Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Zmiana ustawy o grach hazardowych

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat

Najważniejszym celem nowelizacji jest zmniejszenie skali występowania „szarej strefy” w zakresie gier na automatach do gier oraz gier w sieci Internet. Zmiany są konsekwencją kilkuletnich doświadczeń obowiązywania ustawy hazardowej w dotychczasowym brzmieniu. Drugim celem nowelizacji jest ochrona społeczeństwa przed uzależnieniem od hazardu.

Rozszerzono zakres gier hazardowych, które mogą być organizowane w sieci Internet. Dotychczas mogą to być jedynie zakłady wzajemne. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że urządzanie gier hazardowych w sieci Internet jest objęte monopolem państwa z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Monopol ten będzie realizowny za pośrednictwem Spółki Skarbu Państwa. W przypadku pomiotów organizujących gry hazardowe w Internecie nielegalnie, możliwe będzie blokowanie ich stron.

Organizowanie gier hazardowych na automatach do gier poza kasynami gry, również będzie objęte monopolem państwa, realizownym przy pomocy spółki Skarbu Państwa. Urządzanie takich gier będzie możlwe wyłącznie w w salonach gier na automatach. Lokalizacja takich salonów uzależniona będzie od liczby mieszkańców danej miejscowości i będzie zatwierdzana przez właściwy organ.

 

Skarga kasacyjna na wyrok WSA uznający elewator zbożowy za budowlę

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CDA489B2AC

Wyrok NSA z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt II FSK 1741/16

Podatnik wniósł o zwolnienie z podatku o nieruchomości zlokalizowanego w granicach portu morskiego elewatora zbożowego wskazując, że nie jest to budynek lecz budowla w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organy obu instancji nie podzieliły stanowiska podatnika. Za prawidłowe uznały je natomiast WSA i NSA.

Budynkiem, zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundament i dach. Budowlą jest natomiast taki obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.Zdaniem organów podatkowych, skoro elewator zbożowy spełnia wszystkie cztery cechy budynku, zasadnym jest uznać go za budynek.

Odmiennego zdania był jednak NSA, który uznał, że aby stwierdzić, czy obiekt budowlany jest budynkiem czy budowlą, trzeba ustalić, czy poza czterema cechami definiującymi budynek, posiada jeszcze inne, dodatkowe cechy, jak przeznaczenie oraz wyposażenie w dodatkowe instalacje. W przypadku elewatorów zbożowych należy więc ustalić, czy stanowią one część instalacji przesyłu i magazynowania zboża. Ich konstrukcja czy sposób użytkowania mogą wskazywać, że są one rodzajem zamkniętego zbiornika, do którego sypie się zboża, a urządzenia stanowiące element konstrukcji umożliwiają przechowywanie w odpowiednich warunkach a następnie ponowne jego przesypanie. To z kolei może przemawiać za kwalifikacją takiego obiektu budowlanego do budowli.

Prace nad objęciem podatkiem akcyzowym papierosów elektronicznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1331/1

Ustawa
z dnia 22 lipca 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016 poz. 1331)

Zakres przedmiotowy nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jest związany z koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE.

Poraz kolejny powracają zapowiedzi objęcia podatkiem akcyzowym tzw. papierosów elektronicznych. Według doniesień prasowych, w Ministerstwie Finansów działa zespół do spraw wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie opodatkowania akcyzą e-papierosów. W świetle obecnie obwiązujacej ustawy o podatku akcyzowym, tego rodzaju produktu nie można zakwalifikować do wyrobów akcyzowych (papierosów), bowiem proces który zachodzi w e-papierosie, nie jest spalaniem w wyniku którego dochodzi do wytworzenia dymu. Zamiast tego, wytwarzana jest para, i to ona wraz z innymi składnikami tzw. liquidu (m.in. nikotyną), jest wdychana. Objęcie więc e-papierosów akcyzą wymagałoby zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Należy przypuszczać, że w dalszej perspektywie ten kierunek zmian jest przesądzony. Już bowiem w lipcu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która w praktyce zrównała pod względem rygorów palenie tytoniu z używaniem e-papierosów m.in. w zakresie informowania o szkodliwości tych używek, ograniczeń co do miejsc ich używania czy zakazu ich sprzedaży osobom nieletnim.

 

Niekonstytucyjność art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 114a K.k.s

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wokanda/art/9500-bieg-terminu-przedawnienia-zobowiazania-podatkowego/

Wniosek do TK o zbadanie zgodności przepisów Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego z Konstytucją (sygn. sprawy K 13/14)

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbędzie się rozprawa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o uznanie za niezgodne z Konstytucją art. 114a Kodeksu karnego skarbowego oraz art. 70 § 6 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie.

Zdaniem wnioskodawcy (RPO) przepis art. 114a K.k.s. wykorzystywany jest przez Państwo w stosunku do jednostki w sposób instrumentalny. Pozwala on na dochodzenie przedawnionych zobowiązań podatkowych. Analiza praktyki wskazuje na to, że art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji w zw. z art. 114a K.k.s. wykorzystywane są do wszczynania i następnie zawieszania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia.Brzmienie art. 114a K.k.s. powoduje, że organ postępowania przygotowawczego (UKS) jest zainteresowany wszczęciem postępowania nie (lub nie tylko) z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa, ale przede wszystkim w celu uchronienia interesów Skarbu Państwo przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Cel ten zostaje osiągnięty nawet w przypadku umorzenia, a więc art. 114a K.k.s. staje się prostym narzędziem służącym przedłużeniu terminu przedawnienia ściągania danin.

Postępowanie przygotowawcze w pierwszej fazie po wszczęciu może toczyć się „w
sprawie” (in rem), a jego głównym celem jest wówczas wykrycie sprawcy przestępstwa. Dopiero po zebraniu danych uzasadniających pociągnięcie do odpowiedzialności określonej osoby, możliwe staje się przejście do fazy postępowania „przeciw osobie” (in personam).Prowadzenie postępowania w sprawie (in rem) świadczy o tym, że sprawca nie został jeszcze wykryty, a tymczasem regulacja art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji traktuje daną jednostkę już jak podejrzanego przewidując zawieszenie wobec niej biegu terminu przedawnienia jej zobowiązań podatkowych.

 

Objaśnienia podatkowe, utrwalona praktyka interpretacyjna

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4BF62F67154FBD5AC125806700477FED

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Do Ordynacji podatkowej wprowadzone maja być dwie nowe instytucje mające chronić podatnika podobnie jak interpretacja ogólna czy interpretacja indywidualna Ministra Finansów. Są to tzw. objaśnienia podatkowe oraz utrwalona praktyka interpretacyjna.

Objaśnienia podatkowe będą to wydawane z urzędu przez ministra finansów ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów. Mają one uwzględniać orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia podatkowe maja być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.

Utrwaloną praktyką interpretacyjną, mają być wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym. Przy czym chodzi tu o takie interpretacje indywidualne, które zostały wydane w trakcie właściwego dla podatnika okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 36

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.