Od maja do sierpnia 2017 r. w Polsce Wschodniej trwa nabór wniosków w konkursie skierowanym do konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia produktów sieciowych.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowane zostaną projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Produkt sieciowy oznacza gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą:

 • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10% kosztów kwalifikowalnych)
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych, w tym w szczególności:

– niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów,

– infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery);zakup środków trwałych (wyposażenia, infrastruktury towarzyszącej)

 • nabycie robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how) oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • działania informacyjno-promocyjne (oznaczenia, bilbordy, tablice informacyjne związane z realizacją projektu
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu (szkolenia, koszty wprowadzenia na rynek)
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich edycji konkursu jest zmniejszenie wymaganej liczby MŚP w konsorcjum do trzech przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Przynajmniej 70% (2 na 3) członków konsorcjum musi prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia

Minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych projektu zmniejszono w obecnej edycji konkursu do 10 mln zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ustala się zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Projekty wsparte w ramach działania mają przyczyniać się do:

 • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
 • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
 • tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
 • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.

To już trzecia edycja tego konkursu. Nabór wniosków będzie odbywał się w miesięcznych turach od 9 maja do 31 sierpnia 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie 430 mln zł na współpracę MŚP w Polsce Wschodniej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.