Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn

http://isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045)

Ustawodawca zdecydował się na uszczelnienie ustawy i rozszerzenie zakresu przedmiotowego poprzez wprowadzenie szeregu zmian. Nowelizacja rozszerza katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. częściowe znoszenie współwłasności i zasiedzenie gospodarstw rolnych.

W obecnie obowiązującej ustawie podaktowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Ustawodawca chcąc uniknąć sytuacji, w których podatnicy dokonują częściowego znoszenia współwłasności przez co minimalizują podstawę opodatkowania. Do tej pory opodatkowane było tylko całkowite zniesienie współwłasności. Ustawa nowelizująca dodaje do art. 1 ust. 1a, który w sposób wyraźnie obejmuje swoim zakresem również częściowe znoszenie współwłasności. Przepisy będą miały zastosowanie również do nieodpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

Uchylone zostaną przepisy dotyczące zwolnienia od podatku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. W uzasadnieniu do projektu ustawy ustawodawca wskazuje, że uchylenie przepisu art. 4 ust. 1 zwalniającego z podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne podyktowane było koniecznością doprecyowania zakresu przedmiotowego ustawy i miało na celu wyeliminowanie sytuacji, w których do zwolnienia dochodziło w sytuacji nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia. W uzasadnieniu podkreślono, że obecnie nabycie gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku nabycia rzeczy przez najbliższych członków rodziny pod warunkiem zgłoszenia nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wątpliwości w stosowaniu prewspółczynnika

http://sip.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 września 2015 r. znak IBPP3/4512-521/15/AZ

Podatnicy mają coraz więcej wątpliwości dotyczących zmian, które wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2016 r. do ustawy VAT. Zmiany dotyczą obowiązku ustalania proporcji w odliczaniu podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych z działalnością gospodarczą podlegającą VAT jak i niepodlegającą VAT. Wprowadzane przepisy mają na celu dostosowanie polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego w związku z wyrokami TSUE. Redakcja przepisów pozostawia jednak wiele do życzenia.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2015 r., znak IBPP3/4512-521/15/AZ wnioskodawca prowadzący działalność bankową powziął wątpliwość czy zobowiązany będzie, począwszy od 1 stycznia 2016 r., do stosowania proporcji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 2a ustawy VAT. Zdaniem banku obowiązek stosowania prewspółczynnika dotyczył będzie podmiotów, które nie są podatnikami w 100% swojej aktywności wykonują również inne czynności, nie stanowiące działalności gospodarczej, których działalność, przynajmniej w części, nie ma żadnego związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a co więcej – nie jest również rozwinięciem czy konsekwencją takiej działalności. W związku z czym bank nie będzie zobowiązany do stosowania prewspółczynnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko banku wyjaśniając jednak, że prewspółczynnik będzie miał zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Organ podatkowy podkreślił również, że dla stwierdzenia czy działalność podatnika stanowi cele inne niż związane z działalnością gospodarczą ma znaczenie czy mieszczą się one w przedmiocie działalności danej jednostki. Ze stanowiskiem organu należy się zgodzić, ponieważ zakres działalności banku określa ustawa prawo bankowe.

 

Nieruchomości od lasów państwowych bez PCC

http://sip.mf.gov.pl, http://www.mf.gov.pl

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. nr PL-LM.8301.6.2015

Minister Finansów kończy spór o zakres zastosowania wyłączenia z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy PCC. Chodzi mianowicie o art. 2 pkt 1 lit. g ustawy PCC , który stanowi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Dotychczas organy podatkowe prezentowały stanowisko, że czynności dokonywane na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy o lasach tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym podlegają opodatkowaniu PCC.

Z powyższym nie zgadzały się sądy administracyjne wskazując, że art. 40a ust. 2 ustawy o lasach odsyła do zasad ustalania ceny określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Skoro więc art. 40 ust. 1 ustawy o lasach stanowi materialnoprawną podstawę sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz ustalenia ceny sprzedaży, to w konsekwencji jest przepisem o gospodarce nieruchomościami w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy PCC.

Minister Finansów mając na uwadze ukształtowaną, jednolitą linie orzeczniczą wydał interpretację ogólną wyjaśniając, że przepis art. 2 pkt 1 lit. g ustawy PCC należy interpretować w ten sposób, że podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach potwierdzając tym samym stanowisko korzystne dla podatników.

 

Usługi doradcze dla spółki z podatkiem liniowym

http://sip.mf.gov.pl

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 listopada 2015 r. znak IPTPB1/4511-488/15-4/MAP

Sprawa dotyczyła członka zarządu spółki, który świadczy na jej rzecz usługi doradztwa i marketingu oraz zarządzania spółką, na podstawie dwóch różnych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług marketingowych i doradczych i jako podmiot gospodarczy będzie świadczył usługi marketingowe na rzecz spółki. Podatnik zaznaczył, że zakres usług wynikający z umowy o doradztwo i marketing nie będzie pokrywał się z czynnościami jakie wykonuje jako członek zarządu. W związku z powyższym podatnik zadał pytanie czy możliwym prawnie jest opodatkowanie 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i marketingu świadczonych na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z jednoczesnym pełnieniem funkcji zarządczej jako członek zarządu tej samej spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że podatnik ma możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu tzw. podatkiem liniowym. W ocenie fiskusa nie ma znaczenia fakt, że pełni on na podstawie uchwały rady nadzorczej i umowy cywilnoprawnej funkcje członka zarządu. Istotne jest to czy w ramach umowy o świadczenie usług marketingowych i doradczych będzie wykonywał czynności zarządzania i kierowania spółką.

Jeżeli zatem podatnik jest w stanie wykazać, że w ramach umowy o świadczenie usług marketingowych nie będzie wykonywał czynności zarządzania spółką, to w ocenie fiskusa przychody uzyskane z tego tytułu będą mogły być opodatkowane podatkiem liniowym pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w określonym przez prawo terminie.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 14

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.