Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący

http://curia.europa.eu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie C‑277/14

Spółka będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nabywała olej napędowy, który wykorzystywała w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka odliczała podatek naliczony z faktury dokumentującej sprzedaż oleju. W trakcie przeprowadzonej kontroli organ podatkowy uznał, że spółka niezasadnie odliczała podatek naliczony z otrzymywanych faktur z uwagi na to, że zostały one wystawione przez podmiot nieistniejący. Swoje stanowisko organ podatkowy wywiódł z ustalonych okoliczności, zgodnie z którymi dostawca nie był zarejestrowany do celów podatku VAT, nie składał deklaracji podatkowych i nie płacił podatków. Kontrahent spółki nie ogłaszał także rocznych sprawozdań finansowych i nie posiadał koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Także nieruchomość wskazana w rejestrze handlowym jako siedziba dostawcy była zdewastowana w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie tam jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Broniąc prawidłowości swojego stanowiska spółka wskazała, że nabywając towary od dostawcy działała w dobrej wierze. Dodatkowo spółka wskazała, że otrzymała od dostawcy dokumenty rejestracyjne potwierdzające, że podmiot ten był legalnie działającym podmiotem, czyli odpis z rejestru handlowego oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej i statystycznego numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy.

Odpowiadając na pytanie NSA, TSUE powołał się na zasadę neutralności podatku, która ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT należnego bądź zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Instrumentem umożliwiającym realizację tej zasady jest prawo do odliczenia podatku naliczonego, które co do zasady nie podlega ograniczeniom. TSUE wskazał na materialne przesłanki odliczenia VAT, do których zaliczył status podmiotu jako podatnika VAT oraz wykorzystywanie nabywanych towarów i usług w prowadzonej działalności. Jako przesłanki formalne TSUE wskazał posiadanie faktury zawierającej określone przepisami prawa pozycje.

 

Alkohol używany do czyszczenia i dezynfekcji linii produkcyjnych ze zwolnieniem

http://curia.europa.eu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie C‑306/14

Wyrok dotyczy belgijskiej spółki, która zajmuje się produkcją substancji leczniczych, prowadzi handel produktami weterynaryjnymi, preparatami dla rolnictwa i produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi. W związku z prowadzoną działalnością spółka używała alkoholu etylowego w postaci 70‑procentowego wodnego roztworu etanolu do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń technicznych, instalacji produkcyjnych oraz pomieszczeń i powierzchni roboczych.

W przedmiocie takiego stanu faktycznego skierowano do TSUE pytanie, jak należy rozumieć pojęcie procesu produkcyjnego z art. 27 ust. 2 lit. d) dyrektywy 92/83 oraz czy tym pojęciem objęte są oczyszczanie lub dezynfekcja, jako procesy osiągnięcia określonych stopni czystości przewidzianych przez dobrą praktykę wytwarzania produktów leczniczych.

Trybunał orzekł, że art. 27 ust. 1 lit. d dyrektywy Rady 92/83 należy interpretować w ten sposób, że przewidziany w tym przepisie obowiązek zwolnienia ma zastosowanie do alkoholu etylowego używanego przez przedsiębiorstwo do czyszczenia oraz dezynfekcji sprzętów i lokali służących do wytwarzania produktów leczniczych.

 

 

Zwrot kosztów za parking stanowi przychód pracownika

sip.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-350/15/MK

Podatnik zwrócił się z pytaniem do Ministra Finansów, czy w związku ze zwrotem pracownikom 100% kosztów miejsc parkingowych zlokalizowanych w pobliżu siedziby pracodawcy, pracownicy uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający z upoważnienia Ministra Finansów uznał za prawidłowe stanowisko podatnika. Tym samym potwierdził, że pracownicy uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia w związku z otrzymywanym zwrotem wydatków ponoszonych na miejsca parkingowe. Wydając interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym Trybunał szeroko analizował przesłanki powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w związku ze świadczeniami uzyskiwanymi przez pracowników. Niemniej jednak organ wydający interpretację uznał, że w sytuacji przedstawionej przez podatnika wszystkie te przesłanki są spełnione. W szczególności wskazał, że pracownik skorzystał ze świadczenia dobrowolnie. Ponadto świadczenie zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.

 

Odpowiedzialność nabywcy wyrobów akcyzowych za podatek akcyzowy niezapłacony przez podatnika

sip.mf.gov.pl

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2015 r., IBPP4/4513-78/15/LG

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia handlu hurtowego olejami opałowymi, olejami napędowymi i gazami płynnymi. Spółka nabywa wyroby akcyzowe od dostawców, którzy przy okazji dostawy mają obowiązek uiścić podatek akcyzowy od tych wyrobów. Na podstawie zawartych umów spółka co miesiąc pozyskiwała od dostawców zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami do ZUS i urzędów skarbowych.

Spółka miała wątpliwości, czy w przypadku niezapłacenia należnego podatku akcyzowego na wcześniejszym etapie obrotu (przez dostawcę lub zaopatrującego dostawcę) spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności i tym samym będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że po stronie nabywcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, od których nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości przez bezpośredniego dostawcę lub zaopatrującego, o ile znany jest (został ustalony w wyniku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy na wcześniejszym etapie obrotu. Organ podatkowy wskazał również, że podatnik może się uwolnić od odpowiedzialności. W ocenie organu, aby uwolnić się od odpowiedzialności podatkowej należy wykazać, że kwota należnej akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana. W tej sytuacji obowiązkiem organów podatkowych jest bowiem egzekwowanie zobowiązania podatkowego (akcyzy) od podatnika wykonującego jedną z czynności wymienionych w art. 8, ust. 1 pkt 1 – 6 Ustawy PA, a nie od nabywcy lub posiadacza wyrobów akcyzowych.

 

Nowelizacja Ustawy CIT i Ustawy PIT oczekuje na podpis Prezydenta RP

isap.sejm.gov.pl

9 października 2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca zawiera szereg zmian dotyczących podatków dochodowych, np.: zmiany dotyczące dokumentacji sporządzanych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wypłaty dywidend. Jedną z ciekawszych zmian wprowadzonych nowelizacją będzie wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Ustawa ma wchodzić w życie sukcesywnie (31 grudnia 2015 r. 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., z dniem ogłoszenia).

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 12

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.