Treść artykułu

W ostatnich artykułach cyklu prezentowaliśmy zasady opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku. Najczęstszą z sytuacji, gdy sięgamy po analizę przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku, jest moment transgranicznej sprzedaży udziałów/akcji spółek, w tym w szczególności udziałów/akcji spółek nieruchomościowych.  Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwie kolejne regulacje art. 13 MK OECD, które również mają istotne znaczenie dla opodatkowania operacji transgranicznych.

Pierwszą z regulacji jest art. 13 ust. 2 MK OECD, którzy brzmi:

2. Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego umawiającego się państwa posiada w drugim umawiającym się państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie, zyski ze zbycia majątku ruchomego, który wykorzystywany jest, i służy do prowadzenia działalności gospodarczej zakładu, który podmiot posiada w drugim umawiającym się państwie, powinien być opodatkowany w tym państwie gdzie znajduje się zakład. Przepis ten dotyczy zbycia:

  • poszczególnych elementów majątku ruchomego zakładu,
  • całego zakładu
  • przedsiębiorstwa, którego zakład jest częścią

W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na ostatnią sytuację, gdy dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność poprzez zakłady (np. oddziały) w innych krajach.

W świetle MK OECD część zysków ze sprzedaży takiego przedsiębiorstwa winna być opodatkowana w tych krajach, gdzie posiada ono zakłady.

Reasumując, art. 13 ust. 2 MK OECD ma zastosowanie w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:

  • rezydent jednego państwa (np. firma z Niemiec) posiada zakład na terytorium innego Państwa (np. Polski)
  • rezydent dokonuje zbycia elementów majątku ruchomego należącego do zakładu zlokalizowanego w Polsce, lub też zbywa cały zakład, lub też całe swoje przedsiębiorstwo, którego elementem jest zakład
  • w związku ze zbyciem majątku, o którym mowa powyżej, osiągnięto zysk

Sprawdź Interpretacje indywidualne Grant Thornton

 

Zyski osiągnięte przez rezydenta (tu: firma z  Niemiec), powinny być opodatkowane w kraju lokalizacji zakładu (w Polsce).

Prosimy zwrócić uwagę na użyte w art. 13 ust. 2 MK OECD sformułowanie „zyski z przeniesienia własności majątku”, którego MK OECD nie definiuje. Pojęcia niedefiniowane przez MK OECD winny być rozumiane zgodnie z wewnętrznym prawem kraju stosującego umowę. Zatem „przeniesienie własności majątku” w świetle przepisów polskich to nie tylko sprzedaż, ale również np. aport.

Z dużym prawdopodobieństwem oddział w Polsce będzie spełniał kryteria do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zatem ewentualne zyski z przeniesienia własności majątku (tj. aportowanego oddziału) nie byłyby w Polsce opodatkowane. Nie mniej należy mieć na uwadze, iż w przypadku, jeżeli sprzedajemy/aportujemy lub w inny sposób przenosimy własność przedsiębiorstwa, które posiada zagraniczne zakłady, należy również rozpoznać konsekwencje podatkowe operacji w krajach położenia zakładów, ponieważ w świetle art. 13 ust. 2 MK OECD i jej odpowiedników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski z przeniesienia własności zakładu winny być opodatkowane również w kraju jego położenia.

Drugi z przepisów, który zaprezentujemy w niniejszym artykule, którego analiza równocześnie zakończy rozważania w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw, to art. 13 ust. 5 MK OECD.

5. Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeżeli zatem dochodzi do przeniesienia własności majątku innego niż:

  1. majątek nieruchomy,
  2. majątek ruchomy stanowiący część zakładu lub samego zakładu,
  3. statków i innych pojazdów eksploatowanych w transporcie międzynarodowym (ze względu na niszowy charakter przepisu nie został on w akademii omówiony)
  4. udziałów/akcji podmiotów, których majątek składa się w istotnej części z nieruchomości zyski powinny być opodatkowane w kraju-siedzibie przenoszącego własność.

Niniejszym artykułem kończymy analizę zasad opodatkowania zysków z przeniesienia majątku.

W kolejnym artykule rozpoczniemy prezentację kolejnego zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego – opodatkowania pracowników najemnych.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane