W ramach obszernego projektu nowelizacji ustaw podatkowych z dnia 24. sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów w przeważającym stopniu proponuje wprowadzenie przepisów mających na celu zwiększenie obciążeń podatkowych, czy nałożenie na podatników dodatkowych obowiązków. Należy jednak zauważyć, że w projekcie znaleźć można również rozwiązania korzystne dla podatników, jak chociażby wprowadzenie do Ustawy CIT instytucji zaliczania do kosztów tzw. hipotetycznych odsetek.

Hipotetyczne odsetki – czyli co?

Celem planowanych zmian jest umożliwienie zaliczania do kosztów podatkowych odsetek, które hipotetycznie spółka musiałaby zapłacić, gdyby zamiast finansowania działalności własnymi środkami sięgnęła po finansowanie zewnętrzne.

Ważny fragment

Zgodnie z treścią projektowanych przepisów, koszt stanowić będzie iloczyn stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (obecnie 2,5%) powiększonej o 1 punkt procentowy (hipotetyczna stopa procentowa) oraz kwoty dopłat wniesionych do spółki zgodnie z przepisami KSH lub kwoty zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Koszt uzyskania przychodu będzie mógł zostać rozpoznany w roku wniesienia dopłaty lub przeniesienia zatrzymanego zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy, a także w dwóch kolejnych latach podatkowych. Jeżeli jednak w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dopłata została wniesiona do spółki albo podjęta została uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce, dojdzie do zwrotu dopłaty bądź wypłaty zysku, konieczne będzie rozpoznanie przychodu w wysokości równej odliczonym uprzednio kosztom podatkowym.

Maksymalna wartość kosztów uzyskania przychodu uwzględnionych w roku podatkowym wynosić będzie 250 000 zł, a więc wnoszenie dopłat lub zatrzymywanie zysków w kwocie przekraczającej 10 mln zł nie będzie zwiększało kwoty możliwej do zaliczenia w rachunku podatkowym. Na tej podstawie szacować można, że maksymalna kwota korzyści, w  postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego wyniesie ok. 50 tys. zł.

Cel wprowadzenia zmian

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem Ministerstwa Finansów było stworzenie zachęty do akumulacji zysków w spółkach kapitałowych poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego.

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów rozwiązaniem korzystniejszym dla podatników jest pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w postaci kredytu, czy pożyczki, z uwagi na fakt, że płacone odsetki mogą co do zasady pomniejszać podstawę opodatkowania. Projektowane przepisy mają na celu częściowe wyrównanie podatkowej atrakcyjności finansowania działalności zyskami zatrzymanymi w spółce oraz finansowaniem zewnętrznym.

Przepisy przejściowe

Proponowane przepisy miałyby wejść w życie w odniesieniu do roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2019 r., jednak na mocy przepisów przejściowych do dopłat i zysków przekazanych na kapitał spółki po 31 grudnia 2019 r. zaliczać się będzie również środki, które zostaną przekazane lub zatrzymane w spółce po 31 grudnia 2018 r.

Podsumowanie

Co prawda możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu hipotetycznych odsetek nie będzie wiązała się z uzyskiwaniem istotnych z punktu widzenia podatników oszczędności podatkowych, jednak należy docenić sam fakt, że Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania. Warto mieć również nadzieję, że na etapie prac nad ustawą zostaną uwzględnione głosy postulujące podniesienie progu kosztów, które będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów w danym roku podatkowym.

AUTOR: Szymon Konieczny, Senior Konsultant, Doradztwo Podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Hipotetyczne odsetki od zatrzymanych zysków powiększą koszty podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.