Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Podobieństwo produktów a stawka VAT

www.orzeczenia.nsa.gov.pl

WSA w Krakowie: możliwość tożsamego zastosowania produktów nie przesądza o zastosowaniu stawki VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dwoma wyrokami (I SA/Kr 755/15 – Wyrok WSA w Krakowie z 24 czerwca 2015; I SA/Kr 114/15 – Wyrok WSA w Krakowie z 10 kwietnia 2015) odrzucił wnioski o uchylenie interpretacji indywidualnej wskazującej że nieprawidłowe jest uznanie butelkowanej wody mineralnej i źródlanej, opodatkowanych stawką podstawową 23% podatku VAT, za wodę w postaci naturalnej podobną do wody wodociągowej opodatkowanej wg. stawki 8%. Uznanie przez sąd stanowiska skarżącego za prawidłowe prowadziłoby do konkluzji, że stawka powinna ulec obniżeniu.

Skarżący wskazywał na brak zdefiniowania ustawowego pojęcia objętej niższą stawką ,,wody naturalnej’’ i podobieństwo zarówno wody mineralnej, jak i źródlanej do wodociągowej ze względu na brak różnic we właściwościach fizycznych oraz możliwość zaspokajania tych samych potrzeb konsumentów. Sąd odwołał się do bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej określającego przesłanki uznania produktów za podobne i nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że możliwość tożsamego zastosowania produktów stanowi czynnik decydujący o uznaniu ich za podobne. Wskazał, że przeciętny konsument wodę butelkowaną ze sklepu spożywczego uznaje za przeznaczoną przede wszystkim do spożycia, co czyni ją podobnym napojom, a nie wodzie wodociągowej.

WSA w wyroku powołał się na orzecznictwo TSUE, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Zgodnie z wyrokiem (cyt.) produkty lub usługi są podobne, gdy wykazują analogiczne właściwości i spełniają te same potrzeby konsumenta […] gdy istniejące różnice nie wpływają w znaczący sposób na decyzję konsumenta o skorzystaniu z jednej lub drugiej usługi.

 

Podatki i opłaty lokalne – obniżenie stawek w roku 2016

www.dziennikustaw.gov.pl

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r M.P. z 19 sierpnia 2015 Poz. 735 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015 Dz.U.2015.774 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2015 Dz.U.2015.699

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych w corocznie publikowanym Obwieszczeniu Minister Finansów określa maksymalne stawki niektórych podatków i opłat lokalnych jakie mogą obowiązywać w następnym roku podatkowym. Określeniu podlegają maksymalne stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej. Wielkości podane w obwieszczeniu mają charakter maksymalny i Rady Gminy mogą je określić na niższym poziomie.

Stawki określane są na podstawie relacji wskaźnika cen towarów i usług w I półroczu roku wydawania obwieszczenia do wskaźnika za I półrocze roku poprzedniego, określanej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Relacja cen w I półroczu 2015 do cen z I półrocza 2014 jest ujemna. Stawki na rok podatkowy 2016 w porównaniu z rokiem bieżącym zostaną więc obniżone o 1,2%.

Od stycznia 2016 podatników czekają także inne zmiany- np. nie zaliczymy budynków mieszkalnych posiadanych przez przedsiębiorcę do związanych z prowadzeniem działalności. Warto przypomnieć przepisy nabierające mocy jeszcze w tym roku, które mogą poskutkować powstaniem nowych obowiązków od stycznia. Obowiązująca Ustawa o Zmianie Niektórych Ustaw w Związku ze Wzmocnieniem Narzędzi Ochrony Krajobrazu z 24 kwietnia 2015 od 11.09.2015 daje radom gmin możliwość wprowadzenia Opłaty Reklamowej. Nowa opłata lokalna liczona będzie od metra kwadratowego powierzchni reklamowej i określana w stawkach dziennych.

Niewątpliwie polskie sądy rozstrzygną jeszcze niejedną sprawę z zakresu podobieństwa produktów. Lektura orzeczeń pozwala określić kryteria oceny i usprawniać argumentację podatników.

 

Rozliczanie straty – kontrola podatników przez 10 lat

www.sip.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku, sygn. IBPB-1-2/4510-150/15/AnK

Wciąż istnieją kontrowersje w kwestii dotyczącej wszczęcia kontroli podatkowej. Linia interpretacyjna wskazuje, że organy podatkowe mają prawo kwestionować powstanie straty, nawet w przeciągu pięciu lat, licząc od ostatniego roku w którym podatnikowi przysługiwało prawo do jej odliczenia od przychodu. Dowodem na takie stanowisko organów jest interpretacja wydana w dniu 25.08.2015 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W powołanej interpretacji podatnik zapytał o okres przechowywania dokumentów wykazujących powstanie straty. Podatnik uznał, że ma obowiązek przechowywać je przez okres 5 lat licząc od roku w którym złożył zeznanie wykazujące stratę. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, uzasadniając, że podatnik powinien przechowywać dokumenty aż do momentu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego (5 lat) wykazanego w deklaracji w której po raz ostatni przysługiwało prawo do odliczenia straty (również 5 lat od momentu powstania straty).

Wszystko wskazuje na to, że organy wydające interpretację nie zważają na uchwałę podjętą w pełnym składzie Izby Finansowej NSA (29 września 2014 r.), która odmiennie od dotychczasowej linii interpretacyjnej stanowi, że strata podatkowa przedawnia się na zasadach określonych dla zobowiązania podatkowego. Dlatego też, podatnicy nie mają obowiązku przechowywania dokumentów wykazujących stratę dłużej niż jest to wymagane dla dokumentów wykazujących dochód podatkowych, a organy podatkowe nie mają prawa wszczynać kontroli po okresie 5 lat.

 

Czy jest szansa na bieżące rozliczanie korekt?

www.sejm.gov.pl

Szansę na zakończenie sporów dotyczących momentu rozliczania korekt niesie Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów procedowany w Sejmie od 22 maja 2015.

Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przepisów uzależniających moment zmniejszenia lub zwiększenia przychodów, w tym odpisów amortyzacyjnych, od przyczyny dokonania korekty.

Ustawa zakłada zawężenie zakresu przypadków w których korekty należy dokonać za okres wystawienia faktury pierwotnej do zdarzeń kiedy (cyt.) ,,zmiana jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.’’ W przypadkach przeciwnych zmiana powinna dotyczyć okresu rozliczeniowego wystawienia dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 7

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.