fbpx

Treść artykułu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła właśnie nabór projektów dla przedsiębiorców z sektora MŚP na projekty dotyczące wsparcia procesu umiędzynarodowienia na rynkach zagranicznych w oparciu o opracowane wcześniej modele biznesowe.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 • udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 • udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 • usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • dla startujących eksporterów,
 • eksporterów.

O powierzenie grantu w ramach Funduszu Eksportowego mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

 • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • posiadające strategię internacjonalizacji.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres głównego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Alokacja i wysokość wsparcia w konkursie

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 30 000 000,00 zł.

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach Funduszu Eksportowego wsparcie niższe niż równowartość kwoty 200 000,00 Euro, tj. 852 580,00 zł według kursu 4,2629 zł z dnia 30.10.2019 r.

Minimalna wartość projektu, rozumiana jako wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, musi wynosić:

 • dla startujących eksporterów 50 000,00 zł,
 • eksporterów 100 000,00 zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

 • do 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.
 • W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej maksymalny poziom intensywności pomocy w formie grantu wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Nabór wniosków oraz pozostałe ważne informacje

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 09.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

1) Najważniejsze kryteria dostępowe (obligatoryjne):

Okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 24 miesięcy oraz nie powinien wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Eksportowego tj. 30.11.2021 r.

Wnioskodawca musi posiadać strategię internacjonalizacji działalności gospodarczej lub plan rozwoju eksportu lub inny dokument planistyczny związany z eksportem.

Produkt, który będzie przedmiotem eksportu:

 • jest zdolny do konkurowania na rynkach zagranicznych;
 • spełnia lub będzie spełniał normy/ wymagania/ warunki dla produktów na dany rynek zagraniczny.

2) Najważniejsze kryteria punktowane (fakultatywne dla startujących eksporterów/obligatoryjne dla eksporterów):

Produkty stanowiące główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w ramach projektu wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

Ocenie podlega deklarowana liczba zawartych zagranicznych kontraktów handlowych, w wyniku realizacji projektu, osiągnięta do 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji projektu. Minimum 1 kontrakt musi zostać podpisany dla eksporterów (nie dotyczy to startujących eksporterów). Za spełnienie warunku podpisania kontraktu handlowego zagranicznego uznaje się również dokonaną sprzedaż kontrahentowi zagranicznemu, udokumentowaną fakturą sprzedaży lub innym dokumentem księgowym.

Wnioskodawca podejmie działania, polegające na ekspansji międzynarodowej w postaci wejścia z ofertą produktową na nowy rynek zagraniczny, na którym przedsiębiorca dotychczas nie był obecny – działania, które bezpośrednio służą sprzedaży produktów przynajmniej na jeden nowy rynek, na którym przedsiębiorca dotychczas nie był obecny (nie dotyczy startujących eksporterów).

Konkurs to doskonała okazja na zaistnienie firmy na rynkach zagranicznych. Należy jednak pamiętać, by solidnie się przygotować i zaplanować swój projekt.

AUTOR: Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane