Kategoria „jednostek małych” została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1333, z późniejszymi zmianami). Wprowadzenie tej kategorii podmiotów ma na celu uproszczenie ich księgowości poprzez ograniczenie zakresu zasad rachunkowości oraz ujawnianiu informacji w sprawozdaniach finansowych.

AKTUALIZACJA z dnia 13.03.2019 r.

Jednostki małe –  jakie podmioty zaliczają się do tej kategorii?

Jednostką małą może być jednostka, która w roku obrotowym, za które sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • 25 500 000 zł – sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł – przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób – średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Wyżej przedstawione progi zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowiązują po raz pierwszy od sprawozdań sporządzanych za 2019 rok.

Dodatkowo jednostki, które uzyskają status jednostki małej w danym roku obrotowym,
a w następnym roku obrotowym przekroczą w/w progi, nadal będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek. Jednostka utraci status jednostki małej, jeśli dwa lata z rzędu przekroczy w/w progi.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: e-Sprawozdania
Dowiedz się więcej

Do jednostek małych nie mogą być zaliczone:

 • alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów wymienionych w pkt 1 lub wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 • krajowe instytucje płatnicze,
 • instytucje pieniądza elektronicznego,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Forma uproszczona dla jednostek małych

Jednostki małe mogą sporządzać w formie uproszczonej bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wykorzystując wzory określone w załączniku 5 do ustawy
o rachunkowości:

TABELA (PDF) 

Jakie uproszczenia dla jednostek małych?

Jednostka mała może skorzystać  z uproszczeń przewidzianych dla takich jednostek pod warunkiem podjęcia decyzji (uchwały) przez organ  zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Rodzaje uproszczeń:

 • klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego,
 • brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku,
 • wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów ustawy rachunkowości określonych w art. 28 i 35,
 • nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • nie sporządzania przepływów środków pieniężnych,
 • nie sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem przedstawienia w informacji dodatkowej informacji o nabyciu udziałów własnych,
 • obliczając koszt wytworzenia produktu zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny sprzedaży netto.

Uproszczenia wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązujące po raz pierwszy od sprawozdań sporządzanych za 2019 rok:

 • wycena aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń – bez zachowania zasady ostrożności,
 • odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe – stosowanie wg przepisów podatkowych,
 • brak konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Wprowadzonych z początkiem 2019 roku uproszczeń nie mogą stosować spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej – nawet jeśli mają status jednostki małej.

Jednostka mała może skorzystać  z uproszczeń przewidzianych dla takich jednostek pod warunkiem podjęcia decyzji (uchwały) przez organ  zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Stosowane uproszczenia należy również opisać w polityce rachunkowości jednostki, przy czym trzeba pamiętać, że nie mogą one wpływać na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej.

Ważne jest, żeby zapewnić w sprawozdaniu finansowym porównywalność danych za bieżący okres z danymi za poprzednie okresy. Jednostka zmieniając status na małą powinna przekształcić dane porównawcze za poprzednie okresy oraz opisać ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

Obejrzyj film instruktażowy i zaloguj się aplikacji do e-Sprawozdań

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszego innowacyjnego narzędzia oraz do bezpośredniego kontaktu. Zanim jednak zapoznają się Państwo z naszą aplikacją, przypomnijmy kluczowe informacje dotyczące nowelizacji przepisów obejmujących obowiązek elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych.

Zapraszamy do lektury naszego Informatora o e-Sprawozdaniach:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie e-Sprawozdania

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów