Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowgo

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1E6FFB8600

Wyrok NSA z dnia 30.03.2017 r. sygn. akt II FSK 571/15

Zgodnie z art. 70 § 3 O.p. (w brzmieniu obowiązującym w 1998 r.) bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek pierwszej czynności egzekucyjnej, o której podatnik został powiadomiony (obecnie: wskutek zastosowania środka egzekucyjnego). Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne (art. 70 § 4 O.p.).

W okolicznościach rozpatrywanej przez NSA sprawy, decyzja podatkowa na podstawie której wystawiono tytuł egzekucyjny i dokonano zajęcia rachunku bankowego, została uchylona do ponownego rozpoznania w trybie odwoławczym. Pomimo tego organy podatkowe przyjęły, że powyższa czynność egzekucyjna skutkowała przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Sąd nie podzielił tego stanowiska. Powołując się m.in. na uchwałę siedmiu sędziów NSA (sygn. akt I FPS 8/13) uznał, że uchylenie przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w oparciu o którą zastosowano w postępowaniu egzekucyjnym środki egzekucyjne i nastąpiło przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania tych środków egzekucyjnych w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia.

 

Przedstawiciel podatkowy

http://sip.mf.gov.pl/

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.04.2017 r. nr 2461-IBPP4.4512.5.2017.1.PK

Podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego (art. 18a ust.1 Ustawy VAT). Podmiot ubiegający się o uzyskanie statusu przedstawiciela podatkowego musi spełnić określone wymogi.

Zgodnie z brzmieniem art. 18b Ustawy VAT, jednym z warunków, który musi spełnić dany podmiot, aby zostać przedstawicielem podatkowym, jest to aby przez ostatnie 24 miesiące nie zalegał z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach. Zdaniem Wnioskodawcy, z cytowanego przepisu nie wynika, aby warunkiem zostania przedstawicielem podatkowym było rozlicznie podatku VATprzez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Organ podatkowy nie zgodził się z takim poglądem. Stwierdził, że przedstawiciel podatkowy nie może mieć zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – czyli m.in. w zakresie podatku VAT – w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Musi się też legitymować przynajmniej 24 miesięcznym stażem jako podatnik podatków stanowiących dochód budżetu państwa (w tym VAT).

 

Pakiet przewozowy

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/708/1

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708)

Od dnia 18 kwietnia br. obowiązują regulacje nakładajace na podmioty, które dokonują przewozu tzw. towarów wrażliwych (w szczególnosci akcyzowych), wymóg zgłaszania przewozów tych towarów do specjalnego rejestru. Natomiast od dnia 1 maja zaczęły obowiązywać przepisy przewidujące kary za naruszenie ww. obowiązków.

W przypadku niewykonania obowiązku dokonania zgłoszenia na podmiot wysyłający albo odbierający towary nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł. Karze pieniężnej podlegają również przewoźnicy dokonujący transportu. Urzędem skarbowym, na którego rachunek ww. kary powinny być wpłacane, jest US w Nowym Targu.

Wprawdzie w uzasadnionych przypadkach organ kontroli może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, to jednak z uwagi na to, że kary te są bardzo dotkliwe, podmioty na których ciążą obowiązki wynikające z przepisów tzw. pakietu przewozowego, powinny dołożyć szczególnych starań, aby należycie się z tych obowiazków wywiązywać.

 

Dopuszczalność wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9BA3859925

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11.04.2017 r. sygn. akt I SA/Kr 115/17

Wnioskodawca uzyskał korzystną dla siebie interpretację podatkową w zakresie skutków w podatku CIT z tytułu planowanego połączenia spółek. Podatnik wystąpił następnie do Ministra Finansów z zapytaniem, czy jeśli zastosuje się do powyższej interpretacji będzie korzystał z ochrony przewidzianej przez art. 14m i 14k Ordynacji podatkowej pomimo obowiązywania tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Minister Rozwoju i Finansów odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku wydanie interpretacji indywidualnej. Uzasadnił to tym, że Wnioskodawca w istocie oczekuje potwierdzenia, czy udzielona interpretacja indywidualna będzie chroniła go przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tymczasem uzyskanie takiej informacji nie jest możliwie w trybie interpretacji indywidualnej, ponieważ jest ona zastrzeżona dla opinii zabezpieczającej, której wydawanie odbywa się zgodnie z przepisami Rozdziału 4 Działu IIla Ordynacji podatkowej.

Sąd uchylił zaskarżone postanowienie stwierdzając, że stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów zmierza do uchylenia się od wydania indywidualnej interpretacji poprzez nieuzasadnione stwierdzenie, iż spółka dążyła do interpretacji przepisów prawa proceduralnego nie odnoszących się wprost do jakiegokolwiek zobowiązania podatkowego. Zdaniem Sądu Wnioskodawca zawarł we wniosku pytanie o skutki zastosowania się do wydanej wcześniej interpretacji wobec zmiany przepisów w zakresie 119a Ordynacji podatkowej, a nie o bezwzględną ocenę planowanej transakcji w zakresie wszystkich ewentualnych podstaw do zastosowania ww. przepisu. Zatem organ podatkowy powinien merytoryczne odnieść się do wniosku podatnika i ocenić czy jego stanowisko jest prawidłowe.

 

Akcyza od alkoholu skażonego

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,21,kwiecien-2017-r-.html

Podpisanie przez Prezydenta w dniu 27 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi obligatoryjnemu zwolnieniu od akcyzy podlega alkohol całkowicie skażony, tj. skażony tzw. euroskażalnikiem (obowiązującym we wszystkich krajach UE) albo skażalnikiem zgłoszonym przez dowolne Państwo Członkowskie.

Organy podatkowe interpretowały przepisy dotyczące alkoholu całkowicie skażonego w ten sposób, że zwolnieniu podlegał wyłącznie ten alkohol skażany w kraju, który został skażony euroskażalnikiem lub środkami zgłoszonymi przez Polskę. Odmawiano natomiast prawa do zwolnienia w sytuacji, gdy alkohol w kraju skażono środkami zgłoszonymi przez inne Państwa Członkowskie. Ograniczenie takie zostało jednak zakwestionowane przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyroki sygn. akt I GSK 1708/14 i I GSK 1711/14).

Brzmienie zmienionych przepisów ma rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu całkowicie skazonego. W myśl nowelizacji alkohol skażony w kraju będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy pod warunkiem zastosowania wyłącznie euroskażalnika lub skażalnika polskiego.Ponadto wprowadzono dodatkowe wymogi formalne: obowiązek składania zgłoszeń rejestracyjnych AKC-R przez podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo alkohol całkowicie skażony, oraz wymóg prowadzenia przez sprzedawców tego produktu (w opakowaniach 20-litrówych i większych) rejstru odbiorców tego alkoholu.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 44

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.