Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas do końca marca na złożenie rocznej informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (IFT-2R).

Z uwagi na termin przypadający w Niedzielę Wielkanocną, w tym roku termin złożenia przesuwa się na 2 kwietnia.

Do przygotowania informacji zobowiązany jest podmiot wypłacający na rzecz nierezydenta płatności m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych oraz innych wskazanych w art. 21-22 UPDOP. Przedsiębiorca wypłacający takie wynagrodzenie nierezydentom ma obowiązek potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli kwoty podatku od przychodów uzyskanych na terenie Polski przez nierezydentów (według stawki podstawowej określonej w ustawie, bądź – po spełnieniu określonych wymogów – stawki preferencyjnej bądź zwolnionej).

W informacji płatnik wykazuje dokonane kwoty wypłat należności zagranicznemu podatnikowi w ciągu roku podatkowego. Informację wystawia się oddzielnie dla każdego podatnika.

W trakcie roku obrotowego na pisemny wniosek podatnika, płatnik jest zobligowany do przesłania podatnikowi oraz do urzędu skarbowego informację IFT-2 w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Należy pamiętać, iż wystawiane informacje śródroczne nie zwalniają z obowiązku z złożenia rocznego zeznania (art.27.3a UPDOP).

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Właściwym miejscowo urzędem skarbowym, do którego należy złożyć informację jest naczelnik urzędu ustalony według miejsca prowadzenia działalności nierezydenta (art.6. ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych).
Złożenie informacji jest obligatoryjne również w przypadku, gdy podmiot wypacający nie jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy.

Dla przypomnienia warto dodać, iż na płatniku podatku u źródła, poza obliczeniem, poborem i zapłatą podatku ciąży również obowiązek sporządzenia rocznej deklaracji CIT-10Z w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Inne popularne deklaracje roczne, których termin złożenia przypada na koniec marca (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym):

  1. CIT-8 zeznanie roczne podatku dochodowego od osób prawnych;
  2. Załącznik CIT-8/O informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
  3. Załącznik CIT-ST/A informacja o zakładach/oddziałach;
  4. Załącznik CIT-ST informacja do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z PDOP;
  5. Załącznik SSE-A wykaz udziałów w spółkach;
  6. CIT-D informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach;
  7. CIT-8A lub CIT-8B – zeznanie roczne podatkowej grupy kapitałowej.

Źródła: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia  22 sierpnia 2005r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.