Treść artykułu

W niniejszym i w kolejnych odcinkach Akademii przeanalizujemy konkretne przypadki zysków z przeniesienia własności majątku, w świetle umowy o unikania podwójnego opodatkowania z Niemcami. W niniejszym artykule skupimy się na zyskach z przeniesienia majątku nieruchomego. Wyobraźmy sobie, że polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada nieruchomość w Niemczech i sprzedaje tę nieruchomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy: (1) Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jak wynika z przepisu, jeżeli spółka, posiadająca siedzibę w Polsce, osiąga dochody z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w Niemczech, to zyski mogą być opodatkowane w Niemczech – tj. w państwie źródła. Sformułowanie „może być opodatkowane” oznacza, że jeżeli niemieckie organy podatkowe wprowadziły w Niemczech opodatkowanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości również w przypadku sprzedaży nieruchomości przez nierezydentów, to przepisy te mogą być stosowane wobec polskiego podmiotu, ponieważ pozwala na to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przypomnijmy, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są umowami między dwoma administracjami podatkowymi, w których dokonują one swoistego ustalenia, które państwo i w jakim zakresie ma prawo do opodatkowania dochodów wygenerowanych w kraju źródła. Niemcy uzgodniły zatem z Polską, że kraj położenia nieruchomości, jako kraj źródła, ma prawo do opodatkowania dochodów ze sprzedaży majątku nieruchomego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Polski podatnik powinien zatem zapłacić w Niemczech podatek od dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech, ale to nie wszystko. Podatnik polski, jako rezydent, podlega obowiązkowi podatkowemu od swoich światowych dochodów w Polsce, a zatem również osiągniętych w Niemczech. Tu należy odwołać się do art. 24, który wskazuje metody unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 24 ust. 2 umowy:

2) W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: 

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu. 

b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 mogą być opodatkowane w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Federalnej Niemiec. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i który odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Republice Federalnej Niemiec. 

W analizowanym przypadku nie ma zastosowania art. 24 ust. 2 pkt b umowy (dotyczy on przychodów z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych), ale art. 24 ust. 2 pkt a – zgodnie z którym do dochodów osiąganych i opodatkowanych zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Niemczech, zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją. Ze względu na fakt, że ustawa CIT nie przewiduje skali progresywnej (stawka liniowa 19%), w praktyce spółka nie będzie zobowiązana do wykazania dochodów osiągniętych w Niemczech w kalkulacji CIT w Polsce.

Stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, zgodnie z którym wolne od podatku są „dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1 (tj. przez polskich rezydentów podatkowych), jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi”.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości należy wykazać w deklaracji CIT-8/O w pozycji 12.

W następnej części cyklu będziemy kontynuowali prezentację opodatkowania kolejnych tytułów zysków z przeniesienia własności majątku.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane