Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Grant Thornton, rynek słodyczy w Polsce systematycznie rośnie. Tendencja wzrostowa utrzyma się także w kolejnych latach. Sektor cechuje postępująca segmentacja i konsolidacja, choć rynek pozostaje znacznie rozdrobniony.

Raport Grant Thornton pt. Analiza rentowności producentów słodyczy funkcjonujących na rynku polskim w oparciu o dane finansowe za lata 2008-2012 r. pokazuje, że polski rynek producentów słodyczy jest w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż polskiej gospodarki. Produkcja na tym rynku w ciągu kilku ostatnich lat rosła, w zależności od grupy produktowej, w tempie od kilku do kilkunastu procent w ujęciu rocznym. Według autorów raportu w najbliższych latach rynek ten będzie dalej rósł jednak w wolniejszym już tempie.

Małgorzata Samborska

Senior Menedżer, Dyrektor Zespołu Doradztwa dla Branży Artykuły Spożywcze i Napoje, Grant Thornton

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost produkcji polskich producentów słodyczy jest dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych, który w roku 2013 oscylował na poziomie kilkunastu procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Należy przy tym mieć na uwadze, iż spory potencjał nadal drzemie w rynku lokalnym. Poziomu konsumpcji na rynku polskim jest bowiem wciąż kilkukrotnie niższy w porównaniu z rynkami zachodnioeuropejskimi. Dochodzenie do poziomu europejskiego będzie zatem sprzyjało utrzymywaniu trendu wzrostowego sprzedaży.

 

Rynek słodyczy w Polsce charakteryzuje się wciąż znacznym rozdrobnieniem. Obecnie funkcjonuje na nim kilkaset podmiotów, przy czym dominująca pozycja należy do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Jednocześnie autorzy raportu podkreślają, że ten sektor podlega intensywnym procesom konsolidacyjnym, którym sprzyja rosnące zainteresowanie rynkiem ze strony zagranicznych inwestorów oraz wzrost cen surowców wykorzystywanych przez producentów słodyczy w procesach produkcyjnych (w szczególności cukru i kakao). Eksperci zauważają, że rosnąca presja na ceny sprawia, iż część mniejszych producentów, w celu zachowania konkurencyjności, poddaje się procesom konsolidacji, inni zaś szukają atrakcyjnych nisz na rynku.

Na tle siedmiu największych producentów słodyczy, uwzględnionych w badaniu Grant Thornton, wyróżnia się spółka Colian Sp. z o.o., która jako jedyna w tym gronie posiada większościowy polski kapitał. Obecnie do przedsiębiorstwa należą m.in. takie marki jak: Grześki, Goplana, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Solidarność, Hellena, Appetita i Siesta. W badanym okresie przychody ze sprzedaży tej firmy utrzymywały się na poziomie ok. 500 mln PLN.

Według raportu Grant Thornton cechą charakterystyczną analizowanego sektora jest też pogłębiająca się segmentacja. Znaczący wzrost odnotowują marki handlowe, pod którymi sprzedawane są słodycze w sklepach wielkopowierzchniowych. Na taką sytuację wpływ ma coraz większe znaczenie kanału nowoczesnego (tj. sprzedaż poprzez sieć sklepów wielkopowierzchniowych) w procesie dystrybucji słodyczy.

Rafał Śmigórski

Partner, Grant Thornton

Struktura kanałów dystrybucji słodyczy na rynku polskim podlega systematycznym zmianom. O ile jeszcze kilka lat temu głównym kanałem dystrybucji słodyczy był kanał tradycyjny, tak obecnie dominującą rolę pełni kanał nowoczesny, obejmujący dyskonty oraz sieci sklepów średnio- i wielkopowierzchniowych. Szacuje się, że w kolejnych latach udział w rynku kanału nowoczesnego będzie nadal wzrastał, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju sieci dyskontów.

Marcin Żmuda

Specjalista, Grant Thornton

Głównymi barierami wzrostu polskiego rynku producentów słodyczy są: wysoki poziom oraz fluktuacja cen surowców, jak również rosnąca presja cenowa ze strony sieci handlowych. Ograniczona liczba dostawców surowców oraz systematyczny wzrost znaczenia sieci handlowych ma negatywne przełożenie na rentowność producentów słodyczy. Powyższe okoliczności sprawiają, iż strategicznym celem wielu producentów jest obecnie nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami surowców, jak również dywersyfikacja kanałów dystrybucji.

Analiza porównawcza poziomu rentowności zawarta w raporcie Grant Thornton opiera się na kryteriach dotyczących: skali działalności, udziału wartości niematerialnych i prawnych w sumie bilansowej, a także pochodzenia kapitału zagranicznego.

Dane zaprezentowane w raporcie nie pozostawiają wątpliwości, że większe przedsiębiorstwa uzyskują wyższą rentowność. Mediana ich rentowności kształtuje się na poziomie ok. 2-3 krotnie większym od rentowności podmiotów funkcjonujących w sektorze MŚP. Wynika to z faktu, że większe przedsiębiorstwa mają możliwość osiągania korzyści skali i efektów synergii, które umożliwiają redukcję poziomu ponoszonych kosztów.

Tegoroczny raport Analiza rentowności producentów słodyczy funkcjonujących na rynku polskim w oparciu o dane finansowe za lata 2008-2012 r. przygotowany przez Grant Thornton dowodzi także, że najwyższą rentowność osiągają przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, natomiast najniższą z kapitałem polskim.

Nie da się jednak zauważyć znaczącego wpływu posiadanych wartości niematerialnych i prawnych na poziom rentowności producentów słodyczy. Według autorów raportu, brak wyraźnej tendencji może wynikać z faktu, iż w większości przypadków wartości niematerialne i prawne są wytwarzane, a nie nabywane przez spółki, w efekcie czego nie są prezentowane w bilansie.
Nie jest też widoczna istotna zależność między transakcjami z podmiotami powiązanymi a poziomem rentowności osiąganym przez producentów słodyczy działających na rynku polskim. Raport jasno pokazuje, ze rentowność podmiotów zaangażowanych w transakcje z podmiotami powiązanymi kształtuje się na podobnym poziomie jak w przypadku podmiotów, które nie dokonywały tego typu transakcji.