Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Zasady zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82EC3A709F;http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1796FC6675

Wyroki NSA z 4 stycznia 2017 r., sygn. Akt. I FSK 806/15 i I FSK 807/15

Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy VAT przedsiębiorca, który chce w ciągu 25 dni odzyskać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, musi uregulować swoje płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli wartość transakcji, przekracza 15 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że ustawodawca nie odnosi powyższych regulacji do należności mniejszych niz 15 tys. zł. W takim przypadku zwrot podatku w terminie 25 dni jest możliwy nawet gdy faktura nie została zapłacona albo uregulowano ją np. w formie cesji lub kompensaty.

Potwierdzają to również sądy. W najnowszych orzeczeniach z stycznia 2017 r. czytamy, że przyśpieszony zwrot VAT nie przysługiwał, gdy w grę wchodziła kompensata, cesja lub inny bezgotówkowy sposób regulowania zobowiązań. Sąd podkreślił, że nie można utożsamiać „kwot należności, które zostały w całości zapłacone” z „kwotami należności, które zostały w całości uregulowane”.

 

Rozwiązanie spółki cywilnej w trakcie trwania postępowania odwoławczego

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2E5EB25FCB;http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0546E9C119

Uchwały NSA z 30 stycznia 2017 r., sygn. akt I FPS 5/16 i I FPS 6/16.

Pod koniec stycznia 2017 r. NSA podjął dwie uchwały, które dotyczyły likwidacji spółek cywilnych i odpowiedzialności wspólników. Chodziło o spółkę cywilną, która odliczyła VAT od faktur zakupowych. Zakwestionował to dyrektor urzędu kontroli skarbowej i wydał decyzję, w której nakazał dopłacić podatek. Spółka nie zgodziła się z decyzją i złożyła odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Ten w postępowaniu odwoławczym przyznał jej rację i skierował sprawę do UKS do ponownego rozpatrzenia. Jednak w trakcie trwania postępowania spółka została zlikwidowana. Dyrektor izby skarbowej postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze. Jednak WSA w Poznaniu uznał, że decyzja I instancji powinna zostać uchylona, a całe postępowanie prowadzone wobec spółki powinno zostać umorzone.

NSA w Uchwale zwrócił uwagę, że spółka została rozwiązana na etapie postępowania odwoławczego, a tym samym stało się ono bezprzedmiotowe dopiero na tym etapie. To oznacza, że decyzja wydana w I instancji, nawet jeśli była nieprawidłowa, powinna pozostać w mocy. W drugiej Uchwale, dotyczącej odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych za zobowiązania zlikwidowanego podmiotu NSA uznał, że taka odpowiedzialność powinna być ustalana w ramach jednego postępowania, w którym będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy. Każdy ze wspólników ma przymiot strony, a fiskus nie może wybierać, przeciwko któremu z nich kieruje decyzję.

Powyższe uchwały odnoszą nie tylko do odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych, ale również spółek jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z art. 115 Ordynacji Podatkowej wspólnicy wszystkich wyżej wymienionych spółek odpowiadają na podobnych zasadach.

 

Restrukturyzacja a skutki w podatku dochodowym

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-3609-14/podatek_dochodowy_od_osob_prawnych/714f9e.html

Wyrok NSA z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3609/14.

Chodziło o spółkę kapitałową, planującą przeprowadzić restrukturyzację. Zamierzała dokonać podziału przez wydzielenie, a więc podział spółki kapitałowej poprzez wyodrębnienie z niej zakładu (ZCP), a następnie wniesienie go do innej spółki kapitałowej. Spółka nabyła wcześniej większościowy pakiet akcji w firmie ubezpieczeniowej, która wypłaciła jej dywidendę. Spółka nie zapłaciła od niej 19-proc. podatku, bo skorzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4–4b Ustawy CIT. Kwestią sporną było czy podział przez wydzielenie powoduje przerwanie dwuletniego okresu posiadania akcji. Jeśli tak, to spółka nie dotrzyma warunku zwolnienia i będzie musiała uregulować zaległy CIT wraz z odsetkami.

Sąd wskazał, nawiązując do art. 93c Ordynacji Podatkowej, że przejście akcji na inny podmiot, będący następcą prawnym spółki, powoduje zachowanie warunku ciągłości posiadania akcji. W związku z powyższym na spółce nie ciąży obowiązek zapłaty podatku.

 

Stosowanie sankcji w VAT

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i08526-o1.pdf

Interpelacja poselska nr 8526

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa VAT. Powodem interpelacji poselskiej są wyjątkowo restrykcyjne przepisy oraz obawy przedsiębiorców, którzy mogą zostać ukarani za przejęcie do rozliczenia faktury zakwestionowanej przez urząd skarbowy, jak również obawy doradców podatkowych, którzy solidarnie z nieuczciwymi podmiotami ponoszą odpowiedzialność karną i skarbową.

Z odpowiedzi resortu wynika, że celem wprowadzenia powyższych zmian jest sankcjonowanie nieprawidłowości wynikających z udziału w nadużyciach i oszustwach podatkowych. Podkreślono, że podatnik nie będzie karany sankcją np. za opóźnienie w zapłacie podatku należnego wynikającego ze złożonej deklaracji. W zakresie odpowiedzialności solidarnej doradców podatkowych Minister Finansów podkreśla, że zgodnie z art. 96 ust. 4c Ustawy VAT, odpowiedzialność taka nie wystąpi w sytuacji, gdy powstanie zaległości podatkowych u zarejestrowanego podatnika nie wiązało się z uczestnictwem tego podmiotu w oszustwach podatkowych.

Sankcja nie będzie ustalana m.in. w sytuacji, gdy podatnik sam skoryguje błąd i wpłaci różnicę wyrównującą zaniżenie podatku lub zawyżenie kwoty zwrotu w dowolnym terminie, poprzedzającym dzień wszczęcia kontroli.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 38

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.