Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Nie można zakładać fikcji doręczenia, gdy urzędowe pismo nie zostało wysłane pocztą

www.nsa.orzeczenia.gov.pl

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt: II FSK 1529/13

NSA rozstrzygnął spór dotyczący tego, czy o fikcji doręczenia przesyłki urzędowej podatnikowi, można mówić w sytuacji, gdy odmówił on przyjęcia pisma w urzędzie skarbowym.

Sprawa dotyczyła podatnika, któremu organ podatkowy chciał wręczyć decyzję podatkową w swojej siedzibie, ale podatnik odmówił jej przyjęcia. Organ przyjął fikcję doręczenia z dniem odmowy przyjęcia decyzji przez podatnika, a następnie wysłał przedmiotową decyzję pocztą. Po otrzymaniu decyzji tą drogą podatnik wniósł odwołanie, zachował przy tym termin liczony od dnia otrzymania decyzji pocztą. Organ podatkowy stwierdził jednak uchybienie terminu na wniesienie odwołania, gdyż w jego ocenie pismo zostało skutecznie doręczone w dniu jego przekazania podatnikowi w urzędzie skarbowym, mimo, że ten odmówił jego przyjęcia.

Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację fiskusowi uznając, że do skutecznego doręczenia pisma doszło już w urzędzie skarbowym.

 

Faktoring odwrotny pozwoli uniknąć korekty kosztów podatkowych

www.orzeczenia.nsa.gov.pl

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwichach z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn akt: I SA/Gl 383/15

WSA uznał, że sfinansowanie kosztów zakupów poprzez faktoring odwrotny stanowi spłatę zobowiązań podatkowych i wyłącza konieczność korekty kosztów w oparciu o art. 15b Ustawy CIT.

Sprawa trafiła do WSA ze skragi podatnika na interpretację indywidualną. Fiskus nie zgodził się z podatnikiem, że zapłata przez bank wierzytelności podatnika w ramach faktoringu skutkuje brakiem konieczności korekty kosztów w oparciu o art. 15b Ustawy CIT (korekta w związku z brakiem zapłaty). W ocenie organu podatkowego nie można uznać, że zapłata za zobowiązania podatnika przez podmiot trzeci stanowi uregulowanie wierzytelności.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się sąd administracyjny. W uzasadnieniu gliwicki WSA wskazał, że Ustawa CIT nie wskazuje, że to podanik ma uregulować swoje zobowiązanie wobec kontrahenta. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby zapłaty dokonał bank w ramach zawartej z podatnikiem umowy faktoringu odwrotnego. Zobowiązanie zostaje uregulowane, podatnik nie musi dokonywać korekty kosztów, a jedynie zobowiązany jest do zapłaty za usługi banku.

 

Sfinansowanie przedstawicielowi handlowemu noclegu podczas podróży biznesowej nie stanowi przychodu i nie jest opodatkowane PIT

www.orzeczenia.nsa.gov.pl

wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt: II FSK 1689/13

NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt: III SA/Wa 2642/12, którym to wyrokiem WSA uchylił interpretację indywidualną. Tym samym można domniemywać, że NSA zgodził się z WSA, że finansowanie przedstawicielom handlowym zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę hoteli, nawet jeżeli formalnie nie przebywają w podróży służbowej – nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

W niekorzystnej dla wnioskodawcy interpretacji organ podatkowy uznał, że z uwagi na to, że przedstawiciele handlowi nie przebywają oficjalnie w podróży służbowej (ich miejscem pracy był obszar kilku województw lub całego kraju), fakt finansowania im przez ich pracodawcę noclegów stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu. Spółka nie zgadzając się z powyższym zaskarżyła wyrok do WSA. Warszawski WSA przyznał jej rację wskazując, że w analizowanym przypadku nie dochodzi do powstania dodatkowego przychodu po stronie pracownika, gdyż nie uzyskuje on żadnego przysporzenia. FInansowanie noclegu związane jest z zapewnieniem przez pracodawcę warunków do wykonywania pracy przez przedstawicieli, a nie dodatkową dla nich gratyfikacją. Z tego też powodu nie podlega ono opodatkowaniu PIT. W uzasadnieniu WSA podkreślił, że opowiedzenie się za stanowiskiem organu podatkowego prowadziłoby do wniosku, że wartość świadczeń zapewnianych pracownikowi w zwiąkzu z wykonywanymi przez niego zadaniami, w postaci np. komutera czy biurka winna być doliczona do przychodu tego pracownika – jako nieodpłatne świadczenie otrzymane od pracodawcy.

Minister Fionansów złożył skargę kasacyjną na wyrok warszawskiego WSA. Naczelny Sąd Admiistracyjny tę skargę jednak oddalił, co należy poczytywać jako przychylenie się NSA do korzystnej dla podatnika wykładni dokonanej przez WSA.

 

Dochody z najmu kilku mieszkań w sposób zorganizowany opodatkowane jak działalność gospodarcza.

www.sip.mf.gov.pl

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 lipca 2015 r., nr: IBPB-2-2/4511-41/15/JG

Małżonkowie będacy współwłaścicielami czterech mieszkań zamierzali wynająć je w ramach najmu długoterminowego i okazjonalnego. We wniosku o interpretację wskazali, że nie wykluczają, iż w przyszłości nabędą nowe mieszkania, także w celach ich najmu. Mieszkania stanowiłyby ich majątek prywatny. Podkreślili, że co do zasady sami mają zamiar zajmować się organizają najmu, niemniej w razie konieczności zamierzali także korzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w poszukiwaniu potrencjalnych najemców. Zwrócili się do fiskusa z pytaniem, czy uzyskiwane przychody będą mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

W ocenie organu podatkowego uzyskiwane przez małżonków przychody z najmu należy kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej, w związku z czym nie mogą one korzystać z opodatkowania 8,5% podatkiem. W ocenie organu zakres i skala prowadzonej działalności wskazują, że małżonkowie prowadzić będą działalność gospodarczą. Przemawia za tym także fakt, że planują korzystać ze wspracia innych podmiotów, co wskazuje na odpowiedni stopień zorganizowania takiej działalności. W świetle powyższego nie będa mogli korzystać z preferencyjnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 3

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.