Przychody podmiotów zagranicznych mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy polskie przedsiębiorstwa dokonują  płatności za określone usługi niematerialne, dywidendy, odsetki, należności licencyjne do podmiotów zagranicznych. Co do zasady podlegają one podatkowi u źródła (withholding tax; WHT) w Polsce.

[Zobacz prezentację zamieszczoną na dole strony]

Możliwe jest jednak skorzystanie z obniżonej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO; double tax treaty; DTT) lub skorzystanie ze zwolnienia z WHT (np. na postawie Dyrektywy EU Parent-Subsidiary), jednak w tym celu konieczne jest spełnienie szeregu warunków merytoryczno-formalnych i ich udokumentowanie (np. dochowanie należytej staranności, a w niektórych przypadkach potwierdzenie statusu rzeczywistego właściciela odbiorcy płatności).

Zmiany w podatku u źródła w Polsce

W pierwszej kolejności należy dokonać oceny, czy płatności dokonywane przez polskie spółki na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają podatkowi u źródła w Polsce. Jeśli wynik weryfikacji potwierdza konieczność objęcia płatności reżimem przepisów o WHT, a płatnik nie pobierze obowiązkowego podatku u źródła, wówczas jest on narażony na kary karnoskarbowe.

Ważny fragment

Obowiązek poboru podatku u źródła najczęściej dotyczy dywidend, odsetek lub należności licencyjnych. Często jednak możliwe jest skorzystanie z obniżonej stawki podatkowej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zastosowanie zwolnienia z WHT (tj. zwolnienia wynikającego z unijnej Dyrektywy Parent-Subsidiary lub Dyrektywy UE dotyczącej odsetek i należności licencyjnych).

Aby zastosować preferencje na gruncie podatku u źródła konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jednym z nich jest dochowanie przez płatnika (spółkę wypłacającą należności) należytej staranności (due diligence), np. poprzez zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej rzeczywistego właściciela. Jednym z rozwiązań zmniejszających ryzyko zakwestionowania dochowania należytej staranności jest wdrożenie procedury dotyczącej należytej staranności na gruncie podatku u  źródła (procedura WHT).

Od 1 stycznia 2022 r. do polskich przepisów podatkowych wprowadzono nowy mechanizm poboru podatku u źródła. Zgodnie z nim jeżeli płatności podlegające WHT przekraczają próg 2 000 000 zł na rzecz jednego podmiotu w skali roku, to polscy płatnicy wypłacający wynagrodzenie są co do zasady w pierwszej kolejności zobowiązani do pobierania podatku u źródła według stawki podstawowej bez uwzględnienia obniżonej stawki czy zwolnienia.

Jednak nawet jeśli próg zostanie przekroczony, nadal będzie można skorzystać ze zwolnienia z WHT czy z obniżonej stawki wynikającej z UPO. Dostępne są 3 opcje:

  1. opinia o stosowaniu preferencji,
  2. mechanizm pay & refund,
  3. oświadczenie WH-OSC.

Przepisy w zakresie WHT zostały zaostrzone od 2022 r.. Wiele podmiotów zmaga się z trudnościami związanymi z weryfikacją rzeczywistego właściciela czy oceną poprawności zebranych dokumentów w toku procesu należytej staranności. Wątpliwości w szczególności dotyczą spółek holdingowych, których status na gruncie polskich przepisów podatkowych jest niepewny. Dlatego też warto rozważyć podjęcie kroków, które mogą uchronić przed sporem z organami podatkowymi lub co najmniej to ryzyko zminimalizować.

AUTOR: Jacek Lechna

Zobacz prezentację: „Significant changes in the Polish withholding tax regulations in 2022”

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.