Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Oklejenie samochodu i indywidualne tablice rejestracyjne nie wystarczają do odliczenia 100% VAT od wydatków na samochód osobowy

http://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. (sygn. 3063-ILPP1-1.4512.156.2016.2.OA)

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą. We wniosku wskazał, że w ramach działalności używa samochodu osobowego, na którym zamierza nakleić reklamę dotyczącą prowadzonej działalności (logo, adres strony WWW, adres e-mail), ponadto przewiduje zakup indywidualnych tablic rejestracyjnych, które będą nawiązywały do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

W powyższych okolicznościach podatnik zadał pytanie, czy taki samochód osobowy będzie mógł zostać uznany za pojazd wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością ze względu na konstrukcję pojazdu. Argumentował, że pojazd ten w związku z zamieszczoną na nim reklamą stale służy do celów związanych z działalnością gospodarczą (nawet w stanie unieruchomienia), ponieważ spełnia funkcje reklamowe i promocyjne, a reklama jest niewątpliwie elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik wskazywał, że w takich okolicznościach pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą, niezależnie od faktycznego wykorzystania pojazdu. Przepisy wymieniają katalog pojazdów uznawanych z mocy ustawy za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej ze względu na ich konstrukcję i bez znaczenia pozostaje wówczas ewentualny ich faktyczny użytek do celów osobistych podatnika. Dlatego, zdaniem podatnika, ma on prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i jego zgłoszenia na formularzu VAT-26.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, że przepisy Ustawy VAT przewidują zamknięty katalog pojazdów, które mogą zostać uznane za konstrukcyjnie przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, a samochód osobowy z naklejoną reklamą i indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi nie spełnia warunków do uznania go za taki pojazd. Tym samym, dla odliczenia 100% VAT od wydatków na podobny pojazd konieczne jest jego zgłoszenie na formularzu VAT-26 oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, która dodatkowo potwierdza użytek pojazdu związany z działalnością gospodarczą.

 

Ujęcie wydatku w księgach rachunkowych a moment potrącalności kosztów dla celów CIT

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3848/14)

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) po raz kolejny pochylił się nad interpretacją przepisów określających moment potrącalności kosztów dla celów CIT. Mowa tu o kosztach tzw. pośrednich (czyli innych niż bezpośrednio związane z osiągnięciem przychodu), które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu co do zasady w dacie poniesienia (art. 15 ust. 4d Ustawy CIT).

Sprawa rozstrzygana przez NSA miała swój początek w złożonym przez podatnika wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącym momentu ujęcia w kosztach podatków wydatków remontowych, a w gruncie rzeczy interpretacji pojęcia „daty poniesienia” oraz rozumienia „dnia, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku)”. We wniosku o wydanie interpretacji podatnik zadał pytanie, czy za dzień poniesienia kosztu należy rozumieć moment zaewidencjonowania tych wydatków w jakiejkolwiek formie w księgach rachunkowych. We własnym stanowisku uznał, że wydatki na remonty komponentowe stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie, na którą zostały ujęte w księgach na podstawie otrzymanej faktury lub innego dowodu księgowego, niezależnie od momentu księgowania kosztów dla celów rachunkowych, tj. od momentu zaliczania do kosztów księgowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. wydatków według reguł wynikających z MSR, jak i momentu fizycznego wprowadzenia danych do systemu księgowego.

Minister Finansów w wydanej interpretacji nie zgodził się z podatnikiem wskazując, że przyporządkowanie księgowe danego kosztu do okresu sprawozdawczego zgodnie z przepisami o rachunkowości, pozwala na określenie dnia, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, a dnia poniesienia kosztu nie należy utożsamiać z dniem faktycznego księgowania kosztów, lecz należy przyjąć, że jest to dzień, na który spółka uwzględnia koszt w prowadzonych przez nią księgach rachunkowych. Podatnik wniósł skargę na powyższe rozstrzygnięcie.

 

Przekształcenie SKA w spółkę komandytową od 1 stycznia 2014 r. z podatkiem od zysków niepodzielonych po stronie akcjonariusza, nawet przy przesuniętym roku obrotowym

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3949/14)

Podatnik – akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) – złożył wniosek o wydanie interpretacji w zakresie skutków podatkowych przekształcenia SKA w spółkę komandytową, które to przekształcenie miało mieć miejsce w roku obrotowym rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2014 r. i kończącym się po 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku SKA nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej tj.: (I) SKA powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387) oraz (II) SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej. W związku z tym zadano pytanie, czy przekształcenie SKA w spółkę komandytową skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy PIT.

We własnym stanowisku podatnik wskazał, że jego zdaniem SKA od 1 stycznia 2014 r. stanie się co do zasady podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (np. w spółkę komandytową) będzie podlegać opodatkowaniu PIT w zakresie niepodzielonych zysków wypracowanych przez SKA. Wskazał jednak, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej w przypadku SKA posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce przepisy Ustawy PIT w zmienionym brzmieniu stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego SKA rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Tym samym, w odniesieniu do przekształcenia SKA wskazanej we wniosku nie znajdą zastosowania przepisy o podatku od zysków niepodzielonych.

Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, że przy przekształceniu SKA w spółkę komandytową po 31 grudnia 2013 r. po stronie akcjonariusza SKA powstanie przychód z tytułu zysków niepodzielonych podlegający opodatkowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w odpowiedzi na skargę podatnika uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, że jeżeli z uwagi na inny (wydłużony) rok obrotowy SKA nie będzie jeszcze traktowana jak „spółka” podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to przekształcenie SKA (jeszcze jako spółki osobowej) w tym szczególnym okresie, w spółkę jawną lub komandytową (także spółkę osobową), będzie przekształceniem spółki osobowej w inną spółkę osobową a do dochodów osiąganych przez jej wspólników nie będą miały zastosowania przepisy o dochodach z zysków niepodzielonych.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 39

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.