Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Planowane odroczenie wdrożenia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

http://www.sejm.gov.pl

Specjalny urząd skarbowy dla niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym zacznie funkcjonować dopiero od 1 lipca 2016 roku, podobnie jak większość przepisów ustawy o administracji podatkowej.

Na początku listopada informowaliśmy Państwa o tym, że Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy zacznie wspomagać podatników już od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Jednakże, jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, wdrożenie ustawy w pierwotnie narzuconym tempie, a więc od dnia 1 stycznia 2016 roku, jest niemożliwe ze względu na to, że urzędy skarbowe są jednak mniej podatne na zmiany organizacyjne i techniczne niż papier, na którym drukuje się akty prawne. W uzasadnieniu do projektu czytamy: „Tak szeroki zakres zmian wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych. W tej sytuacji przesunięcie daty wejścia w życie przepisów, z dnia 1 stycznia – na dzień 1 lipca 2016r. zapewni przygotowanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań”.

Zgodnie z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej, wniesionym dnia 3 grudnia 2015 roku, liczącym zaledwie dwa artykuły, ustawa o administracji podatkowej miałaby wejść w życie dnia 1 lipca 2016 roku, z wyjątkiem m.in. nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych w formie elektronicznej, które miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

Obowiązek pobrania 10% podatku od nagród w konkursach lub sprzedaży premiowej obowiązuje również w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 

orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok z dnia 1 grudnia 2015 (sygn. akt II FSK 2075/13)

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny wyrok w sprawie obowiązku pobrania PIT w przypadku nagród otrzymywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wyrok, w którym NSA zajął również takie stanowisko, zapadł na początku bieżącego roku (wyrok z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 232/13). Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z początkiem tworzenia nowej linii orzeczniczej w tej sprawie.

Część organów podatkowych zajmowała dotychczas stanowisko, które zakładało, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie biorących udział w konkursach lub sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie występował obowiązek płatnika u podmiotów organizujących ten konkurs lub sprzedaż premiową. Przedsiębiorca biorący udział w konkursach zobowiązany był do zaliczenia nagród do przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie oznaczało to, że na podmiocie organizującym konkursy nie spoczywał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% i wpłaceniu go fiskusowi.

Ostatnie wyroki NSA w tej sprawie potwierdzają, że zdaniem NSA w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje taki sam sposób rozliczania przychodu z nagród, jak w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Oznacza to, że organizator konkursu jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od nagród otrzymywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przygotowania rocznej deklaracji PIT-8AR. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców otrzymujących nagrody z uczestnictwa w akcjach promocyjnych, lecz również dla ich organizatorów, którzy muszą pamiętać o obowiązkach płatnika.

Nowe rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U z 2015 r., poz. 1676)

Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie PKWiU. Na cele opodatkowania VAT, oraz na potrzeby podatków dochodowych (PIT, CIT, zryczałtowane formy opodatkowania oraz karta podatkowa) do końca roku 2017 stosuje się PKWiU 2008.

Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2016 roku do celów ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej stosuje się równolegle PKWiU 2008. Oznacza to, że w odniesieniu do ww. celów innych niż podatkowe, przedsiębiorcy będą mogli wybrać, którą z dwu wersji PKWiU zastosują. Warto więc zapoznać się z treścią rozporządzenia.

W stanowisku zgłoszonym przez Ministerstwo Finansów w ramach uzgodnień projektu rozporządzenia dostrzeżono, że PKWiU jest stosowana na cele opodatkowania VAT, CIT oraz PIT. Dlatego też jej zmiana nie może wpływać na zakres opodatkowania. W wyniku opinii MF, termin wdrożenia stosowania PKWiU 2015 do celów podatkowych został odsunięty do 1 stycznia 2018 roku.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 15

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.