA z 21 września 2015 r. sygn. akt I FSK 864/14

WSA w Poznaniu uchylił wydaną przez upoważniony organ interpretację stwierdzając, że przeniesienie własności rzeczy na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy rozstrzyganiu sprawy sąd posiłkował się uchwałą podjętą przez NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 8 października 2007 r. o sygn. akt I FPS 2/07, wskazując, że uchwała podjęta została na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jednakże znajduje ona zastosowanie w badanej sprawie, bowiem istota problemu dotyczy nie tyle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ale mechanizmu poboru podatku na gruncie Ordynacji podatkowej.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się fiskus i złożył skargę kasacyjną. Problem okazał się złożony i NSA skierował następujące zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: „Czy przeniesienie własności nieruchomości gruntowej (rzeczy) przez podatnika VAT na rzecz: a) Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, lub b) gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów skutkujące wygaśnięciem zobowiązania podatkowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu (odpłatną dostawę towaru) w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a oraz art. 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 2006 Nr L 347 s. 1 i nast.; dalej dyrektywa VAT)?”

 

Niepodzielony zysk to taki zysk, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób

orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 572/15

Wnioskodawca wskazał, że jest wspólnikiem spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie uchwały podjętej 28.07.2014 r. Tego samego dnia została zawarta umowa spółki komandytowej, w której wspólnicy postanowili część majątku spółki przekształcanej przekazać na kapitał zapasowy. Wpis przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 8 września 2014 r. Dzień wcześniej, 7 września 2014 r., wspólnicy spółki przekształcanej zamknęli księgi rachunkowe oraz podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku za bieżący rok obrotowy, to jest zysku osiągniętego w okresie od 1 stycznia do 7 września 2014 r., przekazując go na kapitał zapasowy. W spółce komandytowej otwierając księgi uwzględniono w kapitale podstawowym tej spółki ustalone w umowie spółki kwoty wkładów wspólników, zaś pozostałe środki finansowe przekazano na kapitał zapasowy. Wnioskodawca stwierdził, że skoro Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku za bieżący rok obrotowy, przekazując go na kapitał zapasowy spółki, to w dniu przekształcenia, to jest 8 września 2014 r., w spółce przekształcanej nie było zysków niepodzielonych. Wnioskodawca nie uzyskał zatem w związku z przekształceniem dochodu z tytułu udziału w zyskach tej spółki.

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie wygenerowało po jego stronie żadnego dochodu z zysków niepodzielonych. Organ podatkowy przyjął, że pod pojęciem „niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych”, zawartym w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT, należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej.

Stanowisko organu wydającego interpretację indywidualną zostało skrytykowane przez WSA w Łodzi. Sąd skonstatował, że niepodzielony zysk to taki zysk, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób. W art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT ustawodawca zdecydował, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W rozumieniu tego przepisu dochodem nie jest więc zysk podzielony. Ustawodawca nie zawęził działania tego przepisu wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników. Wobec tego każdy dozwolony podział zysku wyklucza zastosowanie ww. art. 24 ust. 5 pkt 8 w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Sąd pierwszoinstancyjny wskazał na podobne stanowisko wynikające z rozstrzygnięć NSA.

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

isap.sejm.gov.pl

W Dzienniku Ustaw z dnia 7.09.2015 r. pod poz. 1333 została opublikowana ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Ustawa wprowadza ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności poprzez stworzenie możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki małe (zdefiniowane w ustawie) oraz stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu jednostek, w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Ustawa obowiązuje od 23 września 2015 r.

 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

isap.sejm.gov.pl

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.09.2015 r. pod poz. 1479 została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Adresatami zmian są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych (tytoń) i samochodów osobowych. Przy okazji wprowadzono sankcję karnoskarbową dla tych, którzy są obowiązani do składania powiadomień prowadząc działalność jako pośredniczący podmiot tytoniowy, a także w odniesieniu do prowadzących działalność jako pośredniczący podmiot węglowy, czy gazowy.

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Pierwsza w Polsce loteria paragonowa

mf.gov.pl

Od 1 października 2015 r. rusza – zainicjowana przez Ministerstwo Finansów – Narodowa Loteria Paragonowa. Ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury. Uczciwym przedsiębiorcom dużo trudniej jest konkurować na rynku z tymi, którzy nie płacą podatków lub płacą ich część – twierdzi Ministerstwo Finansów.

Wszyscy, którzy na specjalnej stronie internetowej zarejestrują dowód zakupu za minimum 10 zł, wezmą udział w losowaniu cennych nagród, w tym samochodów, tabletów i laptopów.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 10

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.