fbpx

Treść artykułu

Zbliża się termin dla podmiotów założonych przed 30 kwietnia 2018 r. na złożenie wniosku o przedłużenie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Zaniechanie w tym zakresie grozi wykreśleniem przedstawicielstwa z rejestru.

Nowe obowiązki przedsiębiorców zagranicznych

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r., nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców zagranicznych prowadzących w Polsce przedstawicielstwa. Zdaniem ustawodawcy, nowelizacja skutkować ma poprawą w zakresie aktualności danych zawartych w rejestrze przedstawicielstw, a także sprawniejszym załatwianiem spraw przedsiębiorców zagranicznych.

Konieczność złożenia wniosku o przedłużenie wpisu do rejestru przedstawicielstw

Ważny fragment

Najważniejsza z wprowadzonych przez ustawę zmian polega na nałożeniu na przedsiębiorcę zagranicznego obowiązku występowania o przedłużenie wpisu do rejestru przedstawicielstw co 2 lata. Wniosek w tym przedmiocie powinien zostać złożony przez przedsiębiorcę zagranicznego w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu. W przypadku przedstawicielstw zarejestrowanych przed 30 kwietnia 2018 r., przepisy ustawy przewidują, iż wpisy pozostają ważne do 30 kwietnia 2020 r.

Do wniosku o przedłużenie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający:

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  • jej datę urodzenia,
  • imiona jej rodziców,
  • numer dokumentu, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • potwierdzenie przyjęcia umocowania przez osobę upoważnioną.

Brak złożenia wniosku o przedłużenie wpisu w odpowiednim terminie skutkować będzie wykreśleniem podmiotu z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych dokonywanym z urzędu.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Pozostałe zmiany wprowadzone przez ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przedsiębiorca zagraniczny chcący prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo, nie ma już obowiązku składania w procedurze rejestracyjnej dokumentu (najczęściej aktu własności, czy też umowy użyczenia bądź najmu) potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości wskazanej jako siedziba przedstawicielstwa. Wciąż ma jednak obowiązek taki tytuł prawny posiadać, a stwierdzenie przez organ kontrolny uchybień w tym zakresie skutkować może wydaniem decyzji o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru.

Ponadto, ustawodawca odstąpił od obowiązku przeprowadzania likwidacji przedstawicielstwa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystarczające będzie samo zgłoszenie wniosku o wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru albo niezłożenie wniosku o przedłużenie wpisu w odpowiednim terminie, które skutkować będzie wykreśleniem przedstawicielstwa przez organ z urzędu.

Ustawa nie przewiduje natomiast zmian w zakresie działania przedstawicielstwa. Może on wciąż obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Przepisy ustawy nakładające na przedsiębiorców zagranicznych prowadzących przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek złożenia wniosku o przedłużenie wpisu do rejestru przedstawicielstw przyczynią się do poprawy w zakresie aktualności danych zawartych w rejestrze. Jednocześnie istnieje jednak ryzyko, iż wskutek braku należytego poinformowania przedsiębiorców zagranicznych, wykreśleniu ulegną również aktywne przedstawicielstwa.

AUTOR: Łukasz Wojdanowicz, Konsultant, Kancelaria Prawna

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane